[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderMedia Report

KRO-NCRV hoeft geen inzage te geven in beeldmateriaal over onderzoek naar fraude restaurantketen

Door Lotte Oranje

Recent heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam uitspraak gedaan over een eis tot afgifte van het ruwe beeldmateriaal van een documentaire van Selfmade Films en KRO-NCRV. De documentaire volgt het werk van de FIOD, waarbij onder andere in wordt gegaan op het door de FIOD verrichte onderzoek naar de verdenking van belastingfraude door de eigenaar en mede-grootaandeelhouder van een restaurantketen. De verdachten in die strafzaak, die op dit moment nog loopt, vorderden in het kort geding afgifte en/of inzage van het ruwe beeld- en geluidsmateriaal dat tijdens het onderzoek zijn gemaakt. Volgens hen is het OM waarschijnlijk (mede) tot vervolging overgegaan vanwege de documentaire, en daarom zouden de beelden informatie kunnen opleveren die relevant is voor de strafzaak.

Omdat de producent afspraken had gemaakt met het OM over de inhoud van de documentaire, voerde de restaurantketen aan dat het om “een in opdracht van de Staat gemaakte propagandafilm” zou gaan. De voorzieningsrechter oordeelt daarover dat “geen gegronde reden bestaat om te twijfelen aan de juistheid van de stelling van gedaagde, dat het initiatief tot het maken van de documentaire van hen is uitgegaan en dat zij de inhoudelijke en creatieve eindverantwoordelijkheid hebben“.

De voorzieningenrechter wijst erop dat “nog niet bekend is hoe de documentaire eruit zal zien, en of wanneer [deze] wordt uitgezonden. De gevraagde voorzieningen zien op ingrijpen op voorhand door inzage of afgifte aan anderen dan degenen die betrokken zijn geweest bij het maken van de film. Gezien de waakhondfunctie van de pers en een ‘chilling’ effect dat van een dergelijk ingrijpen kan uitgaan, is daarbij uiterste terughoudendheid op zijn plaats”.

Volgens de voorzieningenrechter heeft KRO-NCRV door het maken van de documentaire geen onrechtmatige inbreuk gemaakt op de privacy en hebben zij ook de reputatie van eisers niet geschonden. Volgens de restaurantketen zou de documentaire onrechtmatig zijn, omdat, door de fraudezaak als casus te gebruiken, de verdachten lichtvaardig in het verdachtenbankje zouden belanden voor het grote publiek. De voorzieningenrechter stelt echter dat “het gedaagden vrijstaat een documentaire te maken over de FIOD en belastingfraude, een onderwerp dat in de publieke belangstelling staat. Dat zij daarbij gebruik maken van een concrete casus is een journalistieke keuze die aan hen is.” Bij deze afweging speelt ook mee dat de voormalige eigenaar en mede-grootaandeelhouder publiek figuur zijn: “Gedaagden hebben terecht aangevoerd dat eisers als voormalig eigenaar en medeaandeelhouder van een grote restaurantketen met duizenden werknemers, door hun positie en hun handelwijze de publieke arena hebben betreden, dat hen daarom minder privacybescherming toekomt dan een willekeurig ander persoon”.

De restaurantketen had verder aangevoerd dat de verkrijging van sommige beelden in strijd is met het ambtsgeheim. De voorzieningenrechter oordeelt hierover dat, als dit het geval zou zijn, “dit onvoldoende is om op voorhand tot inperking van de journalistieke vrijheden over te gaan (…). Als ambtsgeheimen zijn geschonden is dat de verantwoordelijkheid van het OM en/of de FIOD die geen partij zijn in dit kort geding”. Ook het beroep van eisers op artikel 15 AVG wordt verworpen, omdat “gedaagden zich met succes kunnen beroepen op de journalistieke exceptie in de AVG”.

Het beroep van de restaurantketen op inzage op grond van artikel 843a Rv slaagt volgens de voorzieningenrechter evenmin. De restaurantketen stelt dat zij de gevorderde informatie nodig heeft voor de strafzaak, maar de voorzieningenrechter is het met gedaagden eens dat “artikel 843a RV ziet op de bewijsvergaring ten behoeve van een civielrechtelijke procedure en niet op zaken die ter beoordeling zijn aan de strafrechter.” Hierbij speelt ook mee dat de strafrechter al had geoordeeld over het verzoek tot afgifte van het ruwe materiaal en dit had afgewezen. Daarnaast geldt dat “het materiaal waarop de vorderingen van eisers zien dermate omvangrijk is dat inzage in of afgifte daarvan neer zou komen op het vissen naar informatie, oftewel een “fishing expedition” waarvoor artikel 843a Rv niet is bedoeld”.

De voorzieningenrechter ziet geen reden om de journalistieke vrijheid in te perken, en wijst alle vorderingen van de restaurantketen af.

De producent, regisseur en KRO-NCRV werden in deze procedure bijgestaan door Jens van den Brink en Lotte Oranje.

Hof Den Haag: ex-finalisten Miss India Holland mochten geruchten over seksueel wangedrag publiceren

Door Florentine Sikking

In april 2019 leidde de finale van de Miss India Holland verkiezing in Den Haag tot een onverwachte ontknoping. Vijf van de twaalf finalisten besloten zich terug te trekken uit de verkiezing. Na zeventien dagen voorbereiding vielen vijf onbekende mannen de laatste repetitie binnen en mishandelden vervolgens de organisator van het evenement. Later hoorden de vrouwen verschillende geruchten van oud-deelnemers en presentatrices over seksueel ongepast gedrag van de organisator, waarna zij besloten niet verder deel te nemen aan de verkiezing. Ook gingen er verhalen rond dat vrouwen met wie de organisator seksueel contact had gehad werden voorgetrokken in de verkiezing.

Vervolgens richtten de ex-finalisten de Facebookpagina “Miss Awareness” op. Hier wijdden zij uit over de geruchten van seksueel wangedrag over de organisator. Ook deden de ex-finalisten hun verhaal bij verschillende kranten en nieuwswebsites. De organisator van de verkiezing begon een kort geding tegen de vijf vrouwen en eiste dat zij op hun Facebookpagina en diverse nieuwsmedia een rectificatie zouden plaatsen. Zij zouden moeten verklaren dat hun beschuldigingen van seksueel misbruik of ander ontoelaatbaar gedrag niet op waarheid berustten. Daarnaast vorderde de organisator dat het de ex-finalisten verboden zouden worden zich negatief over hem en de Miss India Holland-verkiezing uit te laten. De voorzieningenrechter wees beide vorderingen af.

De organisator stelt hoger beroep in voor zover het vier van de vijf ex-finalisten betreft. Het Hof overweegt dat de beschuldigingen ernstig zijn en dat de vrouwen daardoor in hun recht stonden om bekend te maken waarom zij hun deelname aan de verkiezing hebben gestaakt. De ex-finalisten hadden vernomen dat eerdere deelneemsters die bekend waren met de geruchten monddood waren gemaakt door angst voor de organisator, hoge boetes en de geheimhoudingsclausules waaraan deelneemsters aan de verkiezing gebonden zijn. De ex-finalisten wilden nieuwe slachtoffers voorkomen, en het hof vindt dit een goede reden om de geruchten bekend te maken.

Verder overweegt het hof dat de vrouwen dit niet met de insteek hebben gedaan om de organisator te schaden. Ook blijkt uit nagenoeg alle berichten in kranten en nieuwswebsites waar de ex-finalisten hun verhaal hebben gedaan expliciet dat het gaat om geruchten. De vrouwen hebben volgens het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat zij dit steeds zo communiceerden naar de pers. Daarnaast vindt het hof dat de ex-finalisten in alle redelijkheid er vanuit konden gaan dat de verhalen die zij hoorden over de organisator klopten. Dit stelt het hof op basis van schriftelijke verklaringen die het heeft ontvangen van de personen van wie de ex-finalisten de geruchten hebben gehoord.

Het hof concludeert dat de belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van de ex-finalisten en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de organisator in het voordeel van de ex-finalisten uitvalt. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Rechtbank Den Haag: ISP moet gegevens gebruikers afgeven aan buitenlandse rechthebbende

Door Lotte Oranje

De rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waar een rechthebbende gegevens vorderde van een internetprovider. De zaak ging tussen een Amerikaanse rechthebbende, Dish Network, een aanbieder van betaaltelevisie die auteursrechtelijke beschermde programmering aan abonnees in de Verenigde Staten aanbiedt, en de hosting provider WorldStream.

Volgens Dish Network maken aanbieders van programmeringsdiensten inbreuk op haar rechten. Deze aanbieders bieden via hun websites set-top boxen (decodeerkastjes) aan, die contact maken met een authentication server, waardoor toegang tot de content van Dish Network wordt verkregen, zonder dat de afnemer daarvoor aan Dish Network hoeft te betalen. Dish Network wil daarom de gegevens van verschillende IP-adressen van de authentication server die gehost worden door WorldStream. WorldStream wil deze gegevens echter niet zomaar afstaan, omdat volgens haar niet zeker is dat Dish Network wel rechthebbende is en omdat zij hiermee ook de privacyrechten van haar gebruikers schendt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Dish Network op basis van Amerikaans recht en verschillende licenties voldoende heeft aangetoond rechthebbende te zijn van de content. Interessant is wat de voorzieningenrechter daarna overweegt over de vraag of de AVG de verstrekking van de gegevens verhindert. Volgens de voorzieningenrechter is dit niet het geval. Sterker nog, er rust op WorldStream op grond artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG “een rechtsplicht tot afgifte (verwerking) van persoonsgegevens aan Dish Network als (a) sprake is van een gerechtvaardigd belang, (b) de verwerking noodzakelijk" rel="nofollow" target="_blank">zakelijk is en (c) het belang van Dish Network behoort te prevaleren boven het belang van de betrokken klant van WorldStream.”. Dit is opmerkelijk, aangezien artikel 6 AVG grondslagen geeft op grond waarvan een organisatie persoonsgegevens mag verwerken. Dit betekent niet dat als een van de grondslagen van toepassing is, de organisatie ook moet verwerken.

De voorzieningenrechter verwees voor dit oordeel naar de zaak Ziggo hoeft geen klantgegevens van vermeende downloaders te verstrekken" href="http://www.mediareport.nl/internetrecht/20112019/hof-arnhem-leeuwarden-bevestigt-ziggo-hoeft-geen-klantgegevens-van-vermeende-downloaders-te-verstrekken/">Dutch Filmworks/Ziggo. In deze zaak wilde Filmdistributeur Dutch Filmworks beschikking over de klantgegevens van Ziggo behorend bij 377 IP-adressen die volgens Dutch Filmworks waren gebruikt om de film The Hitman’s Bodyguard uit 2017 van een illegale bron te downloaden. Het hof oordeelde daar dat bij de vraag of er een rechtsplicht rust op Ziggo om gegevens af te staan, moet worden gekeken of de AVG dit verhindert. Volgens de AVG moet verstrekking van gegevens berusten op een grondslag, en omdat de gebruikers van Ziggo geen toestemming hadden gegeven voor een dergelijke verstrekking, bleef ook daar alleen de grondslag van artikel 6 lid 1 onder f over. Indien de belangenafweging die bij de grondslag onder f gemaakt dient te worden in het voordeel uitvalt van de rechthebbende, kan de provider volgens het Hof veroordeeld worden de gegevens te verstrekken. Dit betekent echter niet dat artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG een rechtsplicht behelst voor providers om gegevens af te staan.

De voorzieningenrecht in de Dish Network zaak gaat ook in op de belangenafweging. Volgens de voorzieningenrechter prevaleren de rechten van Dish Network, omdat Dish Network voldoende heeft aangetoond dat de WorldStream klanten achter de specifieke IP-adressen grootschalige inbreuk maken op haar auteursrechten. Daarnaast heeft zij aangegeven deze vermeende inbreukmakers in rechte te willen aanspreken en de schade te willen verhalen. Volgens de voorzieningenrechter gaat daarom het betoog van WorldStream dat de belangen van haar klanten zwaarder moeten wegen omdat Dish Network niet heeft onderbouwd hoe zij de rechten van de klanten van WorldStream zal waarborgen en/of wat de schade behelst, wat de hoogte van die schade is en wat dit per individuele klant gaat betekenen en/of welke actie(s) Dish Network daarbij zal inzetten, niet op. Volgens de voorzieningenrechter is de wijze waarop Dish Network de rechten van de klanten van WorldStream zal waarborgen niet aan de orde, omdat Dish Network een buitenlandse organisatie is in de zin van hoofdstuk V van de AVG. In dit hoofdstuk is geregeld dat doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, zodat een adequaat beschermingsniveau blijft gewaarborgd. Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan, maar volgens de voorzieningenrechter kan Dish Network een beroep doen op de uitzondering van artikel 49 lid 1 onder e AVG. Dit houdt in dat wanneer de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, deze alsnog kan plaatsvinden. Waarom de toepassing van deze uitzondering maakt dat de rechter de wijze waarop Dish Network de rechten van de klanten van WorldStream zal waarborgen niet meer hoeft te beoordelen, iets wat haaks staat op het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden, wordt niet toegelicht door de voorzieningenrechter. Artikel 44 AVG veronderstelt juist dat bij internationale doorgifte altijd ook nog een geldige grondslag voor de gegevensverwerking moet zijn. In het geval van de f-grond behelst dit ook het waarborgen van de rechten van de klanten van WorldStream.

Dat Dish Network zich kan beroepen op de uitzondering van artikel 49 lid 1 onder e AVG is bovendien opvallend omdat de voorzieningenrechter afwijkt van de European Data Protection Board (voorheen de Artikel 29 Werkgroep). Volgens de board moet er een zeer nauw verband zijn tussen de doorgifte en de betreffende procedure waarin de rechtsvordering wordt ingesteld. De voorzieningenrechter erkent dat aan deze eis niet is voldaan, maar concludeert desondanks dat van deze norm moet worden afgeweken. De vraag is of deze conclusie wenselijk is omdat het dan wel erg aantrekkelijk wordt om opsporing van inbreuken of ander onrechtmatig handelen buiten de waarborgen van de AVG te plaatsen door ze in het buitenland te laten plaatsvinden.

Weer hoogste rankings in Chambers en Legal 500 voor Mediateam Kennedy Van der Laan

Door Redactie

De belangrijkste jaarlijkse internationale rankings voor advocaten zijn weer verschenen; Chambers en Legal 500. Ook dit jaar kreeg het mediateam van Kennedy Van der Laan weer de hoogste rankings in beide gidsen in de categorie Media en Entertainment Law. Ook onze Tech en Privacy teams zijn in beide gidsen weer in rank 1 ingedeeld.

Chambers

Chambers 2020 plaatst het mediateam in band 1 en schrijft:

‘Clients report the team is “excellent, provides top-notch performance, is efficient and is interested in being productive for the client.” Interviewees also laud the team for being “client-driven and innovative.” Clients describe Jens van den Brink as a “keen litigator and adviser.” He maintains a broad media practice encompassing prominent regulatory litigation, documentary production and unlawful publication cases. Christien Wildeman has extensive experience assisting Dutch publishers and newspapers with headline-grabbing unlawful publication disputes. She also handles misleading advertising disputes and media regulatory matters for leading players in the media and telecoms sector.’

Chambers plaatst Christien en Jens individueel in respectievelijk band 2 en 1.

Legal 500

De Legal 500 2020 plaatst het KVdL mediateam in tier one en zegt:
‘At Kennedy Van der LaanJens van den Brink litigates on behalf of national and international media companies, often at the intersection of IP, privacy, and free speech. He also regularly handles entertainment law issues, varying from image rights to format and licensing issues. Emiel Jurjens provides expert advice on media regulation to Dutch and international online platforms. Counsel Christien Wildeman, who has a strong focus on defamation cases, is also recommended.’

Legal500 noemt Jens verder individueel als ‘Leading individual’ en Christien als ‘Next Generation Partner’.

Dank weer aan al onze klanten voor hun input en dit mooie resultaat!

Andere leden van het Kennedy Van der Laan mediateam, naast Christien, Emiel en Jens:
Joran Spauwen
Sophie van Loon
Lotte Oranje
Michael Bacon

 

Emiel Jurjens in NRC over β€˜right to be forgotten’ na vrijspraak

Door Emiel Jurjens

Een Spaanse psycholoog werd verdacht van seksueel misbruik, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Na de vrijspraak wilde hij dat Google alle zoekresultaten naar oudere artikelen over zijn zaak verwijderde. Dit leidde tot een rechtszaak, waarvan de uitkomsten deze week zijn besproken in NRC – “Vrijgesproken? Dan moet Google dat wel laten zien” – tegen de achtergrond van het ‘right to be forgotten’.  In dit artikel geeft Emiel Jurjens commentaar op de uitspraak.  Eerder dit jaar schreven we ook al over dit onderwerp op Media Report: “Geen vergeetrecht voor media-archieven: oud artikel Volkskrant blijft toegankelijk“.

Rechter: parafrasering Buitenhof uitingen Thierry Baudet niet onrechtmatig

Door Emiel Jurjens

video - Zitting Baudet" src="http://www.mediareport.nl/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-Telegraaf-video-Zitting-Baudet4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" lazyload="" postpone="">In de uitzending van 23 februari 2020 van Buitenhof was politicus Henk Otten te gast. De presentatrice van Buitenhof stelde hem een vraag over ophef die was ontstaan naar aanleiding van uitingen in de Tweede Kamer van Thierry Baudet. In die vraag werden de uitingen van Baudet als volgt geparafraseerd: “Thierry Baudet baarde deze week in de Tweede Kamer opzien door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten.” Baudet viel over deze weergave van zijn standpunten en reageerde kort na de uitzending met een tweet waarin hij rectificatie eiste. Buitenhof ging daar niet op in en publiceerde een reactie op haar site met uitleg over de totstandkoming van de uitzending. Baudet en Forum voor Democratie startten daarop een kort geding, waar op 11 maart onder grote publieke belangstelling het pleidooi in plaatsvond. Vorige week woensdag is vonnis gewezen: de voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Baudet en het Forum voor Democratie afgewezen.

De rechter is met de VPRO eens dat sprake is van een parafrasering van de uitingen van Baudet door Buitenhof (r.o. 4.6):

Ziet het citeren op het letterlijk weergeven van datgene wat er gezegd is, het parafraseren ziet op het in eigen bewoordingen weergeven van de inhoud van hetgeen er gezegd is. Bij een parafrase heeft degene die parafraseert dus meer vrijheid. Maar ook de parafrase moet (in voldoende mate) inhoudelijk recht doen aan hetgeen wat gezegd is. Dit laatste geldt sterker indien men weet of moet weten dat hetgeen dat men parafraseert (maatschappelijk) gevoelig ligt en dat bij een onjuiste parafrasering dit mogelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor degene die wordt geparafraseerd.”

Bij de beoordeling van deze parafrase kijkt de voorzieningenrechter in eerste instantie alleen naar wat Baudet in de Tweede Kamer heeft gezegd op 18 februari 2020 (hoewel de rechter opvallend genoeg later weer opmerkt dat zijn uitspraken in de Kamer niet los zijn te zien van zijn eerdere uitspraken). Hij oordeelt dat de parafrase “tot op zekere hoogte juist” is maar dat de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ in het debat van 18 februari 2020 niet zijn genoemd door Baudet. De parafrase is volgens de voorzieningenrechter in zoverre “gebrekkig“, maar met de stelling van Baudet dat hij “in het programma Buitenhof Baudet een racist is genoemd of is neergezet als racist” is de voorzieningenrechter het niet eens.

De voorzieningenrechter vindt het verder van belang dat Baudet eerder uitingen heeft gedaan over zijn wens dat Europa “dominant blank en cultureel blijft zoals het is . Baudet stelde in reactie daarop dat dit oude uitingen zijn en dat hij “straks nog wordt geconfronteerd met een mededeling die hij op de peuterspeelzaal heeft gedaanDit verweer passeert de voorzieningenrechter. Hij oordeelt dat de uitspraken 2,5 tot 4,5 jaar geleden zijn gedaan, wat niet zo lang geleden is “dat daaraan bij de beoordeling van de vorderingen )…’ geen betekenis toe kan komen“.  De voorzieningenrechter constateert verder:

Bovendien heeft Baudet het standpunt van Vpro dat Baudet nog steeds achter deze uitspraken staat, ter zitting onweersproken gelaten. Een en ander is van belang, omdat bij de beoordeling of de door Baudet c.s. ingeroepen beperking van de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk" rel="nofollow" target="_blank">zakelijk is in een democratische samenleving ook gekeken mag worden naar eerdere uitspraken van Baudet.”

De voorzieningenrechter oordeelt dat de eerdere uitspraken van Baudet dus wel degelijk relevant zijn voor de beoordeling van de parafrase in Buitenhof:

In dat kader van die eerdere uitspraken is ook van belang dat Baudet in het gesprek met Filemon Wesseling de ene keer wel een onderscheid maakt tussen blank, etniciteit en cultuur, maar dat hij dat de andere keer niet doet of niet lijkt te doen (hoofdzakelijk of dominant blank dus geen etnische minderheid). Dat onderscheid volgt ook niet uit zijn eerder gedane uitlating dat hij niet wil dat Europa Afrikaniseert en dat hij graag wil dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is. Aangezien Baudet in de Tweede Kamer heeft gesproken over het door de Europese Unie opzetten van veerdiensten waarmee immigranten vanuit Afrika worden overgezet naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn, kan bij de beoordeling van het geschil niet voorbij gegaan worden aan zijn eerdere uitspraken”. 

De stelling van Baudet dat er sprake zou zijn van een ‘vooropgezet doel’ om ‘karaktermoord’ te plegen verwerpt de voorzieningenrechter: de uiting is niet onrechtmatig.

Daarbij wegen volgens de voorzieningenrechter ook nog de volgende omstandigheden mee:

- Baudet is een bekende politicus en daarmee een publiek figuur, die een dikke huid moet hebben voor kritiek;

- De uiting is een bijdrage aan het publieke debat, waardoor er minder noodzaak is om in te grijpen in de uitingsvrijheid;

- De door Baudet gestelde schendingen van journalistieke codes zijn niet relevant, want “een schending daarvan levert niet zonder meer een onrechtmatig handelen van VPRO op“;

- Er was, in tegenstelling tot wat Baudet stelde, geen wederhoor nodig in deze omstandigheden. Er is iemand om een reactie gevraagd op het standpunt van een ander, en daarvoor geldt geen eis om gelegenheid voor wederhoor te geven aan die ander.

De voorzieningenrechter vat zijn overwegingen als volgt samen:

… de door de presentatrice gedane uitlating in het programma Buitenhof van 23 februari 2020 [is] niet onrechtmatig jegens Baudet c.s. Doorslaggevend is daarbij geweest … dat Baudet een publieke figuur is die actief deelneemt aan het publieke (politieke) debat, dat de presentatrice met haar openingsvraag aan Otten een bijdrage heeft willen leveren aan dat publieke debat, dat die vraag niet los kan worden gezien van eerdere door Baudet gedane uitspraken, dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat sprake is van een vooropgezet doel om karaktermoord te plegen op Baudet c.s., dat Vpro Baudet niet heeft weggezet als racist en dat Baudet c.s. niet vooraf om een reactie had moeten worden gevraagd. Verder geldt dat de door Baudet c.s. gestelde negatieve gevolgen onvoldoende zijn onderbouwd.

De vorderingen worden afgewezen en Buitenhof hoeft dus niet te rectificeren. Over de gevorderde rectificatie merkt de rechter nog op dat deze in elk geval ‘niet zonder meer’ toewijsbaar zouden zijn geweest, onder meer omdat in de gevorderde rectificatietekst stond dat “Baudet ten onrechte is neergezet als racist“. De voorzieningenrechter stelt daarover echter vast dat “het programma Buitenhof Baudet niet heeft neergezet als racist.” Bovendien oordeelt de voorzieningenrechter dat Baudet niet heeft kunnen laten zien dat hij schade heeft geleden door de parafrase in Buitenhof, in het bijzonder omdat hij zelf de publiciteit heeft gezocht en dat zijn standpunt daarbij breed aan de orde is gekomen. Daarbij weegt ook mee dat de VPRO zelf het volgens de voorzieningenrechter “deels gebrekkige karakter” van de parafrase al heeft “verholpen“ door de hierboven genoemde verklaring, met link naar een transcriptie van het Kamerdebat, te publiceren.

Buitenhof (de VPRO) werd in deze zaak bijgestaan door Jens van den Brink, Tamilla Abdul-Aliyeva en Emiel Jurjens.

Studio Monitori and Others v. Georgia: access to public documents must be β€˜instrumental’ for the right to freedom of expression

Door Redactie

* This blog post was written by Ronan Ó Fathaigh, IVIR/Univ. Amsterdam and Dirk Voorhoof, Human Rights Centre, Ghent University and Legal Human Academy

In the case of Studio Monitori and Others v. Georgia the European Court of Human Rights (ECtHR) in its judgment of 30 January 2020 has confirmed that the right to freedom of expression and information as guaranteed by Article 10 of the European Convention on Human Rights (ECHR) can only be invoked in order to obtain access to public documents when a set of conditions are fulfilled. It is one of the cases following the judgment of the Grand Chamber in Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary to test the scope and limits of the right of access to information and the applicability of Article 10 ECHR. The most important consequence of the judgment in Studio Monitori and Others is that NGOs, journalists or other public watchdogs requesting access to public documents have to motivate and clarify in their request that access to the documents they are applying for is instrumental, and even necessary, for their journalistic reporting and that the requested documents contain information of public interest.

Facts

 In Studio Monitori the first applicant is a non-governmental organisation (NGO) established with the aim of conducting journalistic investigations into matters of public interest. The second applicant is a journalist and one of its founding members. Acting on behalf of the NGO for the purpose of a journalistic investigative project, the journalist requested access to a case file concerning a criminal case in which a certain T.E. had been convicted. The court registry informed the journalist that the criminal file contained classified investigative information of which public disclosure was strictly prohibited. The criminal case file also contained personal data about T.E., as well as other parties to the criminal proceedings in question, and therefore public disclosure of that information was only possible with their explicit consent. But the court registry also invited the journalist to specify exactly which information and/or documents she wished to consult and for what purpose, stating that it would review its decision upon receipt of the requested information. The journalist never provided the further clarification sought by the court registry, and instead she lodged a court action against the refusal by the court registry. Before the Tbilisi Court of Appeal, the journalist argued that she wanted  to create a legal precedent that would acknowledge the significance of the right to have unfettered access to information of public interest and the recognition that anyone was entitled to have access to criminal case files as public information within the meaning the General Administrative Code. However the Court of Appeal confirmed that the requested information was not accessible under the Georgian legislation on access to public documents. Appeal before the Supreme Court was rejected as inadmissible.

The third applicant in this case is a lawyer who requested the Tbilisi City Court to send him a copy of all the court orders concerning the imposition of pre-trial preventive measures in six distinct and unrelated criminal cases. He did not specify why he was interested in that particular information. The lawyer only received a copy of the operative parts of the relevant court orders, as in accordance with the Code of Criminal Procedure only the operative parts of detention orders could be disclosed. The lawyer lodged a court action in order to obtain a full copy of the relevant court orders, but his action failed.  The Georgian courts held that the right of access to administrative documents did not apply to the judiciary within the framework of the administration of justice. It was also emphasised that all six of the criminal cases about which the lawyer had tried to obtain information were still ongoing at that time. Appeal before the Supreme Court was also rejected.

All three applicants complained that the domestic judicial authorities had denied them access to specific criminal case files and court decisions, which amounted to a violation of their right of access to public documents under Article 10 ECHR. The initial and crucial question before the ECtHR was whether there had been an interference with the applicants’ rights under Article 10 ECHR.

Judgment

In general terms the ECtHR first reiterated that Article 10 ECHR ‘does not confer on the individual a right of access to information held by a public authority nor oblige the Government to impart such information to the individual. However, such a right or obligation may arise … in circumstances where access to the information is instrumental for the individual’s exercise of his or her right to freedom of expression’. Referring to its 2016 Grand Chamber judgment in Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, the ECtHR clarified that whether and to what extent the denial of access to information constitutes an interference with an applicant’s freedom‑of‑expression rights under Article 10 ECHR ‘must be assessed in each individual case and in the light of its particular circumstances’. As decided in Magyar Helsinki Bizottság this assessment shall include the following criteria: (a) the purpose of the information request; (b) the nature of the information sought; (c) the particular role of the seeker of the information in receiving and imparting it to the public; and (d) whether the information was ready and available.

With regard to the NGO and journalist, the ECtHR confirmed that their journalistic role ‘was undeniably compatible with the scope of the right to solicit access to State‑held information’, but it observed that ‘the purpose of their information request cannot be said to have satisfied the relevant criterion under Article 10 ECHR’. The ECtHR found that both applicants had failed to specify, in the relevant domestic proceedings, the purpose of their request for permission to consult the criminal case file. They never explained to the relevant court registry why the documents were necessary for the exercise of their freedom to receive and impart information to others. Noting that omission, the domestic authority explicitly invited the applicants to address that gap by clarifying the purpose of their request, while the authority expressed its readiness to reconsider its initial refusal upon receipt of the requisite information from the applicants. The NGO and journalist however ignored that opportunity and instead decided to sue the authority for breaching their alleged right to have unrestricted access to State-held information of public interest. The ECtHR further observed that, even in the absence of the information sought, the NGO and journalist were able to proceed with their journalistic investigation. Indeed, even without waiting for the outcome of the relevant proceedings which they themselves had initiated against the domestic judicial authority, they finalised the investigation and made its results accessible to the public. Therefore the ECtHR concluded that the access sought by the NGO and journalist to the relevant criminal case material ‘was not instrumental for the effective exercise of their freedom-of-expression rights’.

With regard to the application by the lawyer, the ECtHR also observed that he did not explain to the court registry the purpose of his request to obtain a full copy of the relevant court decisions. Therefore the ECtHR could not accept that the information sought was instrumental for the exercise of the lawyer’s freedom-of-expression rights. Furthermore it was also unclear how the lawyer’s role in society was supposed to satisfy the relevant criterion under Article 10 ECHR, as he was neither a journalist nor a representative of a ‘public watchdog’. There were no indications how the lawyer could enhance, by receiving a copy of detention orders in six criminal cases totally unrelated to him, the public’s access to news or facilitate the dissemination of information in the interest of public governance. In addition the ECtHR was neither persuaded that the information solicited from the domestic judicial authority met the relevant public interest-test under Article 10 ECHR. The ECtHR did acknowledge explicitly ‘the significance of the principle that court decisions are to be pronounced publicly and should be, in some form, made accessible to the public in the interest of the good administration of justice and transparency’. But it emphasised that ‘the requirement that the information sought meet a public interest-test in order to prompt a need for disclosure under Article 10 of the Convention is different, as it refers to the specific subject‑matter of the document, in this case of the judicial orders’. The lawyer limited his arguments to mentioning that the solicited judicial decisions concerned high-profile criminal cases instituted against former high-ranking State officials for corruption offences. The ECtHR however found that the reference to the involvement of ‘well‑known public figures’ was not in itself sufficient to justify, under Article 10 ECHR, disclosure of a full copy of the relevant judicial orders concerning the ongoing criminal proceedings, adding the consideration that ‘the public interest is hardly the same as an audience’s curiosity’.

On the basis of these findings and considerations concerning the questions of applicability of Article 10 ECHR and the existence of an interference under this provision the ECtHR, unanimously, came to the conclusion that there has been no violation of the applicants’ right to freedom of expression and information under Article 10 ECHR.

Comment

For those unfamiliar with the Court’s recent case law on access to official information, the Studio Monitori and Others judgment might seem surprising, with the Court’s intense focus on the applicants’ failing to provide sufficient explanation to national authorities of the ‘purpose’ of seeking the documents, and explaining why such documents were ‘necessary’. This focus is particularly strange, given that the Council of Europe’s Committee of Ministers has stated that access to information ‘shall not be refused on the ground that the requesting person has not a specific interest in the matter’ (here), and individuals ‘should not be obliged to give reasons’ for having access to official documents (here). The Council of Europe Convention no. 205 on Access to Official Documents, although not yet in force due to lack of ratification by one more State, also explicitly states that individuals ‘shall not be obliged to give reasons for having access to the official document’ (Article 4, here). It must also be very odd to read the part in Studio Monitori and Others which focuses on the third applicant being ‘neither a journalist nor a representative of a ‘public watchdog’, and how this squares with Article 2 of Convention no. 205, which provides that there is a ‘right of everyone, without discrimination on any ground, to have access, on request, to official documents held by public authorities’. Indeed, most national laws and constitutional provisions guaranteeing a right of access to public documents are applicable to ‘everyone’, without the need to demonstrate a specific interest (see here).

But while Studio Monitori and Others may seem a strange judgment in the abstract, it is a creature of the Grand Chamber’s 2016 judgment in Magyar Helsinki Bizottság, where the ECtHR found that a refusal to give access to public documents violated Article 10 ECHR, as in that case the applicant NGO wished to exercise its right to impart information on a matter of public interest and had sought access to information to that end. This Grand Chamber judgment was important for the recognition of the applicability of Article 10 guaranteeing a right of access to public documents. At the same time however it also made the right of access to public documents under Article 10 ECHR very conditional and dependant on the fulfilment of a set of criteria: (a) the purpose of the information request; (b) the nature of the information sought; (c) the particular role of the seeker of the information in receiving and imparting it to the public; and (d) whether the information was ready and available (see also blog here). In essence the purpose must be to inform society on a matter of public interest and enhance the public’s access to news and facilitating the dissemination of information. The requested documents themselves must also contain information of public interest, while the request must be formulated by a journalist, an NGO or another ‘public watchdog’. And finally the information must be ready and available.

If these conditions are not fulfilled, Article 10 ECHR does not guarantee or cover a right of access to information, which leaves the national authorities the discretionary power to determine at domestic level the scope and limits of the right of access to public documents. This is reflected in a number of other cases delivered by the Court since Magyar Helsinki Bizottság. In Bubon v. Russia the Court found that the applicant could not rely on Article 10 ECHR as the requested documents were not ‘ready and available’. In Dimitri Sioutis v. Greece, the Court decided that the documents requested a copy of did not meet the public interest-test and that the applicant could not be considered as a public watchdog as he did not invoke any special role that he might have had in enhancing the public’s access to news and facilitating the dissemination of information. The ECtHR concluded that Article 10 did not give the applicant the right to obtain a copy of the requested decision, nor did it embody an obligation on the Government to impart such information to the applicant. Also in another recent decision, Gennadiy Vladimirovich Tokarev v. Ukraine, the ECtHR found that Article 10 was not applicable because the requested documents could not be seen as being of a public-interest nature, and the applicant did not perform a role of ‘public watchdog’, while the purpose of his request was not to use the obtained document to contribute to an informed public debate. Further, in Cangi v. Turkey on the other hand the ECtHR came to the conclusion that all four conditions were fulfilled in order to rely on Article 10 ECHR in relation to a request for access to public documents. In that case the ECtHR found that the applicant could invoke his right to receive and communicate information of public interest in his capacity as a citizen and a member of an NGO fighting against the destruction of an ancient site that risked to be engulfed by a dam and to promote public awareness on the issue. The refusal of access by the Turkish authorities violated the applicant’s right under Article 10 ECHR.

Thus, on the one hand, there has been a consistent application by the ECtHR, including in Studio Monitori and Others, of the four criteria/conditions as developed in the Grand Chamber judgment in Magyar Helsinki Bizottság. But there is also a problem with the condition of the ‘purpose’ and the instrumental character of the request: access to info rights are for everybody, without the need to show interest at national level. Also Article 10 ECHR guarantees the freedom of expression to ‘everyone’, but the ECtHR has held that, to have claim on access to public documents under Article 10, an important consideration is whether the person seeking access to the information does so with a view to informing the public in the capacity of a ‘public watchdog’. This means that the (extra) protection by Article 10 is only for ‘public watchdogs’ that request information with public-interest nature, justifying their interest as being instrumental for their right to freedom of expression.

The judgment in Studio Monitori and Others has now clarified that the condition of the ‘purpose’ and the ‘instrumental character’ of the request for access to information with a public interest, includes the obligation for the applicant to integrate in his request the justification that the purpose is to disclose the requested information. However it can be argued that the Court in Studio Monitori and Others not only required that access must be ‘instrumental’, but also emphasised an additional condition of ‘necessary’ for the journalistic reporting, suggesting the documents must be indispensable. ‘Instrumental’ however is a lower threshold than ‘necessary’; and this is arguably a dangerous condition to be evaluated by the domestic authorities. Journalists cannot know in advance that the requested documents are ‘necessary’ for their journalistic reporting, and access requests can be very broad, and not all documents may contain information of public interest. In other judgments the ECtHR has placed emphasis on whether the gathering of the information was a relevant preparatory step in journalistic activities or in other activities creating a forum for, or constituting an essential element of, public debate (see, eg, Dammann v. Switzerland). But under Studio Monitori and Others, if a journalist succeeds to report on an issue even without having succeeded in obtaining access to certain documents, the Court considers this as an argument that the access to the documents at issue was not instrumental, and hence as a consequence Article 10 is not applicable in such circumstances. This means that the national authorities can refuse to disclose certain documents speculating that a journalist will succeed anyway to report about an issue, eventually through other sources or leaks, and then afterwards this circumstance can be used as a decisive argument for the non-applicability of Article 10 ECHR.

 

A final point is whether access to public or administrative documents also covers access to criminal files or documents of the judiciary. Importantly, the judgment in Studio Monitori and Others seems not to exclude these documents, as the Court held that court decisions or judicial orders ‘should be made accessible, in some form, to the public in the interest of the good administration of justice and transparency’. The ECtHR makes the right of access to judicial orders in essence dependent of the content whether or not the documents are of sufficient public interest. The Court’s approach in Studio Monitori and Others with regard the transparency of judicial orders and court decisions however will not lead necessarily to broadening the right of access to documents of the judicial authorities, as it has only consequences from the perspective of Article 10 if the request for access of such documents fulfils the four conditions of Magyar Helsinki Bizottság. At the same time the Court has narrowed the notion of public interest, as it did not recognise the public-interest nature of judicial orders about ‘well-known public persons’, in casu former high-ranking State officials being charged for corruption offences. It is surprising that the Court considers the interest of access to such documents merely as based on the ‘audience’s curiosity’, instead of containing or reflecting a public interest.

Dirk Voorhoof (Human Rights Centre UGent and Legal Human Academy) is also a member of the European Centre for Press and Media Freedom.

This post was previously published on Strasbourg Observers.

 

Geen vergeetrecht voor media-archieven: oud artikel Volkskrant blijft toegankelijk

Door Emiel Jurjens

- Beeld Google, LLC" src="http://www.mediareport.nl/wp-content/uploads/2020/03/Google-en-Volkskrant-Beeld-Google-LLC-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" lazyload="" postpone="">In 1999 publiceert de Volkskrant een artikel over de betrokkenheid van een man bij piramidespelen. Dit artikel is ook opgenomen in het online archief van de Volkskrant en vindbaar via Google als de naam van de man als zoekterm wordt gebruikt. De man schrijft in 2011 de Volkskrant aan met het verzoek het artikel uit het archief te verwijderen, wat wordt geweigerd. Enkele jaren later start de man een rechtszaak tegen de Volkskrant met als inzet het artikel verwijderd te krijgen. De rechtbank wijst zijn eis af, waar wij eerder over schreven. Daarop gaat hij in hoger beroep, en het Hof Amsterdam heeft bij arrest van 3 maart het vonnis bekrachtigd, waarmee het artikel in het online archief van de Volkskrant beschikbaar kan blijven.

Het Hof begint met het vaststellen dat het belang van de Volkskrant ligt in zowel het aan de kaak stellen van misstanden als het “toegankelijk houden van (artikelen in) nieuwsarchieven en [het] daarmee corresponderend belang bij volledigheid daarvan” (r.o. 3.7). Anderzijds is er naar oordeel van het Hof sprake van een belang van de man niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het Hof laat de belangen van de Volkskrant prevaleren, en neemt daarbij onder meer de volgende relevante omstandigheden mee.

Het artikel heeft naar oordeel van het Hof voldoende steun in de feiten. Daarbij kijkt het Hof naar wat er in het artikel staat, en niet zozeer wat de man daarin leest. De door de man gestelde feitelijke onjuistheden vinden naar oordeel van het Hof allemaal voldoende steun in de feiten. Daarbij acht het Hof het acceptabel dat de relevante feiten (deels) na publicatie boven tafel zijn gekomen.

Gezien het tijdsverloop is niet zonder meer te achterhalen of er sprake is geweest van het bieden van gelegenheid voor wederhoor. Het Hof oordeelt dat toepassing van wederhoor niet tot een andere inhoud van de publicatie zou hebben geleid. Het artikel gaat over de betrokkenheid van de man bij een piramidespel, en daarvoor is voldoende steun in de feiten.

Verder oordeelt het Hof dat het artikel zowel vroeger als nu een publiek belang heeft gediend en nog steeds dient. Piramidespelen en de benadeling van consumenten daardoor zijn onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn, aldus het Hof.

Het Hof weegt tot slot mee dat de man een publiek figuur is, zowel door zijn betrokkenheid bij het piramidespel als door zijn succesvolle carrière in de muziek en verschillende andere activiteiten. Daarom moet de man zich “meer publiciteit laten welgevallen dan gemiddeld het geval is“.

Het Hof concludeert:

Aldus is gebleken dat de publicatie in voldoende mate steun vindt in het feitenmateriaal en dat weliswaar niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van wederhoor maar dat daaraan slechts in geringe mate betekenis toekomt. Voorts is vast komen te staan dat met de publicatie een publiek belang is gediend en dat [appellant] op de hiervoor beschreven wijze een publieke figuur is. Alles afwegende, dient in dit geval de vrijheid van meningsuiting aan de zijde van de Volkskrant te prevaleren in het licht van haar taak om maatschappelijk relevante feiten in haar publicaties aan de orde te stellen. Dat [appellant] lichtvaardig is blootgesteld aan verdachtmakingen, is daar tegenover in onvoldoende mate gebleken. Van een onrechtmatige publicatie is dan ook geen sprake.”

Het artikel is dus rechtmatig. Het Hof verwerpt de stelling van de man dat het enkele beschikbaar houden van dit rechtmatige artikel in het archief van de Volkskrant als zodanig onrechtmatig jegens hem is. Daarbij weegt het Hof met name mee dat het gegeven dat de man in zijn zakelijke leven last stelt te hebben van de beschikbaarheid van het artikel “niet in voldoende mate op[weegt] tegen het belang van de Volkskrant, en het daarmee tegelijkertijd gegeven maatschappelijk belang, om een compleet en integer online te raadplegen archief te behouden“.

De Volkskrant werd in deze procedure bijgestaan door de auteur van dit artikel.

Ali B mag stemfragment over β€œAli B accent” gebruiken in zijn theatershow

Door Alexandra van Lier

In 2011 vindt een overval op een bloemenwinkel plaats. De overval haalt Opsporing Verzocht en de eigenaresse van de winkel spreekt een voice-over in bij een reconstructie van de overval. In de reconstructie zegt ze over één van de overvallers: “Degene die praatte had een Ali B accent”. Over deze uiting ontstond publiek debat en uiteindelijk verwerkte Ali B zelf dit fragment uit Opsporing Verzocht in zijn theatervoorstelling “Je suis Ali”. De voorstelling wordt ook uitgezonden op RTL4 en het deel van de voorstelling over dit incident wordt besproken in de media. De eigenaresse van de bloemenwinkel start daarop een procedure tegen Ali B en zijn management. Ze eist onder meer de verwijdering van het fragment uit de voorstelling en een schadevergoeding. De rechtbank gaat echter niet mee in haar eisen.

In de kern voert eiseres twee argumenten aan: portretrecht en privacy.

De rechtbank maakt korte metten met het argument dat het verwerken van haar stem in de voorstelling een schending van het portretrecht zou opleveren. Want, zo oordeelt de rechtbank, voor schending van portretrecht is vereist dat iemand een afbeelding van je gezicht gebruikt. Het laten horen van een stem is niet gelijk te stellen aan het tonen van een afbeelding van je gezicht. Dit is in lijn met de bestaande rechtspraak over het portretrecht.

Dan rest het privacy-argument. Eiseres voert eerst aan dat haar rechten onder de AVG zijn geschonden. De verdediging bracht hiertegen in dat de AVG niet van toepassing is op anonieme gegevens, en dat daar hiervan sprake is omdat eiseres alleen aan de hand van het geluidsfragment niet kan worden geïdentificeerd. Daar gaat de rechtbank niet in mee: het is naar het oordeel van de rechtbank “redelijk eenvoudig” om de identiteit van de vrouw te achterhalen op basis van de informatie die in de show wordt gegeven. Er is dus sprake van een persoonsgegeven. Daar is echter wel een verwerkingsgrond voor: Ali B heeft namelijk het fragment gebruikt voor een “uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm”, waarmee de verwerking rechtmatig wordt geoordeeld.

Eiseres heeft dan nog één laatste anker: artikel 8 EVRM (recht op privacy). De rechtbank weegt dit zoals altijd af tegen het recht op uitingsvrijheid. Ook daar prevaleert de uitingsvrijheid, waarbij de rechtbank de volgende omstandigheden meeneemt:
- Eiseres heeft in eerste instantie toestemming gegeven voor het gebruik van haar stem in de uitzending van Opsporing Verzocht;
- Ali B is hierdoor in negatieve context in de publiciteit gekomen. Hij heeft het recht hierover zijn gevoelens te uiten en hierop te reageren, wat hij volgens de rechtbank op toelaatbare wijze heeft gedaan in zijn theatervoorstelling;
- De door eiseres gestelde gevolgen van het gebruik van het fragment in de theatervoorstelling zijn niet aannemelijk en niet onderbouwd.
- Hoewel aannemelijk is dat de gang van zaken voor eiseres “vervelend en pijnlijk” is, heeft zij ook gesteld geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de uiting als deze ingesproken zou zijn door een andere vrouwenstem. Het verwijt is dus kennelijk enkel het gebruik van de stem van eiseres (zo oordeelt de rechtbank).
- Het fragment is nog steeds online beschikbaar in de uitzending van Opsporing Verzocht, waar eiseres geen bezwaar tegen heeft.

De vorderingen worden afgewezen en “Je suis Ali” blijft onaangetast.

Beeld: Ali B./Je Suis Ali

Hof Arnhem: JA/JA sticker in Utrecht geldt voorlopig niet voor huis-aan-huiskranten

Door Emiel Jurjens

- Bron rechtspraak.nl" src="http://www.mediareport.nl/wp-content/uploads/2020/02/Hof-Arnhem-Bron-rechtspraak.nl_-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" lazyload="" postpone="">Veel gemeenten in Nederland zijn bezig met de invoering van de ‘ja/ja’ sticker. Waar vroeger ongeadresseerd reclamedrukwerk (reclamefolders) mocht worden verspreid en bezorgd tenzij de bewoner van dat adres een ‘nee/nee’ of nee/ja sticker had geplakt, zal in veel gemeenten gaan gelden (of geldt al) dat de situatie precies andersom wordt. Dus als er geen sticker is geplakt, mag er niet bezorgd worden. In 2019 heeft de gemeente Utrecht besloten dit systeem ook te gaan invoeren per 1 januari 2020.

De bijzonderheid daarbij is dat in Utrecht ook huis-aan-huiskranten onder dit systeem vallen. In andere gemeenten geldt het systeem alleen voor reclamefolders. DPG Media, uitgever van het Utrechtse Stadsblad, vond dat het Utrechtse beleid onder meer in strijd was met de persvrijheid en startte een kort geding tegen de gemeente. De voorzieningenrechter wees de eisen van DPG af. In hoger beroep (spoedappel) oordeelde het Hof Arnhem gisteren in een principieel arrest dat het Utrechtse beleid inderdaad in strijd is met artikel 10 EVRM. De gemeente Utrecht wordt verboden dit beleid te handhaven totdat de bodemrechter zich over de zaak heeft uitgesproken. Dat betekent, zoals namens DPG vandaag in de Volkskrant werd gezegd: “Vanaf komende week zullen wij het Stadsblad weer ruim gaan verspreiden in Utrecht. Anders hadden we moeten stoppen.

Het Hof neemt als startpunt bij de beoordeling het zwaarwegende belang dat het EHRM hecht aan de door artikel 10 EVRM beschermde rechten. Daarbij benadrukt het Hof dat deze rechten in elk geval de persvrijheid, het recht zich niet te willen uiten en het recht van de ontvanger op de vrije ontvangst van informatie omvatten. Bij het beoordelen van zaken waarin de door artikel 10 EVRM beschermde rechten in het geding zijn past (naar oordeel van het Hof) niet een ruime beoordelingsvrijheid voor de Staat.

Vervolgens stelt het Hof vast dat het Utrechtse beleid “een beperking van het verspreiden van nieuws en informatie onder de inwoners van Utrecht” inhoudt. Daarmee is er sprake van een beperking op, of inmenging in, de door artikel 10 EVRM beschermde rechten. Dat is alleen toelaatbaar als de beperking de toets van artikel 10 lid 2 EVRM kan doorstaan.

Het Hof oordeelt dat daar geen sprake van is.

Het recht van het publiek informatie te ontvangen wordt geraakt, evenals het recht zich niet te uiten.  De ontvanger moet “moeite doen om het nieuwsmedium te ontvangen en dit door het aanbrengen van een sticker, ook zichtbaar maken voor derden“. Daar is volgens het Hof ten onrechte niet bij stilgestaan door de gemeente bij de voorbereiding van de regelgeving.

Verder moet er bij een beperking op de persvrijheid sprake zijn van “een dringende maatschappelijke behoefte die eerder stringent dan ruimhartig dient te worden benaderd. Van een overheidsorgaan dat een beperking van het recht op art. 10 EVRM voorstaat, mag dan ook worden verwacht dat het onderzoek doet om hierop zicht te krijgen”.

Het Hof oordeelt dat het onderzoek dat de gemeente ten grondslag heeft gelegd bestaat uit een “algemene, niet op Utrecht toegesneden studie,  een “mededeling” (“waar die mededeling op is gebaseerd wordt niet duidelijk“) en een onderzoek dat “in hoofdzaak betrekking op ongeadresseerd reclamedrukwerk” had en waaruit bovendien volgde dat een significant merendeel van de – zeker oudere – inwoners van Utrecht juist prijs stelden op bezorging van de huis-aan-huiskrant.

Dit onderzoek acht het Hof onvoldoende om de beperking op de door artikel 10 EVRM beschermde rechten te rechtvaardigen. Het Hof oordeelt dat de gang van zaken “het beeld geeft van een gebrekkige voorbereiding en een summier onderzoek, dat bovendien voornamelijk betrekking had op ongeadresseerd reclamedrukwerk en niet op huis-aan-huisbladen“. Het Hof concludeert:

De onderbouwing van het besluit is dan ook niet voldoende en relevant geweest. De gemeente is zich mogelijk onvoldoende bewust geweest van de mate waarin zij het recht van art. 10 EVRM beperkte en heeft geen onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven. Gezien de mate van beperking was zij daartoe wel gehouden.”

Tot slot stelt het Hof vast dat het “voldoende aannemelijk” is dat er een reëel gevaar bestaat dat het Stadsblad als gevolg van het Utrechtse beleid zal verdwijnen. Dit is relevant, want:

De stelling van de gemeente dat zij niet gehouden is om de bedrijfseconomische belangen van DPG te beschermen, gaat eraan voorbij dat door de vastgestelde regeling het uitbrengen van een bestaand nieuwsmedium direct in gevaar wordt gebracht. Juist omdat, zoals hierboven al is overwogen, nieuwsmedia veelal afhankelijk zijn van een rendabele exploitatie, kan door de aantasting daarvan het medium zelf worden getroffen en zelfs zozeer dat het ophoudt te bestaan.

Het Hof oordeelt dat het aannemelijk is dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het Utrechtse beleid in strijd met artikel 10 EVRM is, en daarom onverbindend is (c.q. ten aanzien van DPG buiten werking zal worden gesteld). De gemeente wordt verboden het beleid te handhaven jegens DPG totdat de bodemrechter zich over de zaak heeft uitgesproken.

Deze zaak wordt voor DPG behandeld door Emiel Jurjens en Anita van den Berg.

Hof: NRC mag naam hoogleraar noemen in #metoo-publicatie

Door Lotte Oranje

In mei 2019 publiceerde NRC een artikel over een voormalig rechter-plaatsvervanger en hoogleraar aan de UvA, B., die eind 2018 ontslagen is. De UvA heeft destijds een persbericht naar buiten gebracht waarin stond dat een onderzoeksbureau heeft geconstateerd dat sprake is geweest van ‘grensoverschrijdend gedrag’ en dat om die reden de niet bij naam genoemde hoogleraar niet bij de UvA zou terugkeren. In het concept-artikel schrijft NRC dat dit persbericht op B. (waarbij zijn naam voluit werd geschreven) ziet en dat uit langdurig onderzoek blijkt dat het ontslag het gevolg is van jarenlang (seksueel) wangedrag en machtsmisbruik: “B. is een gangmaker, houdt van de kroeg en is vrijpostig in de omgang, zeker met vrouwen. Een vrouwelijke collega die vraagt of hij iets na wil kijken, antwoordt hij: „Ik kijk liever naar iets anders.” Zo maakt hij met regelmaat toespelingen, seksueel getinte opmerkingen en ‘grappen’ tegenover meerdere vrouwelijke collega’s. („Ik heb me net op je afgetrokken”). Het internet, dat in die jaren in opkomst is, biedt hem daartoe volop ruimte. Meerdere collega’s ontvangen pornoplaatjes en filmpjes van hem.

Als NRC het artikel voorafgaand aan publicatie in het kader van wederhoor aan B voorlegt, besluit hij een kort geding te starten, voorafgaand aan publicatie. Hij stelt zich niet te verzetten tegen de inhoud van het artikel, maar eist een verbod op het noemen van zijn voor- en achternaam, het noemen van het feit dat hij hoogleraar was bij de sectie arbeidsrecht van de UvA en op het tonen van zijn portretfoto in het artikel. Hij vindt dat hij geen publiek figuur is en dat het noemen van zijn naam een ernstige inbreuk op zijn privacy vormt. NRC verweert zich, onder andere door aan te voeren dat B wel degelijk een publiek figuur is, dat het artikel gebaseerd is op zorgvuldig journalistiek onderzoek en bijdraagt aan een publiek debat – het #metoo-debat – en dat de schade die B zou lijden een rechtstreeks gevolg is van zijn eigen gedrag.

De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelt dat NRC de sectie arbeidsrecht van de UvA in het artikel mag noemen, maar niet de voor- en achternaam van B. en/of zijn portretfoto mag publiceren. B. is weliswaar een publiek figuur, maar: “Voor het publieke debat over deze #metoo-kwestie is het niet nodig dat de naam van eiser wordt genoemd. Binnen zijn eigen professionele kringen zal (vrijwel) iedereen, voor zover dat niet al het geval is, snel weten dat het over hem gaat, ook als zijn naam niet wordt genoemd. [...] Een verdergaande inbreuk op zijn privacy en die van zijn gezin door het noemen van zijn naam in het artikel is in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd.

NRC publiceert het artikel zonder de naam van B. te noemen, maar gaat wel in hoger beroep. In hoger beroep besluit het hof Arnhem-Leeuwarden anders.

Het hof oordeelt ten eerste, net als de voorzieningenrechter, dat B. een publiek figuur is, door zijn positie in de samenleving als hoogleraar en rechter-plaatsvervanger. Daarnaast had hij binnen zijn vakgebied veel aanzien en trad hij op als spreker op grote arbeidsrechtelijke congressen en sprak of schreef hij als arbeidsrecht expert in verschillende nationale media. “Voor het zijn van een publiek figuur is niet nodig dat het grote publiek iemand kent of dat iemand de openbaarheid zoekt.” Ook oordeelt het hof dat de publicatie voldoende steun in het feitenmateriaal vindt en dat het een resultaat is van deugdelijk onderzoek door de journalisten: “NRC heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, door 35 bronnen te horen en vertrouwelijke documenten in te zien, een grondig en behoorlijk onderzoek heeft verricht voor dit artikel.

Dan komt het hof tot de kern van de zaak: de naam van B. mag genoemd worden in het artikel. Hierbij oordeelt het hof, in tegenstelling tot de voorzieningenrechter, dat het noemen van zijn naam nou juist wel bijdraagt aan het publieke debat over deze #metoo-kwestie: “NRC heeft ook aannemelijk gemaakt dat het noemen van de naam van [B., red.] bijdraagt aan de zeggingskracht van het artikel en aan het algemeen belang. Juist in #metoo-zaken bestaat er namelijk een grote belangstelling bij het publiek om te vernemen welke hooggeplaatste of publieke personen zich vaak gedurende langere tijd straffeloos seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen (vaak ten opzichte van mensen die in een afhankelijkheidsrelatie tot hen staan). Bovendien is aannemelijk dat het artikel voldoet aan de binnen de journalistiek geldende ethische regels en gedragscodes. Vaststaat dat [B., red.] niet strafrechtelijk wordt vervolgd voor de in het artikel beschreven incidenten. Dat betekent dat het artikel niet onder de initialenregel valt (die voor verdachten en daders van strafbare feiten geldt en inhoudt dat van hen slechts de voornaam en de eerste letter van de achternaam wordt genoemd). Ook als hij wel als verdachte zou zijn vervolgd, staat in de NRC Code trouwens dat van de initialenregel kan worden afgeweken bij hooggeplaatste publieke functionarissen (volgens die code onder andere rechters en hoogleraren).“. Ook weegt het hof mee dat het hier gaat om een ernstige misstand (“langdurig seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van meerdere (ondergeschikte) collega’s en studenten“), waardoor het belang van NRC om het artikel te publiceren en de naam te noemen wordt vergroot. De omstandigheid dat de gevolgen van publicatie met naam aanzienlijk zullen zijn voor B., weegt hier niet tegenop.

Het hof wijst op de journalistieke vrijheid van NRC: “[B., red.] heeft nog aangevoerd dat de manier waarop de beschuldigingen zijn beschreven bijzonder stellig is, waarbij de beschuldigingen als feiten worden gepresenteerd en iedere nuance ontbreekt. [...] Dit valt echter onder de journalistieke vrijheid die NRC ook met betrekking tot de schrijfstijl heeft en maakt, ook in samenhang met de overige door [B., red.] genoemde punten, niet dat het privacybelang van [B., red.] voorgaat op het publicatiebelang van NRC.

Het hof vernietigt het door de voorzieningenrechter uitgesproken publicatieverbod. NRC bericht op 17 december 2019 hierover.

NRC werd in deze zaak bijgestaan door Christien Wildeman en Emiel Jurjens.

Journalist and editor’s conviction for incitement to religious hatred violated Article 10

Door Redactie

* This blog post was written by Ronan Ó Fathaigh, IVIR/Univ. Amsterdam and Dirk Voorhoof, Human Rights Centre, Ghent University and Legal Human Academy


In Tagiyev and Huseynov v. Azerbaijan, the European Court of Human Rights unanimously held that the conviction and imprisonment of Azerbaijani journalist Rafig Nazir oglu Tagiye, and editor Samir Sadagat oglu Huseynov, for incitement to religious hatred, violated their right to freedom of expression under Article 10 ECHR. Both had spent over a year in an Azerbaijan prison, and shockingly, following his release, Tagiyev was stabbed to death in an attack in Baku while his case was pending before the European Court. Tagiyev’s wife has continued the proceedings over her husband’s conviction and imprisonment, proceedings that took more than 11 years before the European Court. Mrs. Tagiyev also has a separate case pending over her husband’s killing, claiming that the Azerbaijani government failed to protect his right to life, and that he was targeted over his journalistic activities (here).

Facts

The case began in early November 2006, when Tagiyev wrote an article headlined ‘Europe and us’, which was published in the Sanat Gazeti newspaper, where Huseynov was editor-in-chief. The article was part of a series on ‘East-West studies’, which discussed the role of religion in society, and the influence of Iran in Azerbaijan. The article contained  comments on Islam, including that ‘Morality in Islam is a juggling act; its humanism is not convincing’; ‘in comparison with Jesus Christ, the father of war fatwas the Prophet Muhammad is simply a frightful creature’; ‘at best, Islam would advance in Europe with tiny demographic steps. And maybe there would be a country in which Islam would be represented by a few individuals or terrorists living incognito’, and the ‘Eastern philosopher’ acts ‘as a clown’. The article also criticised Iran, commenting that ‘[t]he Azerbaijani Turk even remains European within the strict Shiite-Islamic regime of Iran. Oppressions and any kind of persecution, or nationalist assimilation attempts, bring no success to Persian chauvinism’. These statements  led to public protests against Tagiyev, as well as criticism by various Azerbaijani and Iranian religious groups. In particular, a religious leader of Iran issued a religious fatwa calling for Tagiyev’s death (see also here and here).

Criminal proceedings were initiated against Tagiyev and Huseynov, under Article 283 of the Criminal Code, which criminalises ‘incitement to religious hatred’, and carries a possible four-year prison sentence. The investigator ordered a ‘forensic linguistic and Islamic assessment’ of the article, which was carried out by the religious expertise department at the State Committee for Work with Religious Organisations. The department’s report referred to the remarks above, and concluded that the article ‘seeks to spread propaganda of hatred and hostility against Islam’, and that there were ‘sufficient grounds to conclude the existence of elements of actions leading to incitement to religious hatred and hostility’.

Subsequently, the Nasimi District Court ordered Tagiyev and Huseynov’s pre-trial detention. In May 2007, the Sabayil District Court convicted Tagiyev of incitement to religious hatred over the article; and Huseynov was also convicted of incitement to religious hatred for having authorised publication. The District Court relied on the conclusions of the religious expertise department’s report, ‘without making any legal assessment or giving further explanation’. Tagiyev was given a three-year prison sentence, and Huseynov a four-year prison sentence. Both appealed their convictions, claiming a violation of Article 10 ECHR. But both the Court of Appeal and the Supreme Court rejected their appeals.

In December 2007, Tagiyev and Huseynov were released from prison, following a presidential pardon decree, having spent more than 13 months in detention. Both made applications to the European Court in 2008, claiming their convictions and imprisonment violated their right to freedom of expression. Tragically, in 2011, Tagiyev was stabbed as he returned home by an unknown person, and died four days later in hospital. As mentioned above, Tagiyev’s wife has a separate case pending against Azerbaijan over the killing.

Judgment

In its judgment of 5 December 2019, the Court accepted that the convictions were ‘prescribed by law’, as Article 283 of the Criminal Code was ‘accessible and foreseeable’; and pursued the legitimate aims of ‘protection of the rights of others’ and ‘prevention of disorder’. The main question for the Court was whether the convictions were ‘necessary in a democratic society’. In this regard, the Court reiterated the principle from its seminal 1979 judgment Sunday Times v. UK, that its supervisory function is ‘not limited’ to ascertaining whether national authorities exercised their discretion ‘reasonably, carefully and in good faith’. Instead, the Court must determine whether the reasons adduced by the authorities were ‘relevant and sufficient’, whether the measures taken were ‘proportionate’; and the Court must ‘satisfy itself’ that the national authorities, ‘basing themselves on an acceptable assessment of the relevant facts, applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10’ (see also more recently: the Grand Chamber in Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, para. 187; and Baka v. Hungary, para. 158).

First, the Court noted that although Tagiyev’s article contained several remarks about Islam, the article ‘mainly dealt with the comparison between Western and Eastern values, expressing the author’s ideas about the role of religion in the formation of those values’. As such, the article was not to be examined ‘only’ in the context of religious beliefs, but ‘also in the context of a debate on a matter of public interest’. The Court reiterated the principle that under Article 10, there is ‘little scope’ for  restrictions on political speech and expression on matters of public interest, citing the Grand Chamber in Baka v. Hungary.

The Court then examined the impugned remarks ‘characterised by the domestic courts as incitement to religious hatred’, and noted that some of the remarks ‘may’ be seen by ‘certain religious people’ as an ‘abusive attack on the Prophet of Islam and Muslims living in Europe, capable of causing religious hatred’. Crucially, however, the Court held that it ‘cannot’ accept the reasons provided by the Azerbaijan courts as ‘relevant and sufficient’ for imposing the convictions. The Court held that the domestic courts had ‘failed’ to carry out any assessment of the remarks by examining them ‘within the general context of the article’, and had failed to assess the ‘author’s intention’, and the ‘public interest of the matter discussed’. Notably, the Court reiterated the principle from Paraskevopoulos v. Greece, that national courts ‘are required’ to consider an article’s ‘context’ and ‘public interest’, and ‘intention of the author’.

Further, the Court criticised the domestic courts for (a) ‘confin[ing] themselves’ to ‘reiterating the conclusions of a forensic report, without giving any explanation as to why the particular remarks contained in the article constituted incitement to religious hatred’; and (b) ‘fail[ing] to examine the report and merely endorsed its conclusions’. The Court was of the opinion that the forensic report ‘went far beyond’ mere language and religious issues, and ‘provided, in essence, a legal characterisation of the impugned remarks’. The Court found this ‘unacceptable’, and stressed ‘all legal matters must be resolved exclusively by the courts’. Moreover the domestic courts did not strike a right balance between the rights protected under Articles 9 and 10 ECHR.

Finally, the Court thought it ‘necessary’ to draw attention to the severity of the penalties imposed, namely criminal proceedings, three- and four-year prison sentences, and detention for more than 13 months. The Court held that the case did not present ‘any justification’ for such ‘severe sanctions’, which were capable of producing a ‘chilling effect on the exercise of freedom of expression in Azerbaijan’, and ‘dissuading the press from openly discussing matters relating to religion, its role in society or other matters of public interest’. The Court concluded that Tagiyev and Huseynov’s criminal convictions were ‘disproportionate’, and not ‘necessary in a democratic society’, in violation of Article 10 ECHR.

Comment

The most important aspect of the Tagiyev and Huseynov judgment is undoubtedly the human tragedy. It involved Rafig Tagiyev and Samir Huseynov, who were both subjected to criminal prosecution, pre-trial detention, conviction, and 13 months in prison, for publication of an article on a matter of public interest: discussing the role of religion in society and endorsing the perspective of humanism and respect for human rights in Europe. It also involved Rafig’s wife Maila Tagiyeva, who after the assassination of her husband continued the proceedings, and continues proceedings against Azerbaijan over her husband’s killing. Indeed, a number of NGOs recently submitted an alert to the Council of Europe’s platform on the safety of journalists, over ‘continued impunity’ for the murder of Rafiq Tagiyev (here and here). It is hoped that the European Court will soon deliver its judgment on the killing, and the subsequent (lack of) investigation mainly from the perspective of Article 2 ECHR (right to life) and that effective steps will be taken in Azerbaijan to protect journalists’ life, their physical integrity, their right to respect for private and family life and freedom of expression under Articles 2, 3, 8 and 10 ECHR (see Emin Huseynov v. Azerbaijan; Uzeyir Jafarov v. Azerbaijan; Huseynova v. AzerbaijanandKhadija Ismayilova v. Azerbaijan. See also Gongadze v. Ukraine; Dink v. Turkey and Mazepa a.o. v. Russia).

The unanimous judgment in Tagiyev and Huseynov raises some important issues. First, it clearly and unambiguously applies the principle that when considering incitement to hatred, national courts are required to assess (a) the context, (b) the author’s intention, and (c) the public interest of the matter discussed, in combination with other relevant elements. The Court found that the domestic courts did not pertinently justify that the article incited to hatred and religious intolerance as they only ‘examined the impugned remarks detached from the general context and content of the article, without assessing the author’s intention, the public interest of the matter discussed and other relevant elements’. Thus, the judgment in Tagiyev and Huseynov confirms the European Court’s approach that radical statements using a degree of provocation or exaggeration and allegedly inciting to hatred or violence can only be interfered with under the strict conditions of ‘relevant and sufficient reasons’ justifying a proportionate interference. In other recent cases the Court not only emphasised the importance of the context, the content and intention, but also ‘other relevant elements’ such as the impact or the (lack of) ‘clear and imminent danger’ of the alleged incitement to hatred or violence (see Gül and Others v. Turkey (para. 42); Kılıç and Eren v. Turkey (para. 29); Mart ao v. Turkey (para. 31-32); Koç v. Turkey (para. 41); Mariya Alehkina a.o. (Pussy Riot) v. Russia (see blog here); Stomakhin v. Russia (see blog here); and Savva Terentyev v. Russia  (see blog here)). The UN Special Rapporteur on freedom of expression also considers these elements ‘essential’ when determining whether an expression constitutes incitement to hatred: ‘real and imminent danger’ of violence; ‘intent of the speaker’ to incite discrimination, hostility or violence’, and careful consideration of the ‘context’ ((here) and quoted in Mariya Alehkina a.o. v. Russia, para. 106, here).

Second, the Court seems to have moved away from its controversial, and heavily-criticised judgment, in E.S. v. Austria (see blog here), where it found no violation of Article 10 ECHR over a conviction for ‘disparaging religious doctrines’ under Austria’s Criminal Code (an expert in the field of Islamic doctrine holding training seminars for the Austrian Freedom Party had been convicted for suggesting Mohammad had ‘paedophilic tendencies’). Indeed, the Fifth Section of the Court, which delivered Tagiyev and Huseynov, had also delivered the earlier E.S. judgment. While leaving a wide margin of appreciation – as the domestic authorities were considered to be ‘in a better position to evaluate which statements were likely to disturb the religious peace in their country’ – the European Court was satisfied with the argumentation by the domestic courts that the applicant’s statements about Mohammed ‘had been capable of arousing justified indignation, namely that they had not been made in an objective manner aiming at contributing to a debate of public interest’. The Court also emphasised the authorities’ positive obligations under Article 9 ECHR to secure the peaceful co-existence of religious and non-religious groups by ensuring ‘an atmosphere of mutual tolerance’ and it agreed with the domestic courts’ findings that provocative statements capable of hurting the feelings of the followers of a religion could be conceived as ‘a malicious violation of the spirit of tolerance, which was one of the bases of a democratic society’. In its conclusion in E.S., the Court emphasised that the statements at issue were ‘likely to arouse justified indignation in Muslims’ and were not ‘not phrased in a neutral manner aimed at being an objective contribution to a public debate’. On these grounds, the Fifth Section accepted the domestic courts findings that the statements went beyond the permissible limits of ‘an objective debate’, were capable of ‘stirring up prejudice and putting at risk religious peace’, and ‘contained elements of incitement to religious intolerance’.

Now in Tagiyev and Huseynov, the Fifth Section, under the same President – Judge Angelika Nußberger – did not follow the domestic courts and government’s reasoning: it reduced the margin of appreciation, as indeed the impugned press article was to be situated in ‘the context of the freedom of press’ and ‘political expression’, a domain where the authorities enjoy only a limited margin of appreciation in assessing whether a pressing social need exists for interfering with the right to freedom of expression. And unlike in E.S., the Court found that the offending article ‘should not be examined only in the context of a matter relating to religious beliefs, but also in the context of a debate on a matter of public interest, namely the role of a religion in society and its role in the development of society’. Neither did the Court impose the condition that the wordings need to be phrased ‘in a neutral manner’, as an ‘objective contribution’ to that public debate. Also, in contrast with E.S., the Court in Tagiyev and Huseynov found it not decisive that the article at issue could be seen by ‘certain religious people as an abusive attack on the Prophet of Islam and Muslims living in Europe, capable of causing religious hatred’, as it is for the national authorities to carry out a comprehensive assessment of the impugned remarks, putting forward relevant and sufficient reasons for justifying the interference. And although the Court in Tagiyev and Huseynov, as in E.S., referred to the positive obligations of the authorities under Article 9, it did not reproduce the wording in E.S. that provocative statements ‘capable of hurting the feelings of the followers of a religion’ could be conceived as ‘a malicious violation of the spirit of tolerance, which was one of the bases of a democratic society’.

It is also noticeable that in E.S., the Court held that the ‘(potential) effects’ of the statements ‘depend to a certain degree’, on the ‘situation’ in the country where the statements were made at the time (para. 50). The Court however provided no authority for this principle, cited no case law, and nowhere explained what such supposed ‘situations’ were. But notably, in Tagiyev and Huseynov, the Fifth Section omitted any reference to this principle, or E.S.’s paragraph 50. However, in another case of ‘disparaging religious doctrines’ (Otto Preminger Institute v. Austria) the Court justified the interference with freedom of expression referring to the religion of the (overwhelming) majority of the population in the region of Tirol where an alleged blasphemous movie was seized by the authorities, preventing its public showing in a cinema. The Court stated that it could not ‘disregard the fact that the Roman Catholic religion is the religion of the overwhelming majority of Tyroleans. In seizing the film, the Austrian authorities acted to ensure religious peace in that region and to prevent that some people should feel the object of attacks on their religious beliefs in an unwarranted and offensive manner’. In Tagiyev and Huseynov the Court did not consider it relevant to refer to the situation that the Islam religion is the religion of an overwhelming majority in Azerbaijan. Certainly the Court did not consider it sufficient that the Azerbaijani authorities had acted to ensure religious peace or to prevent that ‘some people’ could have felt offended in their religious beliefs (see also Aydin Tatlav v. Turkey, para. 28).

In Tagiyev and Huseynov the crucial point for the Court is that the domestic authorities gave no explanation as to why particular remarks or statements contained in the Tagiyev’s article constituted ‘incitement to religious hatred and hostility’. The fact that some people, a religious minority or even a religious majority can be offended in their religious beliefs cannot be a sufficient argument to interfere with the right to freedom of expression as part of a public debate on matters of religion. The crucial issue is whether the offensive or insulting statements about a religion incite to hatred or violence (see also the Report of the Venice Commission (CDL-AD(2008)026) on this issue, finding ‘[t]hat it is neither necessary nor desirable to create an offence of religious insult (that is, insult to religious feelings) simpliciter, without the element of incitement to hatred as an essential component’ and General Comment no. 34 on freedom of opinion and freedom of expression of the Human Rights Committee, para. 48, both quoted in E.S. v. Austria, para. 28 and 30). By finding a violation of Article 10 ECHR, the judgment in Tagiyev and Huseynov continues the Court’s line of case law on incitement to hatred and violence – Gül and Others; Kılıç and Eren; Mart and Others; Koç; Mariya Alehkina and Others; Stomakhin and Savva Terentyev – which is aligning Article 10 ECHR principles with UN freedom of expression standards. This line of case law reflects the concerns earlier expressed by the Court in Stomakhin and Savva Terentyev that it is ‘vitally important that the domestic authorities adopt a cautious approach in determining the scope of “hate speech” crimes and strictly construe the relevant legal provisions in order to avoid excessive interference under the guise of action taken against “hate speech”’ and ‘to avoid a situation where the State’s discretion to prosecute for such offences becomes too broad and potentially subject to abuse through selective enforcement’.

Finally, it must be recognised that also in Tagiyev and Huseynov, the Court’s starting point is the possibility – and even the necessity – of interferences with the right to freedom of expression based on the religious rights of others, considering that:

[w]here such expressions go beyond the limits of a critical denial of other people’s religious beliefs and are likely to incite religious intolerance, for example in the event of an improper or even abusive attack on an object of religious veneration, a State may legitimately consider them to be incompatible with respect for the freedom of thought, conscience and religion and take proportionate restrictive measures’.

The Court also reminded that ‘tolerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of a democratic, pluralistic society’, and that it ‘may be considered necessary in democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify violence or hatred based on intolerance’. However, the Court reiterated a major qualification: ‘a religious group must tolerate the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith, as long as the statements at issue do not incite to hatred or religious intolerance’. As such, the test for incitement to hatred or religious intolerance is key, and it is expected that the Court’s strict test under Tagiyev and Huseynov will lead to the continued full Article 10 ECHR protection for public-interest and controversial expression concerning religion, in particular in the European countries that still have laws criminalising blasphemy or religious insult (see here).

 

Dirk Voorhoof (Human Rights Centre UGent and Legal Human Academy) is also a member of the European Centre for Press and Media Freedom.

This post was previously published on Strasbourg Observers.

Publicaties NRC over contante betalingen in de taxiwereld op Schiphol niet onrechtmatig

Door Lotte Oranje

NRC publiceerde in oktober 2019 twee artikelen over de praktijk van taxirijden op Schiphol. Taxichauffeurs vertelden dat zij onderhands duizenden euro’s in contanten moesten betalen, onder andere aan SchipholTaxi, om op Schiphol te mogen rijden. De directeur van SchipholTaxi was in die periode ook hoofdagent bij de Amsterdamse politie. Volgens de politie was dat in strijd met de interne regels, maar toch mocht hij deze functie nog jarenlang blijven bekleden, totdat hij in 2016 alsnog weg moest.

SchipholTaxi en de directeur betwisten de beschuldigingen. In kort geding vorderden zij het offline halen van de artikelen, een rectificatie op de voorpagina en een verbod op het herhalen van de beschuldigingen. Volgens SchipholTaxi zijn de artikelen gebaseerd op onbetrouwbare verhalen van rancuneuze taxichauffeurs. SchipholTaxi hekelt het gebruik van anonieme bronnen door NRC, omdat zij die niet kan controleren en zich daarom niet goed tegen de beschuldigingen kan verdedigen. Bovendien stelt de directeur dat zijn nevenfunctie als directeur van het taxibedrijf  bij de politie bekend was en hij daar toestemming voor had gevraagd en gekregen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat NRC moet aantonen dat voldoende steun in de feiten bestaat, maar houdt daarbij wel rekening met het feit dat dit soort beschuldigingen zich lastig laat bewijzen: “NRC hoeft de juistheid van de publicaties niet te bewijzen, maar zal wel moeten aantonen dat die voldoende steun vinden in het feitenmateriaal dat ten tijde van de publicaties voorhanden was. Probleem daarbij is dat dit soort beschuldigingen zich lastig laat verifiëren, omdat het juist de bedoeling is de transacties buiten de boeken te houden en deze dus gewoonlijk geen sporen nalaten. Verder zijn chauffeurs die voor SchipholTaxi rijden voor hun broodwinning afhankelijk van die onderneming en kan het publiekelijk uiten van beschuldigingen als deze grote consequenties voor hen hebben. Vandaar dat NRC alleen verklaringen heeft kunnen krijgen op basis van anonimiteit.“.

De journalisten hebben uitgebreid toegelicht hoe zij te werk waren gegaan. Gedurende vijf maanden hebben zij gesproken met 63 mensen die bekend zijn in de taxiwereld, van wie ruim 30 chauffeurs. Een aantal chauffeurs verklaarde zelf cash te hebben betaald of dat aanbod te hebben gekregen. Vrijwel alle andere chauffeurs vertelden over vrienden, familieleden of naaste collega’s die zeiden contante bedragen te hebben betaald in ruil voor een plek bij SchipholTaxi, en hoe dat ging. Details zoals locaties, bedragen, plaatsen en namen van tussenpersonen kwamen telkens overeen en de verklaringen vinden steun in allerlei stukken (mails, geluidopnames etc.). Die stukken hebben de journalisten niet overgelegd om hun bronnen te beschermen.

De voorzieningenrechter concludeert: “Er is geen reden om aan deze werkwijze of de juistheid van deze toelichting te twijfelen. Gezien de omvang van het onderzoek, de wijze waarop de bronnen zijn geselecteerd en de toetsing van de verschillende verklaringen aan elkaar en aan ander feitenmateriaal dat ter beschikking van de journalisten was gesteld, hebben ze gedegen werk verricht en zich voldoende vergewist van de betrouwbaarheid van hun bronnen.

Ook de klachten van SchipholTaxi over de anonimiteit en de oncontroleerbaarheid van de bronnen, vinden geen gehoor bij de rechter. NRC had vijf taxichauffeurs gevraagd anoniem een verklaring af te leggen bij een deurwaarder. De deurwaarder had daarvan aktes van constatering opgemaakt die door NRC in de procedure waren ingebracht. De rechter oordeelt dat daardoor geen sprake is van oncontroleerbare anonieme bronnen:

De deurwaarder heeft aan de hand van door deze personen overgelegde documenten zoals taxipassen, identificatiebewijzen en contracten, hun identiteit vastgesteld, geconstateerd dat hun achternaam niet één van de namen is van de door eiser in zijn e-mail van 2 oktober 2019 genoemde rancuneuze of ontevreden ontevreden chauffeurs (2.6) en daar ook niet sterk op lijkt, vastgesteld dat deze personen hebben gewerkt voor SchipholTaxi, en vastgesteld dat deze personen hebben verklaard als bron te hebben gediend voor de door NRC gepubliceerde artikelen. Vier van de vijf bij de deurwaarder verschenen personen hebben verklaard aan stromannen € 5.000,00 te hebben betaald om voor SchipholTaxi te mogen rijden op Schiphol. De vijfde zegt zelf niet te hebben betaald voor een plek bij Schipholtaxi, maar heeft wel eenzelfde systeem beschreven, waarbij chauffeurs € 5.000,00 moeten betalen om voor SchipholTaxi te mogen rijden. De identiteit van de personen die bij de deurwaarder hebben verklaard, is bij NRC en de deurwaarder bekend en zij zijn dan ook geen anonieme bronnen in de zin dat ze oncontroleerbaar zijn. Maar zelfs als ze dat wel zouden zijn, zijn ze niet zonder betekenis. Een journalist mag gebruik maken van anonieme bronnen. Wel moet die journalist dan zorgvuldig onderzoek doen naar de geloofwaardigheid van de door die bronnen afgelegde verklaringen. Dat is hier, zoals gezegd, voldoende gebeurd.

Met betrekking tot de dubbele functie van de directeur constateert de voorzieningenrechter dat de directeur zijn nevenfunctie inderdaad wel bij de politie heeft gemeld en “dat de politie zich de mogelijke consequenties van de combinatie hoofdagent/directeur taxibedrijf jarenlang niet helemaal lijkt te hebben gerealiseerd“. Dat neemt volgens de  voorzieningenrechter niet weg dat de directeur “ook zelf had kunnen begrijpen dat beide functies niet verenigbaar zijn. Zoals NRC terecht heeft opgemerkt, komt het immers regelmatig voor dat de politie handhavend moet optreden tegen taxichauffeurs.” Na publicatie hadden zowel de directeur als de politie NRC op dit punt nog nieuwe informatie toegestuurd. NRC heeft dat in een aanvulling bij het artikel opgenomen en dat vindt de rechter afdoende om aan het bezwaar van eiser tegemoet te komen.

Tot slot is interessant dat de rechter benoemt dat de directeur een publiek figuur is. Veel eisers in perszaken betwisten dat zij publiek figuur zijn met de stelling dat zij toch geen Bekende Nederlander zijn. Maar het is vaste Europese en Nederlandse rechtspraak dat voor de beoordeling of iemand een publiek figuur is, zijn/haar rol in de samenleving van belang is en dat dit leerstuk (uiteraard) niet beperkt is tot bekende mensen, maar zich ook uitstrekt tot mensen met verantwoordelijke posities in de maatschappij. Dat bevestigt de rechter in deze zaak: “Daar komt bij dat eiser kan worden aangemerkt als een min of meer publieke figuur, omdat hij leiding geeft aan een grote en bekende taxionderneming in de omgeving van Amsterdam. De Amsterdamse taxibranche staat sinds jaar en dag regelmatig in de belangstelling vanwege misstanden die zich daar voordoen. Eiser moet zich daardoor meer kritiek laten welgevallen dan privé personen.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van SchipholTaxi en de directeur af.

NRC werd in deze zaak bijgestaan door Christien Wildeman en Lotte Oranje.

Artistieke vrijheid kan een geldige reden zijn om een merk te gebruiken in kunst

Door Lotte Oranje

De popart kunstenaar Cedric Peers maakt schilderijen en andere kunstwerken. Volgens zijn website houdt hij zich bezig met het toegankelijk maken van kunst en “marketing transformeren in kunst“. Op een aantal kunstwerken van Cedric wordt het champagnemerk Dom Pérignon afgebeeld. Vaak hebben deze kunstwerken een ironische en soms erotische inslag. Moët Hennessy Champagne Service (MHCS) is houder van de merkenrechten voor de ‘buikachtige’ flessen van Dom Pérignon en de schildvormige etiketten op de flessen.

MHCS is niet blij met de kunstwerken en stelt dat ze inbreuk maken op de door haar ingeschreven merken. Zij stelt dat Cedric de merken zonder geldige reden gebruikt om voordeel uit de merken te trekken, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van MHCS (de inbreukgrond van artikel 2.20 lis 2 sub b BVIE). MHCS stapt naar de Belgische rechter. Cedric verweert zich met een beroep op vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 10 EVRM, in het bijzonder de artistieke vrijheid. De Belgische rechter besluit een prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux Gerechtshof over of de artistieke vrijheid een geldige reden kan zijn binnen het merkenrecht, waardoor er geen sprake is van merkinbreuk.

Dit is zeker niet de eerste zaak waarin IE-rechten staan tegenover het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en de artistieke vrijheid. In 2011 oordeelde de rechtbank Den Haag in de vergelijkbare zaak Plesner vs Louis Vuitton dat de kunstenares Nadia Plesner een beroep kon doen op haar grondrecht op vrijheid van meningsuiting. De rechtbank overwoog onder meer dat “het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder [dient] te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom.”. Louis Vuitton had zich in die zaak op haar modelrecht beroepen (mogelijk omdat auteurs- en merkenrecht meer excepties kennen).

Artistieke vrijheid geniet vergaande bescherming, waarbij kunst in beginsel mag “offend, shock or disturb”. De bekendheid van een merk mag onder omstandigheden worden gebruikt als statussymbool om een maatschappijkritische boodschap over te brengen. Lees meer over de Plesner-zaak in onze blog hierover.

Ook in de zaak tussen Cedric en MHCS wint de artistieke vrijheid. Het Benelux Gerechtshof oordeelt dat de artistieke vrijheid, als onderdeel van de vrije meningsuiting van de kunstenaar, een geldige reden kan opleveren en dat er daardoor dus geen sprake is van een merkinbreuk. Volgens het Benelux Gerechtshof moet daarvoor sprake zijn van een “kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces” en de kunstuiting mag er niet op gericht zijn het merk of de merkhouder schade toe te brengen.

Deze uitspraak bevestigt dat het begrip ‘geldige reden’ uit het merkenrecht ook kan bestaan uit een beroep op artistieke vrijheid. Hierdoor kunnen kunstenaars, onder bepaalde omstandigheden, gebruik maken van bekende merken in hun kunstwerken.

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt: Ziggo hoeft geen klantgegevens van vermeende downloaders te verstrekken

Door Lotte Oranje

Filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) krijgt ook in hoger beroep geen beschikking over de klantgegevens van Ziggo behorend bij 377 ip-adressen die volgens DFW zijn gebruikt om de film The Hitman’s Bodyguard uit 2017 van een illegale bron te downloaden.

Sinds het Thuiskopie arrest uit 2014 staat vast dat illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig is. DFW meldde zich in 2018 bij Ziggo, met het verzoek de persoonsgegevens af te staan die hoorden bij IP-adressen van Ziggo klanten. Met die persoonsgegevens wilde DFW inbreukmakers aanschrijven en van hen een geldbedrag vorderen. Welk bedrag was niet duidelijk. Ziggo weigerde de gegevens vrijwillig af te staan.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde begin 2019 ook al dat Ziggo de gegevens niet af hoefde te staan (lees meer hierover in ons bericht op Media Report). DFW ging in hoger beroep. Ziggo voerde aan dat uit de door DFW aangevoerde gegevens niet bleek dat de IP-adressen ook daadwerkelijk gebruikt waren voor het maken van inbreuk. Daarnaast was het maar zeer de vraag of de Ziggo-klant achter het IP-adres ook daadwerkelijk de inbreukmaker is, omdat (het wifi-netwerk) van een IP-adres normaliter wordt gebruikt door een grote groep mensen. Bovendien wisselen IP-adressen nogal eens van gebruiker. Daarnaast zou het bedrag dat DFW zou eisen, waarschijnlijk niet in verhouding staan tot de daadwerkelijk geleden schade, zodat eerder sprake is van een boete.

Het hof overweegt eerst waar het in deze zaak precies om gaat: “Het hof moet beoordelen wiens belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht of het belang van Ziggo c.s. op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. Het hof oordeelt dat op dit moment de belangen van de Ziggo-klanten na afgifte van de persoonsgegevens door DFW nog onvoldoende worden gewaarborgd.“.

Net als de rechtbank oordeelt het hof dus dat de privacybelangen van de Ziggo-klanten zwaarder wegen. Dit komt volgens het hof voornamelijk door een viertal omstandigheden:

  • De gevolgen van het verstrekken van de gegevens kunnen aanzienlijk zijn, van het sturen van een waarschuwing aan een Ziggo-klant tot verhaal van kosten en schadevergoeding door het uitbrengen van een dagvaarding. “Het hof volgt Ziggo c.s. in haar standpunt dat DFW niet duidelijk maakt wanneer zij welke actie zal inzetten. [...] DFW behoudt zich immers het recht voor pas nadat zij de persoonsgegevens heeft gekregen, eenzijdig en zonder enige motivering of toelichting de actie te kiezen die haar goeddunkt. Dat leidt naar het oordeel van het hof tot een verstoring van het te vinden evenwicht, met name in de situatie dat onzeker is of de betrokken Ziggo-klant ook daadwerkelijk de inbreukmaker is.”
  • DFW is volgens het hof ook onvoldoende transparant over “de vraag of, en zo ja, welke bedragen zij van deze Ziggo-klanten zal gaan vorderen en op welke wijze en in hoeverre zij de kosten die zij heeft gemaakt om deze Ziggo-klanten op te sporen zal gaan verhalen“. DFW noemde een schikkingsvoorstel van €150, -, maar omdat DFW tegenover de pers verschillende bedragen heeft genoemd, die kunnen oplopen “tot vele honderden euro’s” en een “afschrikwekkende werking” moeten hebben, oordeelt het hof dat DFW hierover niet transparant genoeg is en dat daardoor de gevolgen van het verstrekken van de klantgegevens niet goed kunnen worden ingeschat.
  • Ook is het onzeker of de kosten en schade die DFW op een individuele inbreukmaker wil verhalen in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Zoals Ziggo had aangevoerd, is de daadwerkelijke schade die DFW lijdt door de individuele downloader zeer gering, nu de film voor minder dan € 3,- legaal online te bekijken is, dan wel voor € 13,99 als dvd aangeschaft kan worden. Daar komt bij “dat de schade die DFW heeft geleden wordt veroorzaakt door meerdere inbreukmakers (volgens DFW ongeveer 20.000), terwijl er slechts van een zeer beperkt aantal van die inbreukmakers (377) de gegevens worden gevorderd. [...] DFW heeft [...] niet inzichtelijk gemaakt wat zij dan wel wil gaan verhalen, hoe de te verhalen bedragen zijn samengesteld en hoe de rechten van de betrokken Ziggo-klanten doeltreffend zijn gewaarborgd.”
  • In het kader van het feit dat de Ziggo-klant achter het IP-adres niet daadwerkelijk de inbreukmaker hoeft te zijn, oordeelt het hof dat “de klanten van Ziggo niet verplicht zijn feiten en omstandigheden naar voren te brengen die aantonen dat de inbreuk niet aan hem/haar kan worden toegerekend. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv rust de stelplicht en bewijslast van de onrechtmatige inbreuk in beginsel immers op DFW en niet op de Ziggo-klant.“. Er geldt dus geen risicoaansprakelijkheid voor de houder van een IP-adres voor alles wat er via zijn wifi-netwerk gebeurt.

Door deze omstandigheden oordeelt het hof dat “het juiste evenwicht tussen de privacybelangen van de betrokken Ziggo-klanten enerzijds en het belang van de rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten op een doeltreffende voorziening om profijt te kunnen trekken van hun schepping anderzijds (nog) niet is bereikt.”. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland en de vorderingen van DFW worden afgewezen.

Ziggo werd in deze zaak bijgestaan door Jens van den Brink en Joran Spauwen.

Makers Netflix-miniserie β€˜When They See Us’ aangeklaagd voor laster

Door Alexandra van Lier

When They See Us is de Netflix-miniserie over de ‘Central Park Five’-zaak, waarin vijf tieners (14 tot 16 jaar) ten onrechte veroordeeld zijn voor een gewelddadige verkrachting van een jogger in Central Park in 1989. De serie laat zien hoe de tieners onder druk worden gezet (ook met geweld) door de politie om valse betekenissen en valse getuigenissen over elkaar af te leggen, zonder dat hun ouders of een advocaat bij die verhoren zijn. Hier staat een van de belangrijkste afgedwongen, en op video opgenomen, bekentenissen (van één van de Central Park Five; Korey Wise), op basis waarvan de jongens uiteindelijk zijn veroordeeld. Als je de serie nog niet hebt gezien, doe dat vooral alsnog (red.).

Advies- en trainingsbureau van de politie, ‘John E. Reid and Associates’ (hierna: ‘Reid’), klaagt Netflix en Ava DuVernay (producent, regie en scenario) aan voor laster. Het gaat om een confrontatiescène in de laatste aflevering, waarin een officier van justitie tegen rechercheur Sheehan over de ondervragingen van de tieners zegt: ‘You squeezed statements out of them after 42 hours of questioning and coercing. Without food, bathroom breaks. Withholding parental supervision. The Reid Technique has been universally rejected. That’s truth to you?’ Sheehan antwoordt: ‘I don’t even know what the fucking Reid Technique is. Okay? I know what I was taught. I know what I was asked to do and I did it’.

Volgens Reid wordt hiermee een onjuist beeld gegeven van de, ook als merk ingeschreven, ondervragingsmethode ‘Reid Technique’. Het gesprek heeft nooit plaatsgevonden en is volgens Reid door de makers ‘gefabriceerd’ ‘to cause a condemnation of the Reid Technique’. De ondervragingsmethode wordt volgens Reid niet ‘universally rejected’ maar breed ingezet in de Verenigde Staten door onder andere de politie, het leger en de FBI en ‘is a structured interview and interrogation process that consists of three stages: fact analysis, investigative non-confrontational interview, and interrogation. Vitally important to the instant case is that the Reid Technique does not involve and prohibits: striking or assaulting a subject, making any promises of leniency, denying a subject any rights, conducting excessively long interrogations, and denying a subject any physical needs’. Bij het ondervragen van jongeren moet daarnaast ‘extreme care and caution’ worden betracht.

Reid verwijst ook naar seizoen 2 van de Netflix-serie Making a Murderer waarin de Reid Technique wordt beschreven als ‘the most widely used interrogation technique in the country’. Hierdoor had Netflix volgens Reid moeten weten ‘that the coercive conduct of the police as to the five defendants in When They See Us should not have been identified as the Reid Technique’.

Reid vindt dat hun reputatie door de scène is geschaad, en dat daardoor de koop van Reid’s trainingen wordt ontmoedigd en ze daardoor omzet verliezen. Reid eist daarom schadevergoeding van meer dan $75,000 en aanpassing of verwijdering van de scène.

Denying journalist access to asylum-seeker β€˜reception centre’ in Hungary violated Article 10 ECHR

Door Redactie

* This blog post was written by Ronan Ó Fathaigh, IVIR/Univ. Amsterdam and Dirk Voorhoof, Human Rights Centre, Ghent University and Legal Human Academy

In Szurovecz v. Hungary, the European Court of Human Rights has held that a refusal to grant a journalist access to an asylum-seeker ‘reception centre’ in Hungary violated his right to freedom of expression under Article 10 ECHR. The ECtHR emphasised that newsgathering, including ‘first-hand’ observation by a journalist reporting on a matter of significant public interest, is an essential part of journalistic research and press freedom. The ECtHR found that the public interest in reporting from certain locations is especially relevant where the authorities’ handling of vulnerable groups is at stake, and the presence of media is a guarantee that the authorities can be held to account for their conduct.

Facts

In 2015, the Hungarian journalist Illés Szurovecz, working for the Internet news portal abcug.hu, requested access to the Debrecen Reception Centre, a major housing centre for asylum-seekers entering Hungary. Szurovecz sought permission to visit the centre in order to interview asylum-seekers and take photographs, after serious concerns had been raised about their treatment. His request came after a report by the Commissioner for Fundamental Rights condemning the living conditions in the centre, amounting to inhuman and degrading treatment (see here). Furthermore, the Reception Centre was constantly presented in the State-owned media as part of the Government’s anti‑immigration campaign. The Office of Immigration and Nationality (‘OIN’) however rejected Szurovecz’s request, noting that there was constant media interest in asylum-seekers and regular visits to the Reception Centre would infringe their private lives. Moreover, many people accommodated in the Reception Centre had fled from some form of persecution and information about them appearing in the media could endanger both their and their families’ security. Szurovecz appealed, but his action was declared inadmissible as the OIN’s decision was not subject to judicial review.

The parties’ submissions

Before the ECtHR, Szurovecz complained that the Hungarian authorities had violated his right to impart information under Article 10 ECHR by refusing his request to enter the premises of the Debrecen Reception Centre with a view to writing a report on the living conditions of asylum-seekers. A coalition of international organisations, including the Media Legal Defence Initiative, Index on Censorship and the European Centre for Press and Media Freedom, supported Szurovecz’s complaint. The third-party intervention emphasised that newsgathering, including physical access to the places where important events are developing, is an essential component of investigative journalism.

The Hungarian Government argued that the complaint was based on a claim to a right of access to information which did not fall within the scope of Article 10 ECHR. It was submitted that any right of access to information under Article 10 could be construed only as a right to receive information willingly imparted by others: there was only a negative obligation on the part of the State not to unjustifiably hinder access to publicly available information and not to punish anyone for receiving information from public authorities.

Furthermore the Government submitted that should the ECtHR find that Article 10 was applicable, access to the Reception Centre had not been necessary for Szurovecz to express his opinion on an issue of public interest, since he had had access to information provided by international organisations and NGOs, or other alternative sources. And anyway, he could have interviewed refugees outside the premises of the Reception Centre and he could have obtained photographs taken by others. For these reasons, the Hungarian Government argued that Szurovecz’s application should be considered inadmissible ratione materiae and ratione personae. In addition, the Government argued that the interference with the right to receive information under Article 10 was justified referring to the asylum-seekers’ right to respect for private life under Article 8, as well as their right to life, physical integrity and personal liberty (Articles 2, 3 and 5 ECHR).

The judgment

The ECtHR disagreed with the Hungarian Government on all points. First it referred to its earlier case law according to which the gathering of information is an essential preparatory step in journalism and an inherent and protected part of press freedom. The Court reiterates that ‘obstacles created in order to hinder access to information which is of public interest may discourage those working in the media or related fields from pursuing such matters. As a result, they may no longer be able to play their vital role as ‘public watchdogs’, and their ability to provide accurate and reliable information may be adversely affected’. The Court found that the Hungarian authorities had prevented Szurovecz from gathering information first hand and from verifying the information about the conditions of detention provided by other sources. This constituted an interference with the exercise of his right to freedom of expression in that it hindered a preparatory step prior to publication, that is to say journalistic research (see also Dammann v. Switzerland, Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, and Schweizerische Radio- und Fernseh gesellschaft SRG v. Switzerland). The Government’s objections that Szurovecz’s complaint was incompatible ratione materiae and ratione personae with the provisions of the Convention was therefore dismissed.

The ECtHR accepted that the interference at issue was prescribed by law and pursued the legitimate aim of protecting the private lives of asylum-seekers and ‘camp residents’. However, in view of the importance of the media in a democratic society and of reporting on matters of considerable public interest, the ECtHR considered that the rather summary reasoning put forward by the OIN and the absence in its decision of any real balancing of the interests in issue, failed to demonstrate convincingly that the refusal of permission to enter and conduct research in the Reception Centre was necessary in a democratic society. Especially because the refusal was absolute it was not proportionate to the aims pursued and did not meet a ‘pressing social need’.

The ECtHR considered the matter of how residents were accommodated in State-run reception centres, whether the State fulfilled its international obligations towards asylum-seekers and whether this vulnerable group had the ability to fully enjoy their human rights as ‘undisputedly newsworthy and of great public significance’. It emphasised that the ‘public interest in reporting from certain locations is especially relevant where the authorities’ handling of vulnerable groups is at stake. The “watchdog” role of the media assumes particular importance in such contexts since their presence is a guarantee that the authorities can be held to account for their conduct’. The ECtHR found that the conclusion of the OIN in refusing access to the Reception Centre was reached without any sensible consideration of Szurovecz’s interest as a journalist in conducting his research or of the interest of the public in receiving information on a matter of public interest.

Although the ECtHR ultimately agreed that the reasons adduced by the OIN relying on the safety and private lives of refugees and asylum-seekers were undoubtedly ‘relevant’, it did not find them ‘sufficient’ in the light of the necessity test under Article 10 § 2 ECHR. The Court also considered that the material Szurovecz intended to gather, although by its very nature necessarily touching upon the private lives of others, did not concern information for sensationalist or similar purposes, but concerned rather those aspects of the asylum-seekers’ lives that were of public interest, in particular their living conditions and their treatment by the Hungarian authorities. The ECtHR referred to the fact that Szurovecz explained that he would only take photos of individuals who had given their prior consent and, if needed, he would also obtain written authorisation from them, while the OIN has not taken any notice of this argument. Furthermore, neither the OIN nor the Government have indicated in what respect the safety of asylum-seekers would have been jeopardised in practice by the proposed research especially if it had taken place only with the consent of the individuals involved. The Court is also of the opinion that the existence of other alternatives to direct newsgathering within the Reception Centre did not extinguish Szurovecz’s interest in having face-to-face discussions on and gaining first-hand impressions of living conditions there. Hence, the availability of other forms and tools of research were not sufficient reasons to justify the interference complained of or to remedy the prejudice caused by the refusal of authorisation to enter the Reception Centre. Finally, there was no legal possibility or judicial review open to Szurovecz to argue for the necessity of his access to the Reception Centre in order to exercise his right to impart information.

The Court accepted that the domestic authorities are better placed than it is to say whether, and to what extent, access to the Reception Centre is compatible with the authorities’ obligation to protect the rights of asylum-seekers. However, in view of the importance of the media in a democratic society and of reporting on matters of considerable public interest, the ECtHR considers that the need for restrictions on freedom of expression must be convincingly established, and that in this case the domestic authorities have failed to demonstrate convincingly that the refusal of permission to enter and conduct research in the Reception Centre, which was an absolute refusal, was proportionate to the aims pursued and thus met a pressing social need. The Court unanimously concluded that Article 10 ECHR has been violated.

 

Comment

The unanimous judgment is not only a victory for Szurovecz, but is also a strategic victory for the third-party interveners, and European journalists and media organisations generally. It should serve a powerful precedent for journalists throughout Europe seeking access to asylum-seeker detention centres, and other immigration detention camps. Importantly, it should be noted that it is not just the Hungarian government that restricts media access to such detention centres, but as detailed by Reporters Without Borders, journalists are routinely ‘denied access to migrant detention centres almost everywhere in Europe’, including France, Italy, Spain and Greece (see here, here). Broadcasters such as Euronews and the BBC have reported on how media have been ‘excluded for over two years’ from the ‘horrific’ Moria detention camp by the Greek government (see here, here). When journalists manage to gain rare access, the reports detail the appalling and ‘inhuman’ conditions for thousands of detainees, including many unaccompanied children (see Le Monde here, here, and The Guardian here).

The Court’s crucial holding was that ‘den[ying] access’ to the detention centre was an ‘interference’ with the journalist’s freedom of expression, as it ‘prevented him from gathering information first hand’ and ‘hindered a preparatory step prior to publication, that is to say journalistic research’. The Court is very explicit that the refusal to authorise a journalist to conduct interviews and take photos prevented him from gathering information and from verifying the information provided by other sources. The Court rightly relied upon its earlier judgment in Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, where it had also found a violation of Article 10 over a refusal to allow a Swiss broadcaster film inside a prison and interview a detainee; and applied the principle from the Court’s Dammann judgment, that the gathering of information is an essential ‘preparatory step in journalism and is an inherent, protected part of press freedom’.

It is remarkable, however, that the ECtHR finds authority in Pentikäinen v. Finland, for the proposition that the ‘watchdog’ role of the media assumes particular importance since their presence is a guarantee that the authorities can be held to account for their conduct at certain locations where the authorities’ handling of vulnerable groups is at stake. A majority of the Grand Chamber in Pentikäinen, for very specific reasons, did not find a violation of Article 10 ECHR with regard to the arrest, prosecution and conviction of a journalist who was removed by the police from the location where he was reporting on a demonstration that had become violent (post here). The majority in Pentikäinen considered that there were other possibilities to report about the demonstration:  if the journalist had obeyed the order given by the police to leave the cordoned-off area, he could have continued to exercise his professional assignment in the immediate vicinity of the cordoned-off area. However now, in Szurovecz, the Court has more pertinently emphasised that the ‘existence of other alternatives to direct newsgathering within the Reception Centre did not extinguish the applicant’s interest in having face-to-face discussions on and gaining first-hand impressions of living conditions there. In those circumstances the availability of other forms and tools of research were not sufficient reasons to justify the interference complained of or to remedy the prejudice caused by the refusal of authorisation to enter the Reception Centre’.  It may have been more appropriate for the Court to have relied upon other case law, not cited in Szurovecz, where the Court has effectively valued the importance of the media and journalists’ role as ‘watchdog’ being able to be present at locations and report about events of public interest; such as Gsell v. Switzerland, where Court held a refusal to allow a journalist access to Davos in order to report on the meeting of the World Economic Forum was an ‘interference’, and indeed as a violation, of the journalist’s freedom of expression (see also Butkevich v. Russia (post here); and Selmani and Others v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia (post here) and compare with Endy Gęsina-Torres v. Poland).

Notably, the Court roundly rejected the Hungarian government’s argument that Article 10 does not include a ‘right of access to information’, and that Article 10 only guaranteed a right to ‘receive information willingly imparted by others’, with only a ‘negative obligation on the part of the State not to unjustifiably hinder access to publicly available information’. This position taken by the government completely goes against the established case law of the ECtHR over the last decade on the issue of access to public documents and the right of newsgathering. The argumentation of the Hungarian government is particularly striking given the several occasions where Hungary has been found in violation of Article 10 ECHR because of refusing access to information requested by journalists or NGOs (see Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, Kenedi v. Hungary, and the Grand Chamber judgment in Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary) (post here)).

Finally, it is hoped that the Court’s reasoning in Szurovecz can be used as a shield, and help bring an end to the threats, intimidation, arrest, prosecution, denial of permits, rejection of interview requests, seizure of equipment and deportation, as the methods used by governments in Europe to obstruct media coverage of refugees.

 

Dirk Voorhoof (Human Rights Centre UGent and Legal Human Academy) is also a member of the European Centre for Press and Media Freedom, a third

This post was previously published on Strasbourg Observers.

Vonnis in zaak gijzeling NOS-journalist Robert Bas bevestigt journalistiek verschoningsrecht

Door Jens van den Brink

Inmiddels is het vonnis gepubliceerd van de rechtbank Rotterdam waarin de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas is beëindigd.

De rechtbank legt in een helder vonnis uit hoe het (wel) zit.

Namelijk, de wet op het brongeheim (artikel 218a Sv) staat niet op zichzelf, en moet worden uitgelegd in het licht van de jurisprudentie van het EHRM. En die jurisprudentie is duidelijk: ook als de bron al bekend is geldt het verschoningsrecht van de journalist. Dat recht is immers bedoeld om een ‘chilling effect’ te vermijden; bronnen moeten niet bang worden om journalisten te benaderen. En dat effect kan ook optreden als een bron al bekend is.

Artikel 218a Sv. lid 1 luidt:

Getuigen die als journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring beschikken over gegevens van personen die deze gegevens ter openbaarmaking hebben verstrekt, kunnen zich verschonen van het beantwoorden van vragen over de herkomst van die gegevens.

En dan zegt de rechtbank dat zij “deze bepaling uitlegt met inachtneming van de rechtspraak van het EHRM over het journalistieke verschoningsrecht in relatie tot artikel 10 EVRM“. Iets wat de r.c. die tot gijzeling had bevolen had nagelaten, en iets dat strafrechters regelmatig nalaten, waardoor de codificering van het verschoningsrecht van journalisten averechts lijkt te werken. Beperkend, in  plaats van het geven van extra bescherming.

De rechtbank gaat verder:

Het verschoningsrecht is niet absoluut, maar is beperkt tot bronbescherming in het belang van de vrije nieuwsgaring. Het gaat daarbij niet alleen om de naam van de bron, maar ook om informatie over de feitelijke omstandigheden waaronder de journalist informatie van een bron heeft verkregen en de ongepubliceerde inhoud van de door de bron aan de journalist geleverde informatie. Dat in deze zaak relatief veel bekend is over de wijze waarop de journalist informatie heeft verkregen van de bron doet daar niet aan af. … Het verschoningsrecht geldt blijkens rechtspraak van het EHRM (in beginsel) ook voor bronnen die niet of niet langer anoniem zijn. Het omvat – voor zover hier van belang – ook en in het bijzonder het recht van de journalist om geen tekst en uitleg te hoeven geven over een door hem met een bron gevoerd gesprek.

Te beperkte uitleg van wat onder bronbescherming valt heeft, zoals het EHRM herhaalde malen benadrukt heeft, een afschrikwekkende werking op het delen van informatie door bronnen die anoniem willen blijven en is aldus een gevaar voor de vrije nieuwsgaring.

De journalist heeft bij de rechter-commissaris geweigerd de vraag te beantwoorden wat hij bedoelde met de opmerking ‘want die hele zaak gaat nu uit als een nachtkaars’. Gelet op het voorgaande valt de beantwoording van deze en soortgelijke vragen inderdaad onder het verschoningsrecht van artikel 218a lid 1 Sv.

De rechtbank vindt ook niet dat het verschoningsrecht moet wijken voor andere zwaarwegende belangen. “Het door de rechtbank op 22 februari 2019 aangenomen verdedigingsbelang bij het horen van de getuige acht de rechtbank hiervoor niet voldoende.” De rechtbank heft de gijzeling met onmiddellijke ingang op.

NOS-journalist Robert Bas gegijzeld – commentaar bij Nieuwsuur

Door Jens van den Brink

NOS-journalist Robert Bas is gisteren in gijzeling genomen omdat hij niet wilde getuigen in een strafzaak. Hier staat de beslissing van de rechtbank waarin zijn beroep op het verschoningsrecht is afgewezen. Die uitspraak dateert van alweer enkele maanden geleden. De beslissing van de r.c. tot gijzeling werd gisteren pas genomen. Gisteravond heb ik in Nieuwsuur uitgelegd (vanaf minuut 1:00) waarom Bas naar mijn mening niet gegijzeld had mogen worden. Als een journalist een verlengstuk van justitie wordt drogen bronnen op en komen journalisten in gevaar. En hoewel niemand zal ontkennen dat het hier gaat om een vreselijke misstand, volstaat dat feit op zich niet. De rechter zal moeten uitleggen waarom nu juist de getuigenis van de journalist zó cruciaal is dat de persvrijheid moet wijken. Want het uitgangspunt in de jurisprudentie is duidelijk: de persvrijheid gaat in principe voor op het belang bij waarheidsvinding in het strafproces. En het gijzelen van journalisten levert ook niets op; de journalist gaat toch niet opeens praten. Het lijkt vooral zinloos machtsvertoon. Wat extra frustrerend is nu Nederland door het Europese Hof tot drie keer toe op de vingers is getikt in soortgelijke kwesties, en telkens beterschap belooft.

Deze gijzeling illustreert ook dat het erop lijkt dat de recente wet op het brongeheim averechts alleen werkt, zoals velen vreesden. Die wet is maar een onderdeel van het veel bredere verschoningsrecht van journalisten, zoals dat vastligt in de EHRM en Nederlandse jurisprudentie. Maar rechters lijken niet verder te kijken dan deze wet, waardoor journalisten juist minder beschermd worden. Niet helemaal wat de bedoeling was.

Vandaag besluit de rechtbank of Bas vast blijft zitten. Hier meer achtergrond op nos.nl.

Update: gelukkig is de rechtbank het eens dat het verschoningsrecht hier wel degelijk geldt en is Bas in vrijheid gesteld:

Het “verschoningsrecht moet ruim worden uitgelegd en geldt daarom ook, zoals hier, als uit andere informatie al duidelijk is wie de bron is. De vragen die de getuige in dit geval gesteld zouden worden, vallen volgens de rechtbank (en anders dan de rechter-commissaris eerder van oordeel was) allemaal onder het verschoningsrecht van de journalist. De journalist hoeft daarom geen uitleg te geven over uitlatingen van hem die hij heeft gedaan in een gesprek met zijn bron.

Vervolgens is doorbreking van het verschoningsrecht volgens de wet nog mogelijk, maar de rechtbank vindt dat hier niet aan de orde/gerechtvaardigd, omdat het fundamentele belang van bronbescherming in dit geval zwaarder weegt dan andere belangen, zoals het ondervragingsrecht van de verdediging.

Hier het persbericht van de rechtbank.

ECtHR engages in dangerous β€œtriple pirouette” to find criminal prosecution for media coverage of PKK statements did not violate Article 10

Door Redactie

* This blog post was written by Ronan Ó Fathaigh, IVIR/Univ. Amsterdam and Dirk Voorhoof, Human Rights Centre, Ghent University and Legal Human Academy

The European Court’s Second Section recently found that criminal proceedings against the owner and the editor of a newspaper for having published statements by the leader of a terrorist organisation were justified and did notviolate the right to freedom of expression. The Court in Gürbüz and Bayar v. Turkey found that the newspaper’s article with statements by the leader of the PKK, Abdullah Öcalan, contained and implied a threat of resumption of violence. In its approach and finding no violation of freedom of expression under Article 10 ECHR, the Court itself made an assessment of the context and content of the article at issue, as the Turkish courts had restricted themselves to the finding of the illegal character of reproducing the statements of the PKK-leader as such, without further evaluating the necessity of the interference in a democratic society.

One can seriously question however whether it is the task of the ECtHR to regularise this omission by the domestic authorities. More substantially: by finding that the dissemination of one particular statement by Öcalan justified the criminal prosecution for journalistic reporting at the occasion of a ceasefire proposal in the Turkish-Kurdish conflict, the ECtHR neglects to verify the basic conditions of ‘intent’ and ‘clear and imminent danger’ in order to qualify the newspaper article at issue as an incitement to terrorist violence. The Court also showed insufficient attention to the role of journalism and media when reporting on matters of public interest and disseminating statements of others. These three turns by the Court were labelled by the dissent as a ‘triple  pirouette’ that ‘ignore[d] fundamental aspects’ of ‘well-established’ Article 10 jurisprudence.

Facts

The applicants in the case were the publisher and editor-in-chief of the Turkish daily newspaper Ülkede Özgür Gündem. Criminal proceedings were brought against them for publishing statements by Abdullah Öcalan, the head of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), and Murat Karayılan, the president of Kongra-Gel, a PKK branch, in an article which appeared in the newspaper in September 2004, reporting on a ceasefire proposal by Kongra-Gel, and that organisation’s calls for an end to the armed conflict. Öcalan stated that he approved this proposal and called on the authorities to give immediate effect to the organisation’s claims, emphasising the need to develop Turkish-Kurdish dialogue. If the dialogue and peace-process would fail, although this was not desirable, 2005 would necessarily be a year of transition to guerrilla warfare. Öcalan also called on Kurdish patriots to gather under the banner of Kongra-Gel. For his part, Karayılan emphasised that peace in the region would come about through recognition and respect for the rights of the Kurdish people and he called on the State to open up dialogue with the Kurdish representatives to find a democratic and peaceful solution to the Kurdish problem, stressing in particular, that he was willing to disarm if the conditions were right.

In 2007 the Istanbul Assize Court convicted Gürbüz and Bayar of the offence of publishing statements by a terrorist organisation, under the Prevention of Terrorism Act (Law no. 3713) and both were ordered to pay a fine. In 2012 the Court of Cassation held that the criminal proceedings against Gürbüz were time-barred, while Bayar’s sentence finally was suspended.

Relying on their right to freedom of expression under Article 10 ECHR Gürbüz and Bayar complained about the criminal proceedings brought against them.

Judgment

First the ECtHR referred to the right of member states to defend themselves against terrorism  and that a ‘fair balance’ needs to be struck between the individual’s fundamental right to freedom of expression and a democratic society’s legitimate right to protect itself against the activities of terrorist organisations. Next the ECtHR emphasised the principle that the mere fact of having published statements by terrorist organisations could not justify media professionals being systematically convicted by the courts without an analysis of the content of the contested articles or the context in which they were written (see Gözel and Özer v. Turkey). The ECtHR also observed that virulent criticism on the government by a terrorist organisation cannot justify in itself a criminal conviction of the editors or journalists reporting such statements. However, the Court reiterated that when it came to statements which could be held to amount to hate speech or glorification of or incitement to violence, it analysed itself the contested articles, notwithstanding the fact that the reasons given by the courts for the convictions in question had been clearly insufficient. Also in the case at issue the ECtHR considered the motivation for the applicants’ conviction by the Turkish courts insufficient and even completely absent (‘insuffisante ou même absente’), and decided to analyse itself the content and context of the statements at issue.

The Court noted that the statements made by Karayılan were somewhat peaceful in nature; they did not seem such as to incite to the commission of violent acts, or their continuance. In contrast, although Öcalan indicated his support for Kongra-Gel’s ceasefire proposal, he nonetheless envisaged the possibility of recourse to violence if the authorities did not respond to the call for dialogue. The ECtHR focussed on a passage in the article that it considered as a barely veiled threat against the authorities, and an instruction to PKK-sympathisers and the armed members of the PKK. In particular it referred to Öcalan’s statement that ‘should the path of dialogue not develop, 2005 will necessarily be a year of transition to guerrilla warfare, even if this is not what they wish’. According to the Court this passage could be regarded as public provocation to commit a terrorist offence within the meaning of Article 5 of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CPT). It also referred to the fact that Öcalan called for a ‘gathering of patriots’ under the banner of the illegal organisation Kongra-Gel. Having regard to the nature, purpose and previous actions of the latter organisation, the ECtHR found that this appeal amounted to a message aimed at recruitment for terrorism within the meaning of Article 6 CPT.

In consequence, having regard to the identity of Öcalan as the imprisoned leader of the PKK, to the violent acts committed by the illegal organisation that he had led; to the content of the impugned passages in Öcalan’s statements, containing a threat and an instruction concerning possible acts of violence to be committed by PKK members; and referring to the fragile context of a proposed ceasefire by Kongra-Gel in which these statements were made, the ECtHR came to the conclusion that Öcalan’s statements, read as a whole, could be interpreted as incitement to or a call for the use of violence, armed resistance or an uprising. The ECtHR clarified this was so despite the fact that Öcalan’s call to violence had been made only in a conditional form, namely should dialogue not be developed before 2005. In fact, these statements gave the public – and in particular the members of the PKK – the impression that, if the conditions put forward by Kongra-Gel were not met, recourse to violence would be necessary and justified in 2005.

Whilst it was true that the applicants as publisher and editor-in-chief had not been personally associated with the statements, they had, however, provided a forum to Öcalan and had enabled his statements to be disseminated. The ECtHR referred in this regard to its judgment in Jersild v. Denmark in which it stated that ‘[t]he punishment of a journalist for assisting in the dissemination of statements made by another person in an interview would seriously hamper the contribution of the press to discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there are particularly strong reasons for doing so’. The Court also reiterated that the automatic repression against media professionals on the basis of Article 6 § 2 of the law no. 3713 without considering their aims or the public’s right to be informed of other views on a conflict, could not be reconciled with the freedom to receive or impart information or ideas (see also Ali Gürbüz v. Turkey and Gözel and Özer v. Turkey).

However, given that the contested statements could effectively be interpreted as an incitement to violence, the Court is of the opinion that the applicants could not, in their respective capacities as owner and editor-in-chief of their newspaper, be exempted from all liability. According to the Court the right to impart information could not serve as an alibi or pretext for disseminating statements by terrorist groups. Moreover, the contested interference had not been disproportionate, given, firstly, the margin of appreciation enjoyed by the national authorities in such cases and, secondly, the statute-barring and suspended sentence from which the applicants had benefited respectively. Therefore, the Court, by six votes to one, held that the applicants’ criminal prosecution on the basis Article 6 § 2 of the law no 3713 on the prevention of terrorism has not violated Article 10 ECHR.

Comment

The first point is that for over two decades, when considering whether a restriction on freedom of expression is consistent with Article 10, the Court has consistently applied a fundamental standard of review: the Court (a) ‘has to determine whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are relevant and sufficient’, and (b) ‘has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10’. It is a simple, but powerful, principle: the European Court must determine whether national courts provided sufficient reasons to justify a restriction of free expression, and the European Court must satisfy itself that national courts applied standards consistent with Article 10. Crucially, this is not a discretionary standard of review, but mandatory: the Court ‘has to determine’ and ‘has to satisfy itself’ of these elements.

And this is not some fringe principle, gathered from a hodgepodge of obscure admissibility decisions from the 1970s. It is a fundamental principle that has been applied consistently by the Court since Jersild v. Denmark; and by the 17-judge Grand Chamber in many of its landmark Article 10 judgments (e.g., Cumpănă and Mazăre v. RomaniaVon Hannover v Germany (No. 2)Morice v. FranceDelfi AS v. Estonia; and Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland). As such, where national courts do not provide reasons which are relevant and sufficient; or do not apply standards which are in conformity with Article 10, it necessarily follows that there has been a violation of Article 10, as found recently in judgments such as Kablis v. Russia or Brzeziński v. Poland (see here and here). This approach was recently confirmed in Aydemir and Karavil v. Turkey, where the Court observed that the domestic court’s judgment ‘does not contain any information as to the reasons why the applicants were found guilty of disseminating propaganda in support of the PKK. Besides, the first-instance court did not examine whether the text of the petition could be construed as encouraging violence, armed resistance or an uprising, or being capable of inciting to violence, which are essential elements to be taken into account’. The Court found that the reasons adduced by the national courts to justify the applicants’ criminal conviction under the Prevention of Terrorism Law no. 3713 were not ‘relevant and sufficient’ for the purposes of Article 10 ECHR. Without analysing itself the text of the statements by the PKK the Court concluded that Article 10 was violated.

And yet, the majority in Gürbüz and Bayar have utterly upended this Article 10 standard of review, by holding that, in effect, it does not matter that the national courts did not adduce sufficient reasons justifying a newspaper editor’s conviction under terrorism legislation; and it is completely irrelevant that the national courts did not even attempt to apply standards that were in conformity with Article 10 principles. The majority openly admit that the Turkish courts’ reasoning was ‘insufficient’ and ‘even completely absent’. But rather than simply finding a violation of Article 10 based on the total absence of the Article 10 principles applied by the Turkish courts, the Second Section majority did something quite extraordinary: it stated that ‘the Court itself will analyse the statements’, then concluded they constituted ‘incitement to violence’ (even though this was not even the offence involved), and there was thus no violation of Article 10.

The Court offered two authorities for its approach, namely paragraph 34 of Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey; and paragraph 28 of Saygılı and Falakaoğlu v. Turkey (no. 2); stating that in these cases the Court itself examined the articles at issue, even though the domestic court reasoning was ‘manifestly insufficient’. But neither of these paragraphs, nor indeed, the entire judgments, say anything about the proposition the Court has authority to itself determine statements as incitement to violence where domestic courts fail to adduce reasons or apply standards in conformity with Article 10. And nowhere in these judgments does the Court say the domestic courts’ reasoning was ‘manifestly insufficient’. Indeed, in Saygılı and Falakaoğlu (No. 2), the Turkish courts explicitly applied principles from Article 10 case law, including Zana v. Turkey; and the European Court explicitly held that the ‘reasons adduced by the authorities for the applicants’ conviction are “relevant and sufficient”’. Nowhere in these judgments does the Court hold that it is departing from the fundamental principle of Article 10 review that the Court (a) ‘has to determine whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are relevant and sufficient’, and (b) ‘has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10’. Thus, the majority’s approach in Gürbüz and Bayar is very questionable under Article 10 case law. The Court should simply have found a violation of Article 10.

Indeed, the Gürbüz and Bayar majority admitted that the Turkish courts imposed the convictions solely on the grounds that the newspaper had published statements by a terrorist organisation, and without carrying out any analysis of the article’s content or context. The majority even admitted that there was authority directly on this point: in Gözel and Özer v. Turkey the Court unanimously found a violation of Article 10 over similar convictions under the same provision of anti-terrorism legislation, holding that ‘such automatic repression, without taking into account the objectives of media professionals or the right of the public to be informed of another view of a conflict  situation, could not be reconciled with the freedom to receive or impart information or ideas’And yet, the Second Section’s majority decided that it would not apply Gözel and Özer.

Second, even if it would be legitimate to review the newspaper article’s content, the majority arguably failed to apply the appropriate test for incitement to violence: the Court must be satisfied that (a) the ‘intent’ of the speaker was to incite hostility or violence; and (b) there was a ‘clear and imminent danger’ of violence resulting from the expression. Again, this is not some fringe test; it was unanimously applied by the Court only a few months ago in Savva Terentyev v. Russia (see here); and in other judgments such as Gül and Others v. Turkey (para. 42); and Kılıç and Eren v. Turkey (para. 29). It is the test applied not only under Article 10 standards, but also under international human rights standards, as reiterated by the UN Special Rapporteur on freedom of expression (see here). And yet, the considerations of intent and imminent danger of violence are completely absent from the majority’s judgment. It is difficult to see how the test would be satisfied, as the majority admit that the applicants had ‘not personally associated themselves’ with the statements.

Indeed, it was very relevant from a journalistic point to report on the differences of approach between the leaders of Kongra-Gel and PKK, without determining the newspaper itself had the intent to incite to violence by reproducing in particular the statements of Öcalan. The essence is that the Court showed insufficient attention to the role of journalism and media reporting by automatically considering that the dissemination of a statement coming from a terrorist group cannot serve as a pretext and is by itself to give ‘a forum’ to a terrorist organisation. This approach completely undercuts the Jersild principle that seeks to protects media interviewers, as also in the Jersild case the interviewed Greenjackets manifestly incited to hatred and violence, but the ECtHR in that landmark judgment rightly found that the intention of the journalist was not to incite to hatred or violence, but to report on an important issue of public interest. It is entirely unclear why the majority in Gurbuz and Bayar did not consider itself bound by the seminal Jersild judgment, which has been so central to Article 10 jurisprudence for over two decades, providing an important shield to journalists across Council of Europe member states, where prosecutors have sought to target the media for critical reporting on matters of public interest.

Importantly, it must be noted that there was clearly some unease within the Second Section on the approach taken. The concurring opinion by Judge Spano and Judge Bårdsen stressed the importance of ‘subsidiarity’, but then, in a complete about-turn, held that where it is ‘manifestly clear’ that content is incitement to violence or hate speech, the Court can adopt the majority’s approach. But the concurring opinion provided no authority for such a principle, and it smacks of the type of language used in heavily criticised German legislation (e.g., here and here). The concurring opinion is clearly aware of the danger in such an approach, and stated that in ‘borderline’ cases, the Court should not ‘come to the rescue’ where domestic court reasoning is deficient under Article 10. But again, the concurring opinion provides no authority for such a limiting principle. Finally, there was one dissenting opinion by Judge Pavli, built heavily around Article 10 case law, and finding a violation of Article 10. The opinion criticises the majority opinion for ‘revers[ing] the fundamental logic’ of Article 10 review, and that the approach invites national courts to ‘not take the trouble’ to carry out careful Article 10 review. And even if such an approach were adopted, the dissenting opinion robustly criticises the deficient Article 10 analysis applied by the majority under the Court’s case law on incitement to violence. Judge Pavli concluded that the majority’s opinion was based on a ‘triple pirouette’ that ‘ignores fundamental aspects of our well-established jurisprudence’.

This post was previously published on Strasbourg Observers.

❌