[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag โ€” 22 Oktober 2018ACM Publicaties

Uitwisseling stroom over grenzen zorgt voor lagere prijzen

Door ACM.nl

De netbeheerders van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk moeten ten minste 20% van de capaciteit op hun hoogspanningskabels reserveren voor het transport van stroom over de grenzen. Daardoor is er meer handel in elektriciteit tussen deze landen mogelijk. Dat leidt tot lagere energieprijzen.

Deze verplichting vloeit voort uit afspraken die toezichthouders in de genoemde landen met elkaar hebben gemaakt. Voor Nederland gaat het om TenneT als netbeheerder en om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als toezichthouder.

Bijdrage aan de energietransitie

De extra handel draagt ook bij aan de energietransitie. Zonne- en windenergie spelen een grote rol in die transitie. Het aanbod van deze duurzame energie kan sterk wisselen per regio, afhankelijk van waar de zon schijnt en waar het waait. Daarom is het belangrijk dat stroom beter tussen de landen kan worden uitgewisseld.

Eén elektriciteitsmarkt op het hele Europese vasteland

De netbeheerders in de genoemde landen gebruiken al sinds 2015 een geavanceerd systeem om te bepalen hoeveel elektriciteit over de grenzen kan worden getransporteerd. Op sommige momenten is hiervoor weinig capaciteit beschikbaar op de hoogspanningskabels. Daarom hebben de landen nu een minimum van 20% van de capaciteit op de hoogspanningskabels afgesproken. De bedoeling is dat dit in de toekomst nog meer wordt. Ook het aantal landen dat deelneemt, zal groeien. De gedachte is dat uiteindelijk het hele vasteland van Europa met dit geavanceerde systeem aan elkaar wordt gekoppeld tot één elektriciteitsmarkt.

 • 22 Oktober 2018 om 11:00

Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

Door ACM.nl

Netbeheer Nederland heeft op 17 mei 2018 een voorstel ingediend bij de ACM om verschillende Elektriciteitscodes te wijzigen. Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) een voorstel ingediend om de Informatiecode elektriciteit en gas te wijzigen.

Nieuwe Europese Verordeningen bevatten verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld (met  name Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)). Omdat het niet is toegestaan om nationale regels te hebben die al door Europese Verordeningen worden geregeld moesten de Netcode en Systeemcode worden aangepast. Deze codes zijn vervolgens samengevoegd tot één Netcode elektriciteit. De Informatiecode wordt aangepast om verwijzingen naar artikelen in de oude Netcode en Systeemcode te actualiseren naar de nieuwe Netcode elektriciteit.

Daarnaast laat de RfG Verordening op sommige onderdelen ruimte voor netbeheerders om voorwaarden in te vullen. Ook dat gebeurt met deze codewijziging. De eisen gelden niet voor bestaande productie-eenheden. De eisen voor bestaande eenheden zijn opgenomen in hoofdstuk 14 van de nieuwe Netcode elektriciteit.

De ACM heeft twee technische onderwerpen niet overgenomen in het ontwerpbesluit. Het gaat om de eisen aan opwekkingseenheden over de levering van blindstroom en de eisen van de frequentie-gradiënt. Uit het GEN-verslag blijkt dat marktpartijen deze eisen te streng vinden, met bijbehorende kosten voor hen. De ACM wil nader onderzoek doen naar deze eisen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 3 december 2018.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 22 Oktober 2018 om 10:00
OuderACM Publicaties

Besluit op bezwaar boetes overtreding spamverbod en oneerlijke handelspraktijken

Door ACM.nl

In het gepubliceerde besluit op bezwaar herroept de ACM een eerder genomen boetebesluit.

Tijdens de heroverweging in de bezwaarprocedure constateert de ACM dat zij niet kan vaststellen dat tijdens het onderzoek naar de overtreding haar digitale werkwijze correct is nageleefd. De gemaakte verslaglegging bood hiervoor onvoldoende basis.

Omdat partijen van de ACM volledige naleving van de digitale werkwijze mogen verwachten, verklaart de ACM het bezwaar gegrond. Dit betekent dat de boetes van in totaal 600.000 euro die de ACM eerder had opgelegd voor overtreding van het spamverbod en oneerlijke handelspraktijken komen te vervallen.

 • 19 Oktober 2018 om 14:00

Beslissing op bezwaren Ten Cate tegen GDS ontheffingen gas en elektriciteit

Door ACM.nl

De ACM verklaart de bezwaren van Ten Cate gericht tegen de ontheffingsbesluiten voor GDS gas en elektriciteit ongegrond.

Ten Cate heeft op 11 juli 2018 bezwaar gemaakt tegen de besluiten van de ACM van 31 mei 2018, waarmee aan Ten Cate ontheffingen zijn verleend van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. In haar bezwaarschriften verzoekt Ten Cate de ACM rekening te houden met een aantal gewijzigde feitelijke omstandigheden. Daarnaast stelt Ten Cate dat het besluit in strijd is genomen met de beginselen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid.

De ACM is van mening dat de gewijzigde feitelijke omstandigheden geen invloed hebben op de uitkomst van de beoordeling van de ontheffingsaanvragen zoals deze heeft plaatsgevonden in de bestreden besluiten. De ACM heeft bij het nemen van de bestreden besluiten in overeenstemming gehandeld met de beginselen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid. De ACM verklaart de bezwaren van Ten Cate ongegrond.

 • 19 Oktober 2018 om 11:00

Inenergie mag warmte leveren aan verbruikers

Door ACM.nl

Inenergie mag warmte leveren aan verbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 12 september 2018 een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Inenergie voldoende heeft aangetoond dat hij zijn taak goed kan uitvoeren. Inenergie beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

Inenergie had op 5 juli 2018 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de ACM.

 • 17 Oktober 2018 om 16:00

Intrekking leveringsvergunningen elektriciteit en gas aan kleingebruikers door BudgetEnergie B.V.

Door ACM.nl

BudgetEnergie B.V. levert geen elektriciteit en gas meer aan kleinverbruikers. Om die reden heeft het bedrijf aan de ACM verzocht om de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas aan kleinverbruikers in te trekken.

De naam BudgetEnergie blijft wel bestaan, namelijk als handelsnaam van Nutsservices B.V. Voor klanten van BudgetEnergie wijzigt er niets, de levering loopt als voorheen via Nutsservices B.V.

Bedrijven die elektriciteit en gas aan kleinverbruikers leveren, hebben daarvoor een vergunning nodig van de ACM. De ACM trekt de vergunning in als het bedrijf stopt met de levering.

 • 17 Oktober 2018 om 12:00

EnergieFlex in surseance, klanten blijven elektriciteit en gas krijgen

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de vergunning van EnergieFlex in. De rechter heeft surseance van betaling verleend aan deze leverancier en de ACM stelt vast dat zij niet meer aan de verplichtingen uit de leveringsvergunning kan voldoen. Voor de klanten van EnergieFlex treedt een regeling in werking die er voor zorgt dat zij stroom en gas blijven ontvangen.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Klanten van EnergieFlex hoeven zich geen zorgen te maken. Ook al verkeert hun energieleverancier in surseance van betaling, de levering van elektriciteit en gas blijft doorgaan. Ze hoeven nu zelf niets te doen.”

Nieuwe energieleverancier

De komende dagen bekijkt de bewindvoerder van EnergieFlex of er een energieleverancier is die zijn klanten kan overnemen. De netbeheerders garanderen gedurende die tijd de levering van energie. Als het niet lukt om de klanten over te dragen, worden deze verdeeld over alle andere energieleveranciers. De levering van elektriciteit en gas wordt dus in alle gevallen voortgezet.

Even niet zelf overstappen

Tijdens deze overgangsperiode, die maximaal duurt tot en met 31 oktober,  kunnen de klanten van EnergieFlex niet zelf overstappen. Zodra klanten aan een andere leverancier zijn overgedragen, krijgen zij hierover bericht. Zij kunnen dan besluiten om bij die nieuwe leverancier te blijven of om alsnog over te stappen naar een andere leverancier.

Informatie voor consumenten

Op www.consuwijzer.nl , het consumentenloket van de ACM, staat informatie over wat consumenten kunnen verwachten nu deze regeling in werking is getreden.

Kansen en keuzes

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Als onafhankelijke toezichthouder maakt zij zich hard voor een goedwerkende economie. Ze zorgt ervoor dat consumenten voldoende keuze hebben, beschermd zijn tegen misleiding en goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

 • 16 Oktober 2018 om 13:30

ACM onderzoekt dakbedekkingsbedrijven

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar aanbestedingen voor het renoveren en onderhouden van daken. Het gaat vooral om publieke aanbestedingen. De ACM kreeg tips dat bedrijven voorafgaand aan aanbestedingen mogelijk verboden afspraken hebben gemaakt. De ACM heeft onlangs invallen gedaan bij enkele bedrijven en informatie opgevraagd bij overheden.

Wat is een publieke aanbesteding?

Bij een publieke aanbesteding maakt de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of het Rijk, bekend dat zij een project wil laten uitvoeren. Denk hierbij aan de aanleg van een snelweg, het verbeteren van de straatverlichting of het kopen van ICT-systemen. Bedrijven worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Zij concurreren met elkaar om zo’n project te mogen uitvoeren. Het bedrijf dat het project tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan uitvoeren, krijgt de opdracht.

Waarom is concurrentie bij publieke aanbestedingen belangrijk?

De overheid geeft jaarlijks EUR 73 miljard uit aan projecten. Maar soms maken bedrijven in het geheim afspraken die hun onderlinge concurrentie beperken. Zij kunnen bijvoorbeeld van te voren afspreken welk bedrijf de opdracht  krijgt. De andere bedrijven dienen dan bewust een minder goed voorstel in. Ook kunnen zij minimumprijzen afspreken. Dit zijn overtredingen van de Mededingingswet en dus verboden. Afspraken als deze leiden tot hogere kosten voor de overheid én dus minder geld voor onder andere de zorg, het onderwijs, defensie.

Hoe gaat het onderzoek verder?

De ACM bewaakt de concurrentie bij aanbestedingen. Als een bedrijf de Mededingingswet overtreedt, dan kan de ACM een boete opleggen. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat de wet niet is overtreden. Als de ACM meent dat de wet wel is overtreden, dan hebben de ondernemingen de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM een sanctie oplegt.

Geef een tip of melding over verboden afspraken

Heeft u een signaal dat bedrijven verboden afspraken maken? Of wilt u weten of bepaald gedrag is toegestaan? Meld het aan de ACM door op onze website het formulier ‘tip ons’ in te vullen.

Meer informatie

 • 15 Oktober 2018 om 17:00

Codebesluit aanpassing Gebiedsindelingscode elektriciteit

Door ACM.nl

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Gebiedsindelingscode elektriciteit op voorstel van Netbeheer Nederland. Er zijn twee inhoudelijke aanpassingen. Het gaat om een naamswijziging van Enexis en om de overdracht van het beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Weert van Stedin aan Enexis. 

Daarnaast wordt met dit besluit de artikelnummering herzien en de formulering van de bepalingen aangepast. De herformulering heeft tevens geleid tot het schrappen van onderdelen van bepalingen die niet langer relevant zijn om op te nemen, zoals de netlengtes en de vestigingsplaats van de netbeheerder. De ACM volgt bij het vaststellen de Aanwijzingen voor de regelgeving omdat dit bijdraagt aan duidelijker regelgeving.

In het voorstel van Netbeheer Nederland is eveneens een wijziging in de Gebiedsindelingscode gas opgenomen. De ACM heeft Netbeheer Nederland verzocht het voorstel over de Gebiedsindelingscode gas aan te vullen, met het oog op de wijziging van de Gaswet die op 1 juli 2018 van kracht werd. Met deze wetswijziging is de wettelijke taak voor netbeheerders om verbruikers aan te sluiten gewijzigd, waardoor enkele bepalingen in de Gebiedsindelingscode gas moeten worden aangepast. Deze codewijziging ziet dus alleen op de gebiedsindeling voor elektriciteit.

Codebesluit aanpassing Gebiedsindelingscode elektriciteit op website Staatscourant 

Netbeheer Nederland heeft eveneens voorgesteld om de Gebiedsindelingscode gas te wijzigen. De ACM kan deze echter nog niet vaststellen vanwege de wijziging van de Gaswet op 1 juli 2018. Met deze wetswijziging is de wettelijke taak voor netbeheerders om verbruikers aan te sluiten gewijzigd, waardoor enkele bepalingen in de Gebiedsindelingscode gas moeten worden aangepast. De ACM besluit daarom op dat deel van het codevoorstel nadat Netbeheer Nederland het voorstel heeft aangevuld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 12 Oktober 2018 om 13:30

Intrekking leveringsvergunning Bergop Beheer B.V. voor gas

Door ACM.nl

Bergop Beheer B.V.  levert geen gas meer aan kleinverbruikers. Om die reden heeft het bedrijf aan de ACM verzocht om de leveringsvergunning voor gas aan kleinverbruikers in te trekken op 12 september 2018.

Bedrijven die gas aan kleinverbruikers leveren, hebben daarvoor een vergunning nodig van de ACM. De ACM trekt de vergunning in als het bedrijf stopt met de levering.

 • 12 Oktober 2018 om 12:00

Intrekking leveringsvergunning Bergop Beheer B.V. voor elektriciteit

Door ACM.nl

Bergop Beheer B.V.  levert geen elektriciteit meer aan kleinverbruikers. Om die reden heeft het bedrijf aan de ACM verzocht om de leveringsvergunning voor elektriciteit aan kleinverbruikers in te trekken op 12 september 2018.

Bedrijven die elektriciteit aan kleinverbruikers leveren, hebben daarvoor een vergunning nodig van de ACM. De ACM trekt de vergunning in als het bedrijf stopt met de levering.

 • 12 Oktober 2018 om 12:00

Afwijzing handhavingsverzoek van Belcentrale over de registratie van Draads B.V.

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Draads is geen aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst en hoeft zich daarom niet bij de ACM te registreren.

 • 12 Oktober 2018 om 10:30

Afwijzing handhavingsverzoek van Belcentrale over de registratie van Ries ICT Advies

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Ries is geen aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst en hoeft zich daarom niet bij de ACM te registreren.

 • 12 Oktober 2018 om 10:30

Goedkeuring voorstel van TenneT voor de wijziging van CWE flow-based DA

Door ACM.nl

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor day-ahead in Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. CWE flow-based day-ahead is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 10 april 2015.

Ook heeft TenneT voorstellen ter goedkeuring ingediend tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday. Deze methoden zijn eerder goedgekeurd door de ACM.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat wordt er gewijzigd?

TenneT stelt voor om de bij besluit van 10 april 2015 door de ACM goedgekeurde methodologie voor CWE flow-based day-ahead op een aantal punten te wijzigen.

Onderdeel van de voorgestelde wijzigingen is onder meer de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk in de flow-based marktkoppeling. Ook wordt als hoofdregel voorgesteld dat ten minste 20% beschikbare capaciteit (Remaining Available Margin (RAM)) wordt gegarandeerd op kritieke netwerkelementen (uitgezonderd situaties waarin er onvoldoende remediërende maatregelen zijn om de leveringszekerheid en systeemveiligheid te garanderen). Het doel daarvan is om tot een grotere hoeveelheid grensoverschrijdende capaciteit te komen dan de huidige CWE flow-based day-ahead marktkoppeling op momenten oplevert.

De voorstellen tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday vloeien voort uit de voorgestelde introductie van de biedzonegrens Duitsland-Oostenrijk in de flow-based marktkoppeling.

TenneT heeft de voorstellen ontwikkeld met de TSB’s van Centraal-West Europa. TenneT heeft een zogenoemd “approval package” ingediend. De drie bovengenoemde voorstellen tot wijziging van methodologieën maken hiervan onderdeel uit. TenneT heeft de ACM verzocht het gewijzigde approval package, als voorstel voor congestiebeheersprocedures, goed te keuren.

 • 11 Oktober 2018 om 13:00

Parcom Buy-Out Fund V mag Access Holding overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. mag Access Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 8 oktober 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 9 Oktober 2018 om 12:00

Parcom Buy-Out Fund V mag Access Holding overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. mag Access Holding B.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 8 oktober 2018 besloten.

 • 9 Oktober 2018 om 12:00

Aurobindo Pharma wil, via dochteronderneming Agile Pharma, Apotex Europe en Apotex Nederland overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Aurobindo Pharma Limited wil, via dochteronderneming Agile Pharma B.V., Apotex Europe B.V. en Apotex Nederland B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 27 september 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Aurobindo: is een farmaceutisch bedrijf met wereldwijde activiteiten;
 • Apotex: is een farmaceutisch bedrijf met wereldwijde activiteiten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                     

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 9 Oktober 2018 om 17:01

Strong Root Capital en Commonwealth Investments willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Alewijnse groep (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Strong Root Capital B.V. en Commonwealth Investments B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Waalbron Beheer B.V. (Alewijnse groep). De bedrijven hebben op 3 oktober 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de concentratie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Strong Root Capital B.V. en Commonwealth Investments B.V. zijn investeringsmaatschappijen;
 • De Alewijnse groep verleent gespecialiseerde multidisciplinaire technische diensten en is gespecialiseerd in innovatieve elektrotechniek voor maritieme automatiseringssystemen en industriële automatisering en besturingsoplossingen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                 

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 5 Oktober 2018 om 14:30

Geschilbesluit Radio Monster B.V. en KPN Broadcast Services over medegebruik antennes/opstelpunten voor radiotransmissie

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Vanaf 1 september 2017 kan Radio Monster geen gebruik meer maken van de frequentievergunning van Scoezh. Er is dan geen grondslag meer voor de verzoeken tot medegebruik.

 • 9 Oktober 2018 om 17:01

Geschilbesluit Radio Monster B.V. en Broadcast NewCo Two over medegebruik antennes/opstelpunten voor radiotransmissie

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Vanaf 1 september 2017 kan Radio Monster geen gebruik meer maken van de frequentievergunning van Scoezh. Er is dan geen grondslag meer voor de verzoeken tot medegebruik.

 • 4 Oktober 2018 om 09:01
โŒ