[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderNVWA - Nieuwsberichten

Kabinet volgt advies: besmette nertsenbedrijven ruimen

De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Ook het bedrijf in Venray is besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z). Lees het hele bericht en de kamerbrief op de website van Rijksoverheid.

 • 3 Juni 2020 om 20:08

Ralph van Disseldorp afdelingshoofd Communicatie NVWA

Ralph wordt per 1 augustus 2020 benoemd als Afdelingshoofd Communicatie van de directie Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 • 2 Juni 2020 om 10:00

Landelijke preventiemaatregelen voor nertsenbedrijven

Vanaf 28 mei 2020 moeten alle nertsenbedrijven in Nederland zich houden aan voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De maatregelen gelden in elk geval totdat de uitkomsten van het screeningsonderzoek van alle nertsenbedrijven in Nederland is afgerond.

 • 29 Mei 2020 om 13:13

NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

Bij het fokken van honden wordt op steeds extremere raskenmerken gefokt en geselecteerd. Een voorbeeld is het fokken van honden met zeer korte snuiten die hierdoor erg benauwd kunnen worden. Omdat dit soort erfelijke afwijkingen het welzijn van dieren ernstig aantasten, gelden er regels voor het fokken van gezelschapsdieren. Om naleving van deze regels – en daarmee het welzijn van de dieren – te bevorderen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meegewerkt aan een informatiepakket voor fokkers en dierenartsen. Daarnaast voert de NVWA inspecties uit om te controleren of de regels voor het fokken van huisdieren worden nageleefd.

 • 22 Mei 2020 om 13:34

EΓ©nderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten. De NVWA voerde in 2019 121 controles uit in de buitenteelten om te controleren of telers zich bij het bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Dit was slechts bij 67% van de telers het geval. In 2016 was dit nog 80%.

 • 20 Mei 2020 om 09:28

NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In deze mail aan 2.100 telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden onder de aandacht gebracht.

 • 14 Mei 2020 om 10:40

Gebied met beregeningsverbod in verband met bruinrot weer verkleind

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de gebieden waar een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater in verband met bruinrot recent weer in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt de omvang van de verbodsgebieden in 2020 met bijna 12% gereduceerd. In de periode 2019 tot en met 2021 worden de beregeningsverbodsgebieden jaarlijks opnieuw door de NVWA afgebakend.

 • 7 Mei 2020 om 11:06

Specifiek interventiebeleid natuurwetgeving aangepast

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert met ingang van 1 juni 2020 een vernieuwd specifiek interventiebeleid op het gebied van natuurwetgeving. In het specifiek interventiebeleid staat beschreven hoe de NVWA optreedt tegen overtredingen op het gebied van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en van de Wet implementatie Nagoya Protocol.

 • 30 April 2020 om 15:50

Intensief controleren voor een integere transportbranche

Samenwerkende overheidsorganisaties hebben in 2019 in de strijd tegen misstanden in de transportsector 54 bedrijven gecontroleerd. Daarbij zijn onder andere voor 3 miljoen euro aan boetes opgelegd. Om een eerlijke transportsector te krijgen is het erg belangrijk dat de sector integer is en blijft. Daar werken deze partners samen aan, ieder vanuit de eigen expertise.

 • 30 April 2020 om 15:23

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

Met ingang van 29 april 2020 wordt de landelijke ophokplicht ingetrokken die nu geldt voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de kamer. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.

 • 28 April 2020 om 15:15

NVWA publiceert handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor specifieke groepen samengesteld en gepubliceerd. In het handboek wordt aandacht besteed aan voeding voor specifieke groepen als zuigelingen, jonge kinderen, zieke mensen en mensen met overgewicht. Onderwerpen als flesvoeding en peutermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik, maaltijdvervangers, etc.  komen aan bod. Het handboek is bestemd voor professionals en is te raadplegen via de site van de NVWA.

 • 21 April 2020 om 09:48

Tijdelijke aanpassing dienstverlening R&D Fyto in verband met Corona

Als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus worden fysieke verificatie-audits voor het afgeven van vergunningen in het kader van R&D Fyto (Verordening (EU) 2019-829) tijdelijk opgeschort. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schort de fysieke audits op omdat medewerkers van de NVWA de voorgeschreven maatregelen in verband met het Coronavirus in acht moeten nemen.

 • 20 April 2020 om 10:42

Maarten Ruys interim inspecteur-generaal NVWA

Maarten Ruys wordt per 1 mei a.s. interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij zal zich richten op de afronding van het proces van herbezinning en hij zal samen met de medewerkers en managers en de directieraad werken aan verdere verbeteringen in toezicht en handhaving. Het herstel van de relatie met de medezeggenschap en het werken aan vertrouwen zijn daarbij prioriteit. Hiermee maakt Maarten Ruys kwartier voor de IG die na hem hiermee verder kan. De ministerraad heeft kennisgenomen van de benoeming door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport.

 • 17 April 2020 om 17:10

Nieuwe eisen voor plantmateriaal naar VK per 21 april 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt met ingang van 21 april 2020 nieuwe maatregelen voor handel naar het VK van een aantal producten. Er gelden nieuwe eisen voor plantmateriaal van Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, en voor een aantal houtige gewassen en producten waaronder Platanus en Ulmus. Daarnaast is vanaf die datum geen handel naar het VK meer mogelijk van Coffea, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Deze eisen gelden voor alle EU lidstaten, en voor derde landen. Zie: The Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) (Amendment) Regulations 2020.

 • 17 April 2020 om 08:22

Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteelt

Het is mooi voorjaarsweer, en akkerbouwers gaan aan de slag om te zaaien en te poten. Aardappeltelers moeten zichzelf dan de vraag stellen: 'Mag ik mijn perceel beregenen met oppervlaktewater, voorafgaand aan de grondbewerking voor aardappelen?' De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de regels voor het gebruik van oppervlaktewater nog eens onder de aandacht brengen. Het gebruik van bronwater is niet aan fytosanitaire regels gebonden en is toegestaan.

 • 10 April 2020 om 16:36

NVWA: DNA-onderzoek helpt bij monitoring invasieve exoten in zeehavens

In de Sloehaven bij Vlissingen is een pilotstudie gedaan naar in het water aanwezige DNA-sporen van uitheemse soorten. DNA-monitoring kan een goede aanvulling zijn om in de gaten te houden of er via de scheepvaart invasieve exoten in zeehavens worden geïntroduceerd en verspreid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het monitoren en opsporen van uitheemse soorten. Het onderzoek is door Naturalis uitgevoerd in opdracht van de NVWA.

 • 1 April 2020 om 09:17

Landelijke ophokplicht verlengd

De landelijke ophokplicht die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de kamer.

 • 25 Maart 2020 om 15:10

NVWA: ToBRFV op tomaten-, paprika- en hete peperzaad uit meerdere landen

Meerdere zaadpartijen uit China, Israël en Jordanië zijn positief getest voor het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Eerder maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al bekend dat  een partij tomatenzaad uit Peru positief getest is voor het virus. Het gaat nu zowel om tomatenzaad als om paprika- en hete peperzaad.

 • 19 Maart 2020 om 08:00

NVWA treft bruinrot aan in partij pootaardappelen in haven Beverwijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Cara die in de haven van Beverwijk klaar stond voor verzending naar Egypte. Deze partij is afkomstig van een pootgoedteler in de provincie Friesland. De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de bronnen en de omvang van de bruinrotbesmettingen. Onderzoek in de klonale lijn heeft geen besmettingen aan het licht gebracht waardoor wordt uitgegaan van introductie op het betreffende bedrijf.

 • 13 Maart 2020 om 16:00

Rob van Lint verlaat de NVWA

Rob van Lint heeft besloten per 1 mei 2020 terug te treden als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding hiervoor is het feit dat de Ondernemingsraad van de NVWA heeft aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft in het onder zijn leiding opgestelde plan van aanpak voor het verbetertraject van de NVWA.

 • 11 Maart 2020 om 10:08
❌