[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 10 Juli 2020ACM Publicaties

Voorstel TenneT oprichting regionale coΓΆrdinatiecentra art. 35 E-Verordening

Door ACM.nl

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra conform art. 35 van Verordening (EU) 2019/943 (E-Verordening) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

E-Verordening

Op 5 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 (E-Verordening) van de Commissie van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel een basis te creëren voor efficiënte verwezenlijking van klimaatdoelstellingen binnen de Europese Unie, vaststellen van fundamentele beginselen voor goed functionerende, geïntegreerde elektriciteitsmarkten, eerlijke regels te stellen voor de grensoverschrijdende elektriciteitshandel, en het ontstaan te bevorderen van een goed functionerende en transparante groothandelsmarkt. Op grond van de E-Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 35 van de E-Verordening een voorstel ontwikkelen voor de oprichting van regionale coördinatiecentra . Op 3 juli 2020 ontving de ACM het desbetreffende voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de oprichting van regionale coördinatiecentra binnen de System Operation Region Centraal Europa. Het voorstel omvat in elk geval de volgende elementen:

 • de lidstaat van de toekomstige vestigingsplaats van de regionale coördinatiecentra en de deelnemende transmissiesysteembeheerders;
 • de nodige organisationele, financiële en operationele regelingen;
 • een uitvoeringsplan voor de inwerkingtreding;
 • de statuten en het reglement van orde;
 • samenwerkingsprocedures;
 • regelingen rond aansprakelijkheid;
 • regelingen die zijn getroffen om te voorzien in verantwoordelijkheden en procedures voor de uitvoering van taken bij een rotatiesysteem.

De ACM moet het voorstel evalueren en goedkeuren. Het voorstel treedt uiterlijk 1 juli 2022 in werking.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 1 augustus 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/041033.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl 

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 • 10 Juli 2020 om 09:00
Gisteren β€” 9 Juli 2020ACM Publicaties

Openbaarvervoersbedrijven mogen onder strikte voorwaarden vervoerplatform oprichten

Door ACM.nl

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de gemeentelijke vervoersbedrijven in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) mogen een digitaal vervoerplatform oprichten waarop ze partijen toelaten die mobiliteitsdiensten aanbieden aan reizigers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft strikte voorwaarden verbonden aan haar goedkeuring van dit samenwerkingsverband. Deze moeten ervoor zorgen dat toegang tot het platform voor aanbieders van mobiliteitsdiensten is gewaarborgd en innovatie wordt gestimuleerd, maar dat ook een gelijk speelveld blijft bestaan.

Mobiliteitsdiensten die reizigers helpen om een reis van deur tot deur te plannen, boeken en betalen heten ‘Mobility as a Service’ (MaaS). Aanbieders van MaaS combineren op een eigen digitaal platform verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelauto’s en deelfietsen) en aanverwante diensten zoals reisinformatie en betaaldiensten. De vier openbaarvervoersbedrijven willen een gezamenlijk platform opzetten dat aanbieders van vervoer en MaaS-aanbieders technisch met elkaar verbindt. NS, GVB, HTM en RET zijn actief als vervoeraanbieder (ze bieden openbaarvervoersdiensten en bijvoorbeeld deelfietsen aan). Daarnaast zijn ze MaaS-aanbieder, of willen zij dit worden.

Waarborgen van concurrentie op de MaaS-markten

De strikte voorwaarden die zijn verbonden aan het gezamenlijke platform zijn volgens de ACM voldoende om mogelijke concurrentieproblemen weg te nemen. Zo zeggen NS, GVB, HTM en RET toe om, onder gelijke voorwaarden, toegang tot het platform te geven aan andere mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders. Ze dwingen daarbij geen exclusiviteit af. De partijen stellen daarnaast hun openbaarvervoersdiensten (reizen met bus, tram, metro en trein) beschikbaar aan MaaS-aanbieders, ongeacht of deze MaaS-aanbieders zijn aangesloten op het platform. Ze hanteren daarbij voor iedereen dezelfde voorwaarden. Tevens zorgen de partijen ervoor dat mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders (inclusief de partijen zelf) geen toegang zullen hebben tot concurrentiegevoelige informatie.

Een markt in ontwikkeling

De markt voor mobiliteitsdiensten is een digitale, datagedreven markt die nog sterk in ontwikkeling is. De verwachting is dat MaaS door het stimuleren van openbaar vervoer een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van het fileprobleem. De ACM vindt het van groot belang dat in deze opkomende markt veel ruimte is voor innovatie en dat verschillende aanbieders de kans krijgen om nieuwe onderscheidende diensten te ontwikkelen. Het is voor de ontwikkeling van de MaaS-markt belangrijk dat alle Maas-aanbieders vervoersdiensten kunnen integreren in hun aanbod, dat ze op hun eigen digitale platform aanbieden. In een marktstudie brengt de ACM in kaart hoe die toegang en integratie voor (potentiële) MaaS-aanbieders er op dit moment uit ziet: tot welke openbaar vervoersdiensten van andere partijen is er toegang en tegen welke voorwaarden.

Controle op fusies, overnames en gemeenschappelijke ondernemingen

Het is bij elke fusie, overname of nieuwe gemeenschappelijke onderneming de vraag of er na de transactie, direct en in de toekomst, nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat er een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren. De ACM gaat na of de markten na de transactie goed blijven werken voor mensen en bedrijven.

 • 9 Juli 2020 om 16:23

Constellation mag Topicus overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Constellation Software Netherlands Holding Coöperatief U.A. mag Topicus.com B.V. overnemen. 
Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. 

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 9 Juli 2020 om 10:35

Constellation mag Topicus overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Constellation Software Netherlands Holding Coöperatief U.A. mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Topicus.com B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Constellation Software Netherlands Holding Coöperatief U.A. houdt zich bezig met het aanbieden van van zakelijke software en gerelateerde IT-diensten. Constellation is in Nederland hoofdzakelijk actief via haar dochter Total Specific Solutions (TSS). TSS is onder meer actief in de financiële sector, retail, de juridische sector, overheid, vastgoed, gezondheidszorg en de automotive sector.
 • Topicus.com B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van van zakelijke software en gerelateerde IT-diensten. Topicus is gespecialiseerd in ketenintegratie, het realiseren van Software as a Service-applicaties en procesmanagement. Topicus is actief in de financiële sector, de overheidssector, het onderwijs en de gezondheidszorg
 • 9 Juli 2020 om 10:32

Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken

Door ACM.nl

De Leidraad beschrijft de mogelijkheden die er zijn in het mededingingsrecht voor ondernemingen om afspraken te maken om de economie en de samenleving duurzamer te maken. Onder duurzaamheid valt onder andere de bescherming van milieu, biodiversiteit, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn en eerlijke handel. Duurzaamheidsafspraken zijn er doorgaans op gericht om zuiniger (efficiënter) om te gaan met grondstoffen, om uitstoot van vervuilende stoffen en afvalstromen te beperken, of om anderszins de negatieve impact van economische activiteiten op mens, dier, klimaat, milieu of natuur te beperken. In essentie zijn duurzaamheidsafspraken daarmee bedoeld om een positieve economische bijdrage te leveren.

De Europese en Nederlandse mededingingsregels verbieden afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie beperken. Duurzaamheidsafspraken vallen niet per se onder dit verbod. In de Leidraad geeft de ACM drie mogelijkheden waarbij duurzaamheidsafspraken niet onder het verbod vallen. 

Eerste mogelijkheid: duurzaamheidsafspraken zonder mededingingsbeperkingen

Duurzaamheidsafspraken zijn niet in strijd met het verbod op mededingingsbeperkende afspraken, wanneer ze belangrijke concurrentieparameters – zoals prijs, kwaliteit, en innovatie – niet of nauwelijks beïnvloeden. Daarnaast zullen duurzaamheidsafspraken die er enkel op gericht zijn om de productkwaliteit, productvariëteit, innovatie of marktintroducties van nieuwe producten te bevorderen, vaak juist de mededinging stimuleren. De Leidraad noemt een aantal categorieën van dergelijke afspraken.

Tweede mogelijkheid: afspraken met voordelen groter dan de mededingingsbeperkingen

De mededingingsregels bevatten een uitzondering voor afspraken die weliswaar de mededinging beperken maar die ook voordelen opleveren die daar tegen opwegen. De Leidraad beschrijft de vier voorwaarden die voor het toepassen van deze uitzondering gelden en waaraan de partijen bij de afspraak moeten voldoen. Twee daarvan zijn: (i) de mededingingsbeperking moet noodzakelijk" rel="nofollow" target="_blank">zakelijk zijn om de voordelen te behalen én niet verder gaan dan nodig, en (ii) t de mededinging voor de betrokken producten moet niet volledig worden uitgeschakeld. De andere twee voorwaarden gaan over de afweging van de duurzaamheidsvoordelen ten opzichte van de nadelen van mededingingsbeperking, zoals een prijsverhoging.

Duurzaamheidsvoordelen houden vaak verband met het reduceren van zogenaamde negatieve externaliteiten, d.w.z. het verminderen van negatieve effecten voor de samenleving als geheel, zoals de schadelijke uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. Het verminderen van dergelijke externaliteiten betekent dat bij de productie en consumptie meer rekening wordt gehouden met het beslag dat zij leggen op de natuur, het klimaat en de leefomstandigheden van de mens. Dit is voordelig voor de samenleving als geheel, inclusief de gebruikers van de producten, nu en in de toekomst. Andere duurzaamheidsvoordelen zonder evidente externaliteiten voor de samenleving kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op dierenwelzijn.

De gebruikers van de producten die te maken krijgen met nadelen, zoals een prijsverhoging, moeten ter compensatie ook een billijk, dat wil zeggen: eerlijk, aandeel krijgen van de voordelen. Om te kunnen bepalen wat billijk is onderscheidt de ACM in de Leidraad twee categorieën duurzaamheidsafspraken: milieuschadeafspraken en overige duurzaamheidsafspraken. Milieuschadeafspraken zijn onder andere afspraken ter reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen. Bij milieuschadeafspraken, die bijdragen aan het bereiken van internationale of nationale normen waaraan de overheid is gebonden, is voldoende als de gebruikers op dezelfde manier meedelen in de voordelen als de rest van de samenleving. Met andere woorden, de gebruikers hoeven niet volledig gecompenseerd te worden voor de mededingingsbeperkende nadelen, zoals een prijsverhogend effect. Bij de ‘overige’ duurzaamheidsafspraken moet er wel sprake zijn van volledige compensatie. Een voorbeeld van de ‘overige’ duurzaamheidsafspraken zijn afspraken die voor bepaalde producten minimumeisen stellen aan dierenwelzijn. De reden voor dit onderscheid is gelegen in de evidente externaliteiten bij milieuschadeafspraken, de rol die gebruikers door hun consumptie spelen bij de schade voor de rest van de samenleving (de vervuiler betaalt) en de aanwezigheid van een norm waaraan de overheid is gebonden om de samenleving te beschermen tegen deze externaliteiten. 

De kern van deze tweede mogelijkheid om duurzaamheidsafspraken toe te staan, is dat de voordelen voor de samenleving groter zijn dan de nadelen. Om dat aan te tonen moeten de betrokken partijen de voordelen cijfermatig/kwantitatief onderbouwen. In twee situaties hoeft geen cijfermatige/kwantitatieve onderbouwing van de voordelen te worden gegeven:

 1. Duurzaamheidsafspraken door partijen met een beperkt marktaandeel (minder dan 30%).. Wel moeten de betrokken partijen de duurzaamheidsvoordelen specifiek beschrijven. 
 2. Als op het eerste gezicht voldoende duidelijk is dat de duurzaamheidsvoordelen (ruimschoots) opwegen tegen de nadelen van de mededingingsbeperking. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om afspraken die slechts tot een beperkte prijsstijging of een geringe beperking van de keuzemogelijkheden voor de afnemers zullen leiden, terwijl het evident is dat hier grote voordelen voor de gebruikers tegenover staan.

Derde mogelijkheid: toezicht door de ACM op duurzaamheidsafspraken

Ondernemingen en hun brancheorganisaties die van plan zijn afspraken te maken, kunnen bij vragen over hun eigen beoordeling van de voorgaande twee mogelijkheden contact opnemen met de ACM. De ACM verwacht dat ondernemingen en brancheorganisaties de Leidraad zo goed mogelijk volgen en/of met de ACM overleggen en zo nodig aanpassingen in hun afspraken doorvoeren. In die gevallen zal de ACM geen boetes opleggen. Mocht een duurzaamheidsafspraak niet in overeenstemming met de mededingingsregels te brengen zijn, dan kunnen zij, volgens het Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven, (in de toekomst) mogelijk nog gebruik maken van de mogelijkheid om via de minister van EZK in het belang van duurzame ontwikkeling hun duurzaamheidsafspraak bij een algemene maatregel van bestuur te laten vaststellen.

 • 9 Juli 2020 om 06:00

ACM biedt meer mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven om klimaatdoelen te halen

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie.

Dat staat in de conceptleidraad ‘duurzaamheidsafspraken’. Aan de hand van voorbeelden schetst de ACM daarin de mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven die bijdraagt aan een duurzame samenleving. De ACM legt de leidraad nu ter consultatie voor aan nationale en internationale belangengroepen, bedrijven, wetenschappers, belangstellenden en overheden.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We zien dat bedrijven steeds vaker verantwoordelijkheid willen nemen voor een meer duurzame samenleving. Dat juichen wij toe. Bedrijven kunnen met deze leidraad in de hand meer samenwerken om dit doel te bereiken, zonder de concurrentieregels te overtreden. We geven aan welke ruimte ze hebben, maar stellen ook duidelijke voorwaarden om ‘greenwashing’ te voorkomen en te zorgen dat de samenleving als geheel profiteert van de samenwerking.”

Meer mogelijkheden voor samenwerking

Allereerst legt de ACM in de leidraad uit dat verschillende soorten samenwerking de concurrentie helemaal niet beperken en dus zijn toegestaan. Bijvoorbeeld om samen tot stevige keurmerken of labels te komen of gezamenlijke afspraken om wetten in andere landen na te leven, zoals een verbod op kinderarbeid of illegale houtkap.

Als de afspraken wél de concurrentie beperken, dan zijn deze toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de voordelen van de samenwerking moeten opwegen tegen de nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld minder uitstoot van CO2; een nadeel is een prijsverhoging voor gebruikers. Nieuw in deze conceptleidraad is de manier waarop deze voordelen tegen de nadelen worden afgewogen.

Stel, vijf producenten van product A maken met elkaar afspraken om hun productie volledig CO2-neutraal te maken. Gebruikers en niet-gebruikers van product A hebben in gelijke mate voordeel van de vermindering van de CO2-uitstoot. Het nadeel van de afspraak tussen producenten is dat de hogere kosten van productie leidt tot een hogere prijs voor gebruikers. CO2-verlaging is een essentieel doel van de overheid en is vastgelegd in wetten en verdragen. De afspraak tussen de bedrijven draagt bij aan het halen van dit doel. Volgens de huidige regels zouden de voordelen voor de gebruikers van product A (minder CO2-uitstoot) groter of gelijk moeten zijn aan de nadelen voor die gebruikers (prijsverhoging). Onder de nieuwe regels wordt een andere afweging gemaakt. Hierbij gaat het erom dat de voordelen voor de hele samenleving groter dan of gelijk moeten zijn aan de nadelen voor de gebruikers. Als de voordelen voor de gehele samenleving worden meegenomen, dan zullen die voordelen sneller opwegen tegen de nadelen. De afspraak is dan eerder toegestaan omdat de hele samenleving profiteert van de afspraak én deze bijdraagt aan doelen waaraan de overheid is gebonden.

Samenwerken mag in sommige gevallen na een goede analyse

Ook is in de leidraad een aantal voorwaarden versimpeld. Zo is nieuw dat niet altijd een cijfermatige analyse hoeft te worden gemaakt. In sommige gevallen volstaat een goed onderbouwde beschrijving van de voor- en nadelen. Dat geldt bijvoorbeeld als bedrijven die de afspraken maken samen een marktaandeel van minder dan 30% hebben of wanneer evident is dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Geen boetes, wel aanpassen

De ACM zal geen boetes opleggen aan gezamenlijke afspraken waarbij duidelijk is dat de bedrijven te goeder trouw de leidraad hebben gevolgd, maar uiteindelijk toch niet aan alle voorwaarden voldoen. De ACM zal dan eerst vragen om aanpassing van de afspraken.

Reageren op de concept leidraad? De ACM houdt tot 1 oktober een consultatie van deze concept-leidraad. Reageer via: info@acm.nl.

 • 9 Juli 2020 om 06:00
OuderACM Publicaties

Beleidregel vrije keuze modem en andere eindapparaten

Door ACM.nl

Met de beleidsregel Netwerkaansluitpunt wil de ACM duidelijkheid bieden over welk deel van het netwerk eigendom is van de aanbieder en welk deel vrije keuze van de eindgebruiker is.

In de conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt van de ACM staat dat eindgebruikers hun eigen modem, router of mediabox mogen aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. Zo zorgt de ACM ervoor dat eindgebruikers meer keuzevrijheid hebben op de telecommarkt en innovatie van eindapparatuur gestimuleerd wordt.

Reageren kan uiterlijk tot en met vrijdag 4 september 2020. Deze reactie kan gestuurd worden naar netwerkaansluitpunt@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 • 8 Juli 2020 om 09:00

ACM: consumenten mogen eigen modem kiezen

Door ACM.nl

Consumenten mogen hun eigen modem, router of mediabox, aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. Dat staat in de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met de beleidsregel biedt de ACM duidelijkheid aan telecomaanbieders en consumenten over welk deel van het netwerk eigendom is van de telecomaanbieder en welk deel vrije keuze van de consument is. Zo zorgt de ACM ervoor dat consumenten meer keuzevrijheid hebben op de telecommarkt. 

Als consumenten zelf kunnen kiezen welke apparaten ze kopen om aan te sluiten, stimuleert dat  aanbieders van modems, routers en mediaboxen om een goed aanbod te doen op gebied van prijs en/of functionaliteit. De keuzevrijheid voor consumenten zorgt ervoor dat de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd. 

Steeds meer consumenten gebruiken apparaten die met elkaar in verbinding staan (Internet of Things). Sommige gebruikers sluiten graag een eigen modem aan om het beheer van persoonlijke gegevens zelf in handen te hebben. Vrije keuze van een modem zorgt verder voor een lagere drempel voor consumenten bij het overstappen naar een andere telecomaanbieder, omdat ze hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe aanbieder.

Wat betekent vrije modemkeuze in de praktijk?

De telecomaanbieder is eigenaar van het ‘vaste netwerkaansluitpunt’ dat (vanuit het netwerk bezien) ligt aan het einde van de kabel die de aanbieder in de woning van de consument binnen heeft gebracht. Consumenten kunnen daarop een eigen modem, router of mediabox aansluiten. 

Consumenten mógen een eigen modem aansluiten, maar ze mogen ook gebruik blijven maken van het modem van de telecomaanbieder. Telecomaanbieders kunnen nog steeds zelf hun eigen modems leveren aan consumenten. Maar als een consument een eigen modem wil aansluiten, dan moeten ze dat toestaan. Ze hebben wel de mogelijkheid om in te grijpen als eigen apparatuur van consumenten zorgt voor storingen.

Reageren

De beleidsregel van de ACM is gebaseerd op de richtlijn van BEREC, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie. De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de beleidsregel. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve versie.
Reageren kan uiterlijk tot en met vrijdag 4 september 2020. Deze reactie kan gestuurd worden naar netwerkaansluitpunt@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 • 8 Juli 2020 om 09:00

Value Enhancement Partners wil Eqin overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Value Enhancement Partners B.V. wil Eqin B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 30 juni 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Value Enhancement Partners B.V. houdt zich bezig met investeringen, met name in de maak- en handelssectoren
 • Eqin B.V. houdt zich bezig met de verhuur van industriële apparatuur en levering van aanpalende diensten aan bedrijven binnen Nederland, België en Duitsland. Daarnaast verkoopt Eqin lasapparatuur en verbruiksartikelen en levert het onderhoud voor lasapparatuur.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 7 Juli 2020 om 12:49

Last onder dwangsom reisaanbieder Alferdoos

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Alferdoos omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen. 

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende  inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een ander aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Alferdoos krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 4.100 euro per week met een maximum van 70.000 euro.
 

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Elfourssan Reizen

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Elfourssan omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Elfourssan krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 32.400 euro per week met een maximum van 551.000 euro.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Amlex Travel

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Amlex Travel omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Amlex Travel krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 23.500 euro per week met een maximum van 400.000 euro.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Salsabil Travel

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Salsabil Travel omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Salsabil Travel krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 4.700 euro per week met een maximum van 80.000 euro.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Stichting Al Manar Haj en Omra

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Stichting Al Manar Haj en Omra omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Stichting Al Manar Haj en Omra heeft daarvoor een dwangsom opgelegd gekregen van 5.800 euro per week met een maximum van 100.000 euro. Inmiddels heeft Stichting Al Manar Haj en Omra garantiemaatregelen getroffen.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Taoufik Reizen

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Taoufik Reizen B.V. omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Taoufik Reizen B.V. krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 15.200 euro per week met een maximum van 260.000 euro.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Last onder dwangsom reisaanbieder Wadi Alrafidein

Door ACM.nl

De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieder Wadi Alrafidein omdat het bedrijf geen garantiemaatregelen heeft getroffen.

Reisaanbieders die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen verkopen zijn wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te treffen voor het geval van faillissement of dreigend faillissement. Deze garantiemaatregelen moeten o.a. het volgende inhouden:

 • De verplichtingen van de reisorganisatie tegenover de reiziger worden door een andere aanbieder overgenomen of de reissom wordt terugbetaald. (Als de reis al is begonnen moet een evenredig deel van de reissom worden terugbetaald.)
 • Zorgen voor de terugreis van de reiziger als deze al op de bestemming is aangekomen en vervoer onderdeel van de reisovereenkomst is.

Wadi Alrafidein krijgt tot en met 2 oktober 2020 om garantiemaatregelen te treffen. Doet zij dat niet dan moet zij een dwangsom betalen van 2.900 euro per week met een maximum van 50.000 euro.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

ACM dwingt aanbieders bedevaartreizen garantiestelling te regelen

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft acht reisaanbieders die bedevaartreizen organiseren gedwongen om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement. Het gaat om de volgende bedrijven:

 • Amlex Travel
 • Alferdoos Reizen Stars Travel
 • Elfourssan Reizen
 • De Richting
 • Salsabil Travel
 • Stichting Al Manar Haj en Omra
 • Taoufik Reizen
 • Wadi Alrafidein Travel

Deze bedrijven moeten de wettelijk verplichte garantiemaatregelen nemen die consumenten beschermen tegen een mogelijk faillissement van de reisaanbieder. Dit kan door aansluiting bij een garantiefonds. Doen zij dit niet of niet op tijd dan moeten zij dwangsommen betalen, afhankelijk van hun omzet, variërend van 2.900 tot 32.400 euro per week.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De verkoop van bedevaartreizen verloopt via specifieke aanbieders en vaak bij de moskee. Ook voor deze reisaanbieders gelden de regels die consumenten beschermen bij een faillissement. Juist in deze tijd die grote risico’s voor zowel bedrijven als consumenten meebrengt, is het van belang dat consumenten beschermd zijn bij een faillissement van een reisaanbieder.”

Onderzoek bedevaartreizen

De ACM is in 2019 een onderzoek gestart naar een tiental aanbieders van bedevaartreizen. Dit is gebeurd na signalen dat consumenten vaak niet goed beschermd zijn tegen een mogelijk faillissement van de aanbieder. Het gaat om aanbieders van Hadj reizen (grote bedevaart in een specifieke periode van het jaar) en Umrah reizen (kleine bedevaart die het hele jaar door plaatsvindt). Een Hadj-reis kost gemiddeld 5000 tot 6500 euro. Hiervoor stelt Saudi-Arabië per land ieder jaar een beperkt aantal visa beschikbaar en verdeelt deze onder gespecialiseerde reisbureaus.

Bedevaartreizen worden aangeboden als pakketreis (reis en verblijf). De ACM concludeerde na onderzoek dat veel aanbieders van bedevaartreizen niet voldeden aan de wettelijke garantieplicht. De ACM heeft hen op de regels gewezen en gemaand garantiemaatregelen te treffen. De ACM heeft hierover ook contact gehad met de ambassade van Saudi-Arabië.

De verkoopperiode voor Hadj reizen in 2020 start normaal gesproken eind april / begin mei. De ACM had lasten onder dwangsom opgelegd aan reisaanbieders die, nadat de ACM hen op deze verplichting had gewezen, nog steeds geen garantiemaatregelen hadden getroffen. Zij hadden tot de start van de verkoop van Hadj reizen de tijd om aan deze verplichtingen te voldoen, zodat consumenten beschermd zouden zijn bij een faillissement van de reisaanbieder. Vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis voor Hadj- en Umrah reizen naar Saudi-Arabië heeft de ACM publicatie van de eerder genomen besluiten uitgesteld. Omdat bedrijven als gevolg van corona vertraging ondervonden bij het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen heeft de ACM hen daarvoor meer tijd gegeven. De aanbieders hebben nu  tot en met 2 oktober 2020 de tijd om de vereiste garantiemaatregelen te treffen door zich aan te sluiten bij een garantiefonds. Doen zij dat niet of niet op tijd, dan moeten zij dwangsommen betalen.

Reisgarantie: wat is dat?

De ACM houdt toezicht op de naleving van de regels rondom reisgarantie. Aanbieders van pakketreizen zijn wettelijk verplicht garantiemaatregelen te treffen waarmee consumenten beschermd zijn tegen een mogelijk faillissement van de reisaanbieder. Ook zijn zij verplicht om consumenten te informeren over de getroffen garantiemaatregelen. In onzekere tijden zoals nu biedt reisgarantie consumenten zekerheid. Reisaanbieders kunnen hun reisgarantie regelen door aansluiting te zoeken bij een garantiefonds. Mocht de aanbieder failliet gaan, dan krijgen consumenten die nog niet op reis zijn maar wel al hebben betaald de reissom terug. Als zij al op reis zijn, worden zij gerepatrieerd of kunnen zij de reis voortzetten met een andere aanbieder.

De ACM waarschuwt aanbieders die reizen aanbieden zonder garantie dat zij boetes riskeren. Consumenten doen er verstandig aan de reisaanbieder te controleren op garantiemaatregelen voordat zij een reis boeken.

 • 7 Juli 2020 om 10:00

Foreman Capital mag LBH Investments overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Foreman Capital B.V. mag (middels haar daartoe opgerichte dochteronderneming FC Fixami B.V.) LBH Investments B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 6 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. 

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 7 Juli 2020 om 09:42

Foreman Capital mag LBH Investments overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Foreman Capital B.V. mag (middels haar daartoe opgerichte dochteronderneming FC Fixami B.V.) LBH Investments B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 6 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig? 

 • Foreman Capital B.V. is een investeringsmaatschappij; 
 • LBH Investments B.V. is de holding van HBL Online B.V. die gereedschap en accessoires verkoopt via online platforms “gereedschapcentrum.nl” en “Fixami” (fixami.be, fixami.fr en fixami.es).
 • 7 Juli 2020 om 09:39

Besluit ontheffing TenneT storingsreserve Noord-Nederland

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft een besl;uit genomen op de aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit.

Er is een grote vraag naar transport voor de productie van duurzame elektriciteit in Noord-Nederland. TenneT reserveert normaal gesproken capaciteit voor het geval een storing optreedt. TenneT verzoekt om ontheffing van deze bepaling. Ook verzoekt TenneT om bij een storing geen congestiemanagement te hoeven toepassen.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat TenneT meer vermogen kan transporteren. De ACM geeft echter geen ontheffing voor congestiemanagement. TenneT zal met gedupeerde afnemers afspraken moeten maken over financiële vergoedingen tijdens een storing.

U vindt het besluit onderaan deze pagina.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

 • 7 Juli 2020 om 09:00
❌