[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderACM Publicaties

Meer onderzoek nodig naar fusie aanbieders verpleeghuiszorg Den Helder

Door ACM.nl

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard in Den Helder willen fuseren. Ze hebben dit voornemen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld. Deze stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg aan in Den Helder. Om te kunnen vaststellen of er als gevolg van de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor verschillende vormen van ouderenzorg in Den Helder is vervolgonderzoek nodig. De ACM zal dan onderzoeken of na de fusie voor ouderen en hun familie voldoende keuze overblijft. Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie mogelijk weg. De ACM concludeert mede daarom dat vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie.

Fusie als noodzaak om faillissement te voorkomen

Vanwege de slechte financiële situatie van Vrijwaard geven de partijen aan dat de fusie nodig is om een faillissement van Vrijwaard te voorkomen. Dit zogenaamde ‘reddingsfusieverweer’  wordt zelden gebruikt. Partijen moeten dan aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie. De ACM oordeelt dat er mogelijk alternatieven zijn voor de voorgenomen fusie die minder concurrentiebeperkend zijn. Mocht Vrijwaard in de tussentijd failliet gaan, dan zijn de curator en de verschillende zorginkopers verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Ook in die situatie is het volgens de ACM mogelijk dat alle, of delen van de activiteiten van Vrijwaard worden overgenomen door andere zorgaanbieders dan Omring.

Hoe gaat het onderzoek verder?

Indien partijen de fusie willen doorzetten moeten zij daarvoor eerst een vergunning aanvragen bij de ACM. Nader onderzoek van de ACM zal dan moeten uitwijzen of partijen al dan niet een vergunning krijgen. Alleen met een vergunning van de ACM mogen partijen fuseren.

 • 16 Augustus 2019 om 11:49

ACM trekt besluiten CWE flow-based intraday in

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft, de besluiten van 15 september 2017 en 28 september 2018 aangaande CWE flow-based intraday ingetrokken. Dit naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).

Het besluit

Op 13 juni 2019 heeft de ACM een aanvraag ontvangen van TenneT tot intrekking van de besluiten van de ACM van (i) 15 september 2017 betreffende de goedkeuring van de flow-based intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de centraal-west-Europa regio (hierna: CWE FB ID) en (ii) 28 september 2018 tot wijziging van een voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van CWE FB ID bij besluit van 15 september 2017.

De ACM heeft geoordeeld dat TenneT het verzoek tot intrekking van de besluiten van 15 september 2017 en 28 september 2018 voldoende en overtuigend heeft gemotiveerd. De ACM heeft daarom deze besluiten ingetrokken.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 16 Augustus 2019 om 10:00

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging annex bij HAR (FCA Verordening)

Door ACM.nl

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dit voorstel ziet op een regionale annex bij de HAR.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. In het besluit van 17 oktober 2017 heeft de ACM de annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd. Op 30 april 2018 heeft TenneT gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Bij besluit van 27 maart 2019 heeft de ACM de huidige annex bij de HAR voor de Core regio goed gekeurd.

TenneT heeft op 8 augustus 2019 opnieuw gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Er zijn twee aanleidingen voor de voorgestelde wijziging: ten eerste wordt voor de biedzonegrens tussen België en Duitsland/Luxemburg een plafond ingevoerd voor de compensatie die aan de houders van langetermijntransmissierechten wordt betaald als deze rechten worden verminderd. Ten tweede zullen enkele specifieke bepalingen op de biedzonegrens Hongarije-Roemenië straks niet langer van toepassing zijn.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 8 februari 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 30 augustus 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035925.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

 • 16 Augustus 2019 om 09:00

Zorg van de Zaak Netwerk B.V. mag Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Zorg van de Zaak Netwerk B.V. mag Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 15 Augustus 2019 om 09:00

Zorg van de Zaak mag Novadic-Kentron overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Als ACM de concentratie goedkeurt:

Zorg van de Zaak Netwerk B.V. mag Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 15 Augustus 2019 om 09:00

PostNL heeft in 2020 16,4% extra ruimte om tarieven basispakket te verhogen

Door ACM.nl

PostNL krijgt op grond van de wettelijke regels extra ruimte om de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2020 te verhogen. Het basispakket bestaat onder meer uit losse brieven en pakketten. De extra tariefruimte die PostNL krijgt is 16,4%.

Het doel van de wettelijke regels is dat consumenten en bedrijven niet teveel betalen voor de postbezorging, terwijl PostNL tegelijkertijd het basispakket aan postdiensten (de ‘universele postdienst’) rendabel kan leveren. De wettelijke regels houden geen rekening met de effecten van bijvoorbeeld bezuinigingsprogramma’s van PostNL. De afgelopen jaren maakte PostNL geen gebruik van de volledige tariefruimte bij het bepalen van de tarieven voor het basispakket aan postdiensten.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘De extra tariefruimte houdt vooral verband met de verdere daling van het aantal poststukken en de inflatie. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn.’

Tariefvoorstel PostNL

Nu de ACM de tariefruimte heeft berekend kan PostNL een tariefvoorstel doen voor de tarieven voor 2020. De ACM moet de tarieven goedkeuren als deze binnen de berekende tariefruimte vallen. Later dit jaar wordt dus pas duidelijk welke tarieven PostNL in het nieuwe jaar gaat hanteren voor bijvoorbeeld postzegels, frankeermachinepost en losse pakketten.

PostNL als enige verantwoordelijk voor basispakket

PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verantwoordelijk voor het verzorgen van een basispakket aan postdiensten (de universele postdienst). Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten, aangetekende post en partijenpost (brieven en pakketten) van en naar het buitenland.

 • 14 Augustus 2019 om 08:00

Besluit tariefruimte universele postdienst 2020

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]De ACM heeft de tariefruimte voor het basispakket aan postdiensten voor 2020 vastgesteld.

 • 14 Augustus 2019 om 08:00

Uitkomst loting bedrijfsnummers

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]De ACM is verplicht om bij meerdere aanvragen voor dezelfde telefoonnummers een loting te doen.

 • 13 Augustus 2019 om 13:28

ECI Software Solutions wil Trivest overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

ECI Software Solutions Nederland B.V. wil Trivest Beheer B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 9 augustus 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • ECI Software Solutions Nederland B.V. houdt zich bezig met het leveren van zakelijke softwareoplossingen, voornamelijk voor ondernemingen in de maak-, bouw-, buitendienst en distributiesectoren.
 • Trivest Beheer B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling en levering van zakelijke softwareoplossingen, in het bijzonder voor de maakindustrie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 13 Augustus 2019 om 09:12

Fortino Capital II Growth ARKIV / Fortino Capital Growth MMF mag Odin Groep Holding overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Fortino Capital ll Growth ARKIV N.V. / Fortino Capital Growth MMF N.V. mag Odin Groep Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 8 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Fortino Capital II Growth ARKIV NV/Fortino Capital Growth MMF NV: is een private equity fonds dat durfkapitaal en groeikapitaal als eigen vermogen in bedrijven investeert. Zij richten zich vooral op kleine – en middelgrote ondernemingen die kwalificeren als snelgroeiende technologiebedrijven en/of die een digitale transformatie ondergaan.
 • Odin Groep Holding B.V.: is een IT bedrijf dat uit drie verschillende IT ondernemingen bestaat. Odin Groep richt zich in het aanbieden van haar diensten en producten op drie specifieke sectoren: de onderwijssector, de gezondheidssector en de bouw- en infrastructuursector.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 9 Augustus 2019 om 09:17

Fortino Capital II Growth ARKIV / Fortino Capital Growth MMF mag Odin Groep Holding overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Fortino Capital II Growth ARKIV N.V. / Fortino Capital Growth MMF N.V. mag Odin Groep Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 8 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de [fusie, overname of joint venture] wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een [fusie, overname of joint venture] hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 9 Augustus 2019 om 09:06

De Stiho Groep mag Bouwcenter Filippo overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

DSG Diensten B.V. mag Bouwcenter Filippo B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 7 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 7 Augustus 2019 om 13:24

De Stiho Groep mag Bouwcenter Filippo overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

DSG Diensten B.V. mag Bouwcenter Filippo B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 7 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • DSG Diensten B.V. houdt zich bezig met de groothandel in bouwmaterialen via de formules Stiho, Giebels, Baars & Bloemhoff en Bouwmaat
 • Bouwcenter Filippo B.V. houdt zich bezig met de groothandel in bouwmaterialen met showrooms voor keukens en badkamersanitair
 • 7 Augustus 2019 om 11:48

Liander krijgt een boete voor te laat aansluiten Fastned

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Liander krijgt een boete van 50.000 euro omdat zij Fastned niet binnen de in de Elektriciteitswet voorgeschreven 18 weken heeft aangesloten op het elektriciteitsnet.

 • 7 Augustus 2019 om 11:00

Liander krijgt boete voor te laat aansluiten Fastned

Door ACM.nl

Netbeheerder Liander krijgt een boete van 50.000 euro omdat zij een snellaadstation van Fastned niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken op het net had aangesloten. Fastned had hiervoor een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM eist van netbeheerders dat zij zich aan de wettelijke aansluittermijn houden. Henk Don, bestuurslid van de ACM: "Partijen moeten tijdig toegang krijgen tot het net. Dat is een kerntaak van de netbeheerder. Een latere aansluiting kan leiden tot vertraging bij bijvoorbeeld bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen en daarmee tot schade bij de netgebruikers”.

Draagt bij aan de energietransitie

Netbeheerders geven aan dat de 18-wekentermijn niet altijd haalbaar is als gevolg van een onverwachte groei van het aantal aanvragen voor een aansluiting en als gevolg van een tekort aan technisch personeel. De toenemende elektrificatie van de energievoorziening maakt het volgens de ACM echter nog belangrijker dat netbeheerders er alles aan doen om deze wettelijke termijn te halen en zo nodig extra investeringen te doen. Dat draagt bij aan de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

 • 7 Augustus 2019 om 11:00

ACM steunt pleidooi kabinet voor extra toezichtsinstrumenten online platforms

Door ACM.nl

De aanhoudende groei van online platforms biedt duidelijk maatschappelijke voordelen voor mensen en bedrijven. Maar het baart het kabinet ook zorgen: toetreding van nieuwe bedrijven kan beperkt worden en de online keuzevrijheid van consumenten & ondernemers kan in het geding komen. ACM en EZK hebben een discussiepaper gemaakt waarin het standpunt wordt toegelicht.

Drie voorstellen voor aanpassing mededingingsregels

In mei heeft de staatssecretaris Mona Keijzer van EZK een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin drie voorstellen om in te kunnen grijpen bij mededingingsproblemen in de digitale economie. De staatssecretaris zal in Europa pleiten voor beter passende criteria voor het melden van een overname, door bijvoorbeeld naast de omzet, ook rekening te houden met de transactiewaarde van een overname.

Daarnaast moeten richtsnoeren verduidelijkt worden voor de toepassing van mededingingsregels bij online platforms. Bijvoorbeeld hoe de rol van data wordt meegewogen bij het beoordelen van concurrentievraagstukken bij platforms. En het kabinet wil graag ook bevoegdheden voor de toezichthouder om vooraf in te grijpen als een platform een positie dreigt te krijgen waar ondernemers of consumenten niet meer omheen kunnen.

Discussiepaper

De ACM ondersteunt het voorstel voor zo’n ex ante-instrument, omdat we zien dat met name de snelheid waarmee de huidige toezichtsinstrumenten niet altijd snel tot resultaat kunnen leiden. ACM heeft samen met EZK een discussie paper opgesteld waarin we de gedachten achter een ex ante-instrument verder verkennen. Daarmee willen ACM en EZK de komende periode bijvoorbeeld bijdragen aan de beleidsagenda van de nieuwe Europese Commissie.

Paper is in het Engels.

 • 6 Augustus 2019 om 13:45

WACC-besluit Loodswezen 2020 - 2022

Door ACM.nl

Wat heeft ACM besloten?

ACM heeft een besluit genomen waarin de vergoeding voor vermogenskosten (WACC) voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor het Loodswezen is vastgesteld op 4,6%.

Wat is er veranderd?

In de nu lopende periode bedraagt de vergoeding voor vermogenskosten 6,3%. De verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van de rentestand.

ACM heeft het Loodswezen en de gebruikers geconsulteerd over het voorgenomen besluit. Hierop heeft de ACM één zienswijze ontvangen. De ingebrachte zienswijze heeft geleid tot enkele aanpassingen in de berekening.

Achtergrond

Met het vaststellen van de WACC bepaalt ACM het bedrag aan vermogenskosten dat in de tarieven wordt verwerkt. Voorbeelden van deze vermogenskosten zijn investeringen van het Loodswezen in schepen, zoals loodsvaartuigen.

 • 6 Augustus 2019 om 09:00

Besluit op klachten tarieven en voorwaarden Schiphol 2019-2021

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst klachten van zes luchtvaartmaatschappijen over de tarieven en voorwaarden van Schiphol af.

De luchtvaartmaatschappijen (Transavia, easyJet, Ryanair, Norwegian, Corendon en TUI) dienden klachten in tegen de tarieven en voorwaarden die Schiphol hanteert voor de periode 2019-2021. De klachten gaan over de manier waarop Schiphol haar consultatieprocedure heeft uitgevoerd en over de hoogte van de tarieven van Schiphol. Die tarieven zijn volgens de aanvragers om verschillende redenen onredelijk of discriminerend. Zo zouden de tarieven niet in verhouding staan tot de voorzieningen die worden geboden. Verder zou het verschil in bepaalde tarieven naar geluidsbelasting van vliegtuigen onredelijk zijn. Bovendien zouden de operationele kosten en het voorgenomen investeringsniveau van Schiphol onrealistisch hoog begroot zijn.

Na uitgebreid onderzoek concludeert de ACM dat de tarieven en voorwaarden niet in strijd zijn met de Wet luchtvaart.

 • 5 Augustus 2019 om 15:07

Bolt BidCo mag SUCSEZ overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Bolt BidCo B.V. mag SUCSEZ Groep B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 5 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 5 Augustus 2019 om 13:19

Bolt BidCo mag SUCSEZ overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Bolt BidCo B.V. mag SUCSEZ Groep B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 5 augustus 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Bolt BidCo B.V. houdt zich bezig als overnamevehikel en investeringsfonds.
 • SUCSEZ Groep B.V. houdt zich bezig met de distributie van verzekeringen door tussenpersonen, alsmede het aanbieden van diensten gerelateerd aan het verzuim van werknemers.
 • 5 Augustus 2019 om 13:13
โŒ