[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 11 December 2018ACM Publicaties

Codewijzigingsbesluit implementatie NC TAR ter uitvoering van NC-TAR

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden in de tarievencode, transportcode LNB gas en begrippencode om de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart tot vaststelling van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) te implementeren.

ACM heeft het codebesluit opgesteld voor het wijzigen van de tarievencode, transportcode en begrippencode ter uitvoering van NC TAR.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen.

 • 11 December 2018 om 13:31

ACM stelt nieuwe tariefstructuren gas vast op basis van Europese regels

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt heeft bepaald hoe de tarieven voor het landelijk transport van gas moeten worden berekend. Dit is een uitwerking van Europese regels die er voor zorgen dat de tariefberekeningen binnen Europa meer op elkaar lijken en transparanter worden. Gashandelaren en gasafnemers weten daardoor van tevoren beter met welke tarieven ze te maken krijgen. Dat maakt het Europese transport van gas voor hen gemakkelijker, waarmee de leveringszekerheid van gas toeneemt.

De ACM heeft gekozen voor het introduceren van een postzegeltarief, wat betekent dat in heel Nederland een zelfde transporttarief wordt betaald, onafhankelijk van de locatie. Hierdoor worden de tarieven veel transparanter. Ook komt er een hogere korting voor gasopslagen van 60%, mede gelet op de rol die gasopslagen spelen voor leveringszekerheid. Ten slotte gaan de tarieven voor kwartaal- en maandproducten omlaag.

Afstemming met afnemers

De nieuwe tariefstructuren en voorwaarden voor het transport van gas zijn tot stand gekomen na intensieve besprekingen met Gasunie Transport Services (GTS), TAQA, BBL Company en de belangenorganisaties Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland (VGN), Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Vereniging LNG Shippers Nederland (VLNG).

Al deze partijen en de ACM hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe tariefstructuren. Ook zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de herleidbaarheid van de tarieven, over de marktintegratie met de BBL en over een transparant proces voor mogelijk toekomstige marktintegratie. Daarnaast trekken partijen bezwaren en beroepen in lopende juridische procedures over deze onderwerpen in.

De ACM bevordert kansen en keuzes

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Als onafhankelijke toezichthouder maakt de ACM zich hard voor een goedwerkende economie. De ACM zorgt ervoor dat de tarieven voor energie redelijk blijven en leveringszekerheid wordt gegarandeerd.

 • 11 December 2018 om 08:00

Overeenkomst NC-TAR besluit

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), Gasunie Transport Services (GTS), TAQA, BBL Company en de belangenorganisaties Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland, Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Vereniging LNG Shippers Nederland hebben op 10 december 2018 een overeenkomst gesloten over het codebesluit ter uitvoering van NC-TAR. Ook zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de herleidbaarheid van de tarieven, over de marktintegratie met de BBL en over een transparant proces voor mogelijk toekomstige marktintegratie. Daarnaast trekken partijen bezwaren en beroepen in lopende juridische procedures over deze onderwerpen in.

 • 11 December 2018 om 08:00
Gisteren β€” 10 December 2018ACM Publicaties

ADG Personeelsdiensten mag In Person overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Zaak

Zaaknummer: ACM/18/034498

Partijen

ADG Personeelsdiensten B.V., In Person Personeelsgroep B.V., In Person Payroll Groep B.A., Sherpa Force Holding B.V.

 • 10 December 2018 om 12:00

ADG Personeelsdiensten mag In Person overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

ADG Personeelsdiensten B.V. mag In Person Personeelsgroep B.V., In Person Payroll Groep B.V. en Sherpa Force Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 10 december 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 10 December 2018 om 11:53

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit codewijziging balancering

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Energie Nederland op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om de code te wijzigen.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen over de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vastgelegd.

Wat houdt de zienswijze van Energie Nederland in?

De zienswijze van Energie Nederland richt zich met name op de definitie en rol van de BSP en BRP en de mogelijkheid van vermogensbiedingen voor regelvermogen in één richting.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 10 December 2018 om 08:57
OuderACM Publicaties

Goedkeuring TenneT TSO B.V. CACM Verordening

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de voorstellen van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed.

Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 20 van de CACM Verordening een methodologie opstellen voor de berekening van de capaciteit in de Channel regio voor de day-ahead- en intradaymarkt. Op 27 september 2018 ontving de ACM hiervoor een definitief voorstel van TenneT. De methodologie maakt gebruik van gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak. Dit wijkt af van de voorkeursaanpak daarom heeft TenneT ook een voorstel voor deze aanpak ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuring

In de besluiten van 4 December 2018 keurt de ACM de voorstellen voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en de  nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Zie de mededeling in de Staatscourant op Overheid.nl .

 • 6 December 2018 om 16:15

Goedkeuring BritNed Development Limited CACM Verordening

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de voorstellen van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed. Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 20 van de CACM Verordening een methodologie opstellen voor de berekening van de capaciteit in de Channel regio voor de day-ahead- en intradaymarkt. Op 27 september 2018 ontving de ACM hiervoor een definitief voorstel van BritNed. De methodologie maakt gebruik van gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak. Dit wijkt af van de voorkeursaanpak daarom heeft BritNed ook een voorstel voor deze aanpak ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuring

In de besluiten van 4 december 2018 keurt de ACM de voorstellen voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en de nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Zie de mededeling in de Staatscourant op Overheid.nl .

 • 6 December 2018 om 15:28

Uitspraak CBb zaak Anexo β€˜meerdere leveranciers op een aansluiting’

Door ACM.nl

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan in de zaak Anexo B.V. Anexo kwam op tegen het codebesluit waarin is geregeld dat afnemers op openbare netten meerdere leveranciers tegelijk kunnen contracteren. Voorheen was dit in de praktijk alleen mogelijk voor wie het zich kon veroorloven, maar door het codebesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kunnen alle afnemers in Nederland voortaan hierop aanspraak maken.

Het CBb heeft het beroep van Anexo niet-ontvankelijk verklaard, omdat Anexo geen belanghebbende is bij het codebesluit. Anexo onderscheidt zich namelijk onvoldoende van andere dienstverleners. Anexo had onder andere aangevoerd dat zij unieke varianten aanbiedt voor gevallen waarin er meerdere leveranciers zijn op één aansluiting. Het CBb acht deze factoren onvoldoende onderscheidend en oordeelt dat Anexo niet in haar individuele belang wordt geraakt. Hierdoor faalt haar beroep tegen het besluit van de ACM.

Met deze uitspraak is de procedure rondom het codebesluit afgerond. Het principe van meerdere leveranciers op een aansluiting was niet in het geding. De rechtszaak van Anexo ging in de kern alleen over de vraag of dit alle aansluitingen op openbare netten betrof. Door deze uitspraak heeft het codebesluit formele rechtskracht gekregen. Hierdoor is nu duidelijk dat alle afnemers op openbare netten aanspraak hebben op meerdere leveranciers op een aansluiting.

De uitspraak van het CBb is onherroepelijk. Het CBb doet uitspraak als enige en hoogste instantie. Anexo kan dus niet in hoger beroep.

Lees de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op rechtspraak.nl .

 • 6 December 2018 om 14:08

Pacombi Group mag Broekhof Verpakkingen en Broekhof Kunststoffen overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Zaak

Zaaknummer: ACM/18/034484

Partijen

Pacombi Group B.V., Broekhof Verpakkingen B.V. en Broekhof Kunststoffen B.V.

 • 7 December 2018 om 11:18

Pacombi Group mag Broekhof Verpakkingen en Broekhof Kunststoffen overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Pacombi Group B.V. mag Broekhof Verpakkingen B.V. en Broekhof Kunststoffen B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 6 december 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 7 December 2018 om 11:11

Besluit tot wijziging van de methode van toerekening vergoeding minimumtoegangspakket ProRail

Door ACM.nl

Op 22 augustus 2018 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de methode van toerekening voor de vaststelling van de vergoeding minimumtoegangspakket 2020-2022 van ProRail B.V. (kenmerk: ACM/UIT/498646) goedgekeurd voor de periode 15 december 2019 tot en met 11 december 2022, onder de voorwaarde dat ProRail enkele kostensplitsingen transparant maakt.

Met dit besluit stelt de ACM vast dat ProRail heeft voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in het besluit van 22 augustus 2018.

Tevens heeft ProRail enkele wijzigingen in de methode van toerekening voorgesteld. De ACM verleent goedkeuring aan de door ProRail voorgestelde wijzigingen.

U vindt het besluit van 22 augustus onder de volgende link:

 • 7 December 2018 om 10:00

Verzoek wijziging vergunning in zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Op 25 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, thans Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz), een vergunning voor een fusie van de ziekenhuizen verleend. Aan de vergunning voor de fusie is onder meer een voorschrift verbonden waarbij Adrz zich aan een prijsplafond voor DBC’s in het B-segment moet houden. Adrz heeft op 5 november 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om dit voorschrift in te trekken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij dit aangevraagde herzieningsverzoek en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 6 December 2018 om 15:17

Uitspraak CBb op beroep NEPROM Tarievenbesluit elektriciteit Stedin 2017

Door ACM.nl

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan in het beroep van NEPROM tegen het besluit op haar bezwaar tegen het Tarievenbesluit elektriciteit Stedin 2017. Met dat Tarievenbesluit had de Autoriteit Consument & Markt de tarieven voor Stedin voor 2017 vastgesteld, waaronder de eenmalige aansluittarieven voor elektriciteit. Ten opzichte van 2016 was het eenmalige aansluittarief voor de categorie 1x6A tot en met 3x25A 75% hoger. Dat is de meest voorkomende aansluitklasse voor huishoudens.

Het CBb heeft het beroep van NEPROM ongegrond verklaard. Volgens het CBb had de ACM haar besluit voldoende gemotiveerd. De uitspraak van het CBb betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze zaak in stand blijft.

Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

 • 6 December 2018 om 14:24

Tarievenbesluit Liander elektriciteit 2019 (herziene versie)

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt heeft de maximale tarieven voor Liander N.V. (hierna: Liander) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Liander is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een regionaal elektriciteitsnetwerk in NederlandLiander beheert een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland en lost storingen op.

Voor deze wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Liander heeft op 24 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Liander in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie:

NB: De huidige publicatie betreft een herziene versie van het tarievenbesluit Liander elektriciteit 2019. Op 4 december 2018 heeft de ACM het tarievenbesluit Liander elektriciteit 2019 van 21 november 2018 ingetrokken en vervolgens opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een verschrijving bij de benaming van een tariefcategorie op het tarievenblad. Het herziene tarievenbesluit is van toepassing voor het jaar 2019.

 • 5 December 2018 om 13:55

Orpea wil September, Allerzorg, Diaphora Woonvoorzieningen en Diaphora Zorgverlening overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Orpea wil September, Allerzorg, Stichting Diaphora Woonvoorzieningen en Stichting Diaphora Zorgverlening overnemen. De bedrijven hebben op 30 november 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Orpea biedt in Nederland onder de namen Woonzorgnet en Dagelijks Leven diensten aan. Woonzorgnet houdt zich bezig met het aanbieden van huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging van mensen met langdurige psychische problemen. Dagelijks Leven houdt zich bezig met het aanbieden van psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
 • September houdt zich bezig met het aanbieden van psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
 • Allerzorg houdt zich bezig met het aanbieden van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg en dermatologie, begeleiding, palliatieve en terminale zorg, huishoudelijke zorg en specialistische zorg.
 • Diaphora Zorgverlening houdt zich bezig met het leveren van woonzorg voor mensen met dementie.
 • Diaphora Woonvoorzieningen levert de woonzorgvoorzieningen voor deze mensen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 5 December 2018 om 10:26

Active Capital Company mag CL International overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Active Capital Company B.V. mag CL International B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 4 december 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 5 December 2018 om 09:00

Active Capital Company mag CL International overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Active Capital Company B.V. mag CL International B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 4 december 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 5 December 2018 om 08:59

Ontwerpbesluit codewijziging i.v.m. gegevensuitwisseling (SO Verordening)

Door ACM.nl

De codewijzigingen in dit ontwerpbesluit komen voort uit artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening). Voor informatie over deze Verordening:

Wat zijn de Europese Verordeningen Elektriciteit?

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Het ontwerpbesluit bouwt voort op het ontwerpbesluit voor het samenvoegen van de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit. Dat is te vinden onder:

Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

In de nieuwe “Netcode elektriciteit” zijn alle bestaande bepalingen rondom gegevensuitwisseling opgenomen in een separaat hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 13. In onderhavig ontwerpbesluit wordt hoofdstuk 13 vervangen door een nieuw hoofdstuk 13, waarvan de paragrafenstructuur is afgestemd op de structuur van de gegevensuitwisseling in de GL SO. Er wordt daarbij voor zowel op het net aangesloten partijen (elektriciteitsproducenten en verbruiksinstallaties) als voor netbeheerders een aantal nieuwe verplichtingen in het leven geroepen.

Daarnaast bevat het ontwerpbesluit de toevoeging van een aantal artikelleden, die nodig zijn om de gegevensuitwisseling in het nieuwe hoofdstuk 13 eenduidig te kunnen beschrijven.       

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant  heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 15 januari 2019.

 • 4 December 2018 om 16:04

Discriminatie bij online winkelen in Europa verboden

Door ACM.nl

Er zijn nieuwe Europese regels van kracht geworden die ervoor zorgen dat consumenten overal in Europa op dezelfde manier hun online aankopen kunnen doen. Een online aanbieder mag consumenten en bedrijven uit verschillende landen niet verschillend behandelen. Dit wordt ‘geoblocking’ genoemd. Deze regels zijn sinds 3 december 2018 van kracht.

Wat houdt ‘geoblocking’ in?

Geoblocking houdt in dat een online aanbieder klanten ongelijk behandelt op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats. Dit gebeurt als zij geen toegang krijgen tot de website of worden doorgeleid naar een andere versie van de website. Of als zij producten en diensten niet kunnen kopen onder dezelfde voorwaarden. Geoblocking gebeurt meestal online, maar komt ook elders voor bijvoorbeeld bij autoverhuurbedrijven of attractieparken.

Wat verandert er voor ondernemers?

Alle ondernemers in de EU moeten zich houden aan de geoblocking-regels. Dit betekent voor  ondernemers in Nederland dat zij bij de verkoop van hun producten en diensten geen onderscheid mogen maken tussen Nederlandse en andere EU- klanten. Zij mogen de toegang tot hun website of app niet blokkeren of beperken voor de andere EU- klanten of hun producten onder andere voorwaarden aanbieden. De regels waaraan zij zich moeten houden staan uitgelegd op acm.nl.

Wat verandert er voor consumenten?

Met de nieuwe regels kunnen Nederlandse consumenten overal in de EU online winkelen zonder drempels. Alle consumenten in de EU kunnen op websites die zich op hen richten hun aankopen doen onder dezelfde voorwaarden. Overigens is een in het buitenland gevestigd bedrijf niet verplicht de aankopen ook op een adres in Nederland te bezorgen. Voor meer informatie: www.consuwijzer.nl .
 

 • 4 December 2018 om 13:09
❌